Naziv
Odsjek za lingvistiku
Lokacija
Predstojnik
Zamjenik
ECTSKoordinator

Nastavnik Soba Telefon E-mail
dr.sc. Marin Andrijašević, doc.
dr.sc. Božo Bekavac, doc. B024 2066 bbekavac@ffzg.hr
dr.sc. Mislava Bertoša, izv. prof. B005 mbertosa@ffzg.hr
Nataša Drča
dr.sc. Vlasta Erdeljac, red. prof. B003 6120046 verdelja@ffzg.hr
Matea Filko, asist. B 302 matea.filko@ffzg.hr
Bojan Glavašević
Tena Gnjatović, zn. novak
mr.sc. Jana Jurčević, asist. B-005 2066/ 4092 066 jjurcevi@ffzg.hr
dr.sc. Mate Kapović, izv. prof. B-004 mkapovic@ffzg.hr
dr.sc. Daniela Katunar B024 +38514092066 dkatunar@ffzg.hr
Pavao Krmpotić, asist.
Davor Krsnik, asist. B005 2048/ 6120 048 dkrsnik@ffzg.hr
Anabela Lendić
Sara Librenjak
dr.sc. Ranko Matasović, red. prof. B004 01/ 4092-047 rmatasov@ffzg.hr
dr.sc. Zefu Mirdita, red. prof.
Jurica Polančec, asist. B-004 01/ 4092-047 jpolance@ffzg.hr
dr.sc. Milorad Pupovac, izv. prof.
dr.sc. Ida Raffaelli, red. prof. B-024 01 6120 066 iraffael@ffzg.hr
dr.sc. Martina Sekulić Sović B003 2046/ 6120 046 msekulic@ffzg.hr
dr.sc. Ivana Simeon, v. pred. B-302 4092142 isimeon@ffzg.hr
dr.sc. Krešimir Šojat, doc. B323 4092-063 ksojat@ffzg.hr
dr.sc. Marko Tadić, red. prof. B024 01 4092066 marko.tadic@ffzg.hr
dr.sc. Jana Willer Gold, v. asist.

Naziv Šifra
Algebarska lingvistika 37163
Analiza diskursa 117624
Čitanje staroirskih tekstova 125474
Diplomski rad na studiju Lingvistike 124786
Eksperimentalna lingvistika: teorijsko-istraživački seminar 170261
E-leksik 125475
Etika govorenja 52304
Fonologija 51688
Generativna gramatika 37161
Indoeuropska fonologija 160765
Indoeuropska lingvistika 160833
Indoeuropska mitologija 67323
Indoeuropska morfologija 37166
Indoeuropski jezični tečaj: albanski I 52333
Indoeuropski jezični tečaj: staroirski I 52334
Indoeuropski jezični tečaj: staroirski II 52310
Indoeuropsko čitanje latinskih tekstova 37159
Jezici svijeta 184250
Jezici, kulture i identiteti mladih 118139
Jezične tehnologije 117625
Jezični poremećaji 117626
Jezik u javnoj i interpersonalnoj komunikaciji 117627
Kognitivna lingvistika 65533
Kognitivna sintaksa i semantika 117628
Kognitivni modeli semantičkih promjena 124364
Korpusna lingvistika 37170
Lingvistika i njezini dijalekti 37171
Litavski tečaj 70968
Mentalni leksikon 124365
Metode psiholingvističkih istraživanja 1 184251
Metode psiholingvističkih istraživanja 2 129270
Morfologija 51692
Odabrana poglavlja iz algebarske lingvistike 124366
Opća lingvistika 35899
Ovisnosna gramatika 118142
Poredbena gramatika indoeuropskih jezika - hetitski 132716
Povijest lingvističkih teorija 37165
Prepoznavanje obavijesti u tekstu 52301
Prevoditelj i računalo 124367
Prevoditelj i računalo 163404
Prevoditelj i računalo 140253
Primijenjena lingvistika 37164
Razvoj i učenje jezika 124368
Semantička tipologija 161129
Semantika 51693
Semantika razumijevanja 124369
Sintaksa 51689
Statističke metode u lingvistici 117629
Temelji kognitivne lingvistike 51690
Ustroj umjetnih jezika 64218
Uvod u indoeuropsku lingvistiku 78427
Uvod u opću lingvistiku 78566
Uvod u povijest lingvističkih teorija 90753
Uvod u primijenjenu lingvistiku 160766
Uvod u psiholingvistiku 170262
Uvod u semantiku 90754
Uvod u semantiku 154204
Uvod u tipologiju 52303
Znakovi u društvu 124370
Znakovi u društvu 141836
Znakovi u komunikaciji 117630

Preddiplomski studiji
  1. Lingvistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij
Diplomski studiji