Naziv
Odsjek za germanistiku
Lokacija
Predstojnik
Zamjenik
ECTSKoordinator

Nastavnik Soba Telefon E-mail
dr.sc. Maja Anđel, doc. E-306 4092357 mandel@ffzg.hr
Mirela Banjavčić
Ivana Bašić, lekt.
Christine Biegert, asist.
dr.sc. Monika Blagus E-304 01/ 409 23 58 mblagus@ffzg.hr
dr.sc. Marijan Bobinac, red. prof. art. E 332 23002327 mbobinac@ffzg.hr
mr.sc. Mareike Brlečić Layer, lekt. E 309 00385.1.6002354 mareike.layer@gmail.com
dr.sc. Milka Car Prijić, izv. prof. E-333 600 23 60 milka.car@ffzg.hr
Tamara Crnko Gmaz, v. lekt. E 307 ++385 (0)1 409 2356 tcrnko@ffzg.hr
dr.sc. Vera Faber, lekt.
dr.sc. Tamara Gazdić- Alerić, doc.
dr.sc. Zrinjka Glovacki Bernardi, red. prof. E-328 6002359 zgbernar@ffzg.hr
dr.sc. Mirko Gojmerac, red. prof.
Vesna Ivančević Ježek, v. lekt. E 305 4092 324 vijezek@ffzg.hr
dr.sc. Franjo Janeš, v. lekt. E308 01/4092355 fjanes@ffzg.hr
Antonela Konjevod, v. lekt. E-304 4092324 akonjevo@ffzg.hr
dr.sc. Svjetlan Lacko Vidulić, izv. prof. E-334 01-4092362 svidulic@ffzg.hr
dr.sc. Marija Lütze-Miculinić, doc. E-306 409 2357 mlmiculi@ffzg.hr
dr.sc. Christine Magerski, izv. prof. E 303 50312 cmagerski@ffzg.hr
dr.sc. Kristian Novak, zn. novak
dr.sc. Željana Pancirov Cornelisse E-304 ++385 (0)1 4092-358 zpcornel@ffzg.hr
mr.sc. Irena Petrušić-Hluchy, v. lekt.
dr.sc. Velimir Piškorec, red. prof. E-311 01 6120 353 vpiskorec@ffzg.hr
dr.sc. Rikard Puh, zn. novak E-303 6002-325 rpuh@ffzg.hr
Snježana Rodek, v. lekt. E-308 600 2355 srodek@ffzg.hr
Inja Skender Libhard, v. lekt. E-306 01/4092 356 iskender@ffzg.hr
dr.sc. Jelena Spreicer E-303 2325 jspreice@ffzg.hr
mr.sc. Sonja Strmečki Marković, v. lekt. E-307 01/4092356 sonjasmarkovic@ffzg.hr
dr.sc. Aleksandra Ščukanec, doc. E-311 00 385 1 6120 353 ascukane@ffzg.hr
dr.sc. Slađan Turković Turković, izv. prof. E-330 01/ 409 2307 sturkovi@ffzg.hr
Ana Marija Žagar
Vita Žiborski-Kovačić, zn. novak

Naziv Šifra
Analiza i pripremanje nastave njemačkog kao stranog jezika 117546
Diplomski rad na studiju Germanistike 124314
Diplomski rad na studiju Germanistike 124312
Dodirno jezikoslovlje 118012
Fonetika i fonologija suvremenoga njemačkoga jezika 52474
Idiomatika i stilistika hrvatskog jezika 124288
Institucije i organizacije EU 124289
Interkulturalni seminar - Književno prevođenje 161480
Iz povijesti i kulture Austrije 1 118013
Iz povijesti i kulture Njemačke 1 118015
Izgovorne vježbe iz njemačkog jezika I 36026
Izgovorne vježbe iz njemačkog jezika II 36030
Jezične biografije 118016
Jezični praktikum I 117564
Jezični praktikum II 124290
Jezik i kultura 117565
Jezik i reklame 184217
Jezik medija u zemljama njem. govornog područja 117547
Jezik struke I 117623
Jezik struke II 124291
Jezik u društvu 118017
Književna interpretacija 80889
Književni seminar 1 - Njemačka novela 19. stoljeća 145551
Književni seminar 2 - Filmske adaptacije njemačke književnosti 145552
Književnost i čitanje u nastavi njemačkog jezika 118020
Književnost i mediji 117566
Kulturološki seminar 1 - Moć i nasilje 145557
Kulturološki seminar 1 - Nostalgija u njemačkoj književnosti 20. stoljeća 184219
Kulturološki seminar 1 - Roberts Musil "Der Mann ohne Eigenschaften" 172508
Leksičke inovacije u njemačkome 184220
Leksikologija i leksikografija 117549
Metode skraćenog bilježenja 186314
Metode studiranja - jezikoslovlje 80890
Metode studiranja - znanost o književnosti 79913
Metodika nastave njemačkog jezika 170373
Metodika pismenog prevođenja 186315
Morfologija suvremenoga njemačkoga jezika 51162
Njemački - suvremenost i povijest 79914
Njemački jezik i kazalište 184222
Njemačko-hrvatski jezični dodiri 124293
Njemačko-hrvatski jezični dodiri u Gradišću 118023
Njemačko-hrvatski književni transferi 142667
Osnove jezikoslovlja 36031
Osnove književne interpretacije 36032
Osnove nizozemskog za germaniste 184223
Osnove retorike II 102175
Osnove strukturalizma 77848
Planski jezici 86824
Poglavlja iz njemačke književnosti - "Geschichte und Literatur" 118025
Poglavlja iz njemačke književnosti - Österreichische Gegenwartsliteratur 131590
Poredbena analiza frazema u njemačkom i hrvatskom jeziku 142427
Postupci podučavanja znanja i vještina njemačkog jezika 124295
Povijest kulture i umjetnosti njemačkog govornog područja 124296
Povijest njemačke književnosti 18. st. 51163
Povijest njemačke književnosti 19. st. 51166
Povijest njemačke književnosti 20. st. / I 52472
Povijest njemačke književnosti 20. st. / II 52475
Povijest njemačkog jezika 161483
Pragmalingvistički seminar 80892
Rad s udžbenicima njemačkog jezika 118026
Receptivna i produktivna tekstna kompetencija I 95362
Receptivna i produktivna tekstna kompetencija II 95363
Semantika riječi 80893
Semantika suvremenoga njemačkoga jezika 52471
Seminar - konzultacije za diplomande 124298
Seminar iz njemačke književnosti 18. st. A 79916
Seminar iz njemačke književnosti 18. st. B 79917
Seminar iz njemačke književnosti 18. st. C 97200
Seminar iz njemačke književnosti 19. st. A 80898
Seminar iz njemačke književnosti 19. st. B 80894
Seminar iz njemačke književnosti 19. st. C 102177
Seminar iz njemačke književnosti 20. st. 1A 79918
Seminar iz njemačke književnosti 20. st. 1B 79919
Seminar iz njemačke književnosti 20. st. 1C 97201
Seminar iz njemačke književnosti 20. st. 2 A 80895
Seminar iz njemačke književnosti 20. st. 2 B 80896
Seminar iz njemačke književnosti 20. st. 2 C 103151
Seminar za izradu završnog rada 170377
Sintaksa suvremenoga njemačkoga jezika 51165
Suvremeni njemački jezik I 95350
Suvremeni njemački jezik II 95351
Suvremeni njemački jezik III 95352
Suvremeni njemački jezik IV 95353
Školska praksa i Praktikum s metodičarom 117568
Tehnike i metode usmenog prevođenja 117552
Tekstna lingvistika 125418
Teorija prevođenja 117554
Terminologije i jezici struka I 184224
Terminologije i jezici struka II 124301
Terminologije i jezici struka III 117556
Učenički jezici - analiza pogrešaka i vrednovanje znanja i vještina 118027
Učiteljske vještine u nastavi stranog jezika 118029
Uvod u afrikaans za germaniste 184225
Uvod u didaktiku i metodiku njemačkog jezika: Proces usvajanja njemačkog kao drugog i stranog jezika 117557
Uvod u didaktiku i metodiku njemačkog jezika: Temeljni principi i postupci podučavanja njemačkog jezika 124302
Uvod u studij njemačke književnosti 36028
Uvod u studij njemačkoga jezika 36027
Vježbe konzekutivnog prevođenja I 117558
Vježbe konzekutivnog prevođenja II 124304
Vježbe konzekutivnog prevođenja III 117559
Vježbe konzekutivnog prevođenja IV 124306
Vježbe pismenog prevođenja I 117560
Vježbe pismenog prevođenja II 124307
Vježbe pismenog prevođenja III 117561
Vježbe pismenog prevođenja IV 124308
Vježbe simultanog prevođenja I 124309
Vježbe simultanog prevođenja II (na hrvatski) 117562
Vježbe simultanog prevođenja II (na njemački) 117563
Vježbe simultanog prevođenja III 124311
Završni ispit s pripremnim seminarom 133547

Preddiplomski studiji
  1. Germanistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij
Diplomski studiji