Naziv
Pedagogija
Puni naziv
Pedagogija
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski jednopredmetni
Stručni naziv
magistar pedagogije
magistra pedagogije
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Diplomski rad
Trajanje
4 semestra
ECTS bodovi
120
Opis

 1. definirati i interpretirati temeljne pojmove socijalne, interkulturalne i komparativne pedagogije te didaktike i obrazovnog menadžmenta
 2. demonstrirati vještinu komuniciranja informacija i ideja radi rješavanja problema u profesionalnom timovima i učinkovitog komuniciranja s dionicima odgojno-obrazovnog procesa (roditelji, nastavnici, učenici)
 3. analizirati, interpretirati i vrednovati socijalne odnose u odgojno-obrazovnoj ustanovi
 4. demonstrirati vještine upravljanja pedagoškim resursima odgojno-obrazovne ustanove
 5. demonstrirati vještine pedagoškog savjetovanja učenika u procesu profesionalne orijentacije
 6. demonstrirati vještine suradnje na međunarodnoj razini uzimajući u obzir kulturne razlike
 7. izraditi plan vlastitog stručno-pedagoškog usavršavanja
 8. kreirati programe unaprjeđenja profesionalnih kompetencija odgojno-obrazovnih djelatnika
 9. kritički analizirati i vrednovati odgojno-obrazovnu praksu uvažavajući prava djeteta i primjenjujući demokratske kriterije zaštite tih prava
 10. prepoznati, dijagnosticirati i rješavati pedagoške probleme na razini odgojno-obrazovne ustanove
 11. primijeniti interdisciplinarna znanja pri rješavanju problema u odgojno-obrazovnoj praksi
 12. samoevaluirati pedagoška znanja, vještine i sposobnosti
 13. kritički analizirati, prosuđivati i nadopunjavati postojeće te dizajnirati nove kurikulume za različite razine i oblike odgoja i obrazovanja polazeći od važećih načela i teorija
 14. kritički prosuđivati i evaluirati odgojno-obrazovnu praksu polazeći od načela učinkovitosti
 15. organizirati i provesti pedagošku radionicu na zadanu temu
 16. planirati, izvoditi i vrednovati nastavni proces
 17. planirati, izvoditi i vrednovati pedagoške projekte
 18. protumačiti temeljne odrednice odgojno-obrazovnog sustava u Hrvatskoj i europskim zemljama
 19. osmisliti i primijeniti tehnike praćenja, vrednovanja i ocjenjivanja postignuća učenika
 20. stručno komunicirati na stranom jeziku
 21. pripremati i provoditi istraživanja te obraditi, analizirati i interpretirati rezultate u skladu s načelima etičnosti u istraživanju

1. Obavezni predmeti
2. Izborni kolegiji - Odabrati 5 ECTS bodova (10696)
2.1. Kolegiji s odsjeka
1. Obavezni predmeti
2. Izborni kolegiji - Odabrati najmanje 5 ECTS bodova (11855)
2.1. Kolegiji s odsjeka