Naziv
Etnologija i kulturna antropologija
Puni naziv
Etnologija i kulturna antropologija
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski dvopredmetni
Stručni naziv
magistar etnologije i kulturne antropologije
magistra etnologije i kulturne antropologije
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Diplomski rad
Trajanje
4 semestra
ECTS bodovi
60
Opis

 1. 3.vrednovati i interpretirati različite etnološke i kulturnoantropološke pravce i specifičnosti pojedinih disciplinarnih područja te paradigmatske mijene u disciplini
 2. analizirati i komentirati kulturne raznolikosti u konkretnim društvenim kontekstima
 3. identificirati i kritički razmatrati suvremene kulturne i društvene promjene primjenom etnoloških i kulturnoantropoloških teorija i metoda
 4. analizirati, vrednovati i interpretirati podatke prikupljene kvalitativnim istraživanjem
 5. koncipirati i koordinirati timsko kvalitativno istraživanje
 6. upravljati i voditi složenu komunikaciju u uvjetima interkulturalnosti integrirajući različite etnološke i kulturnoantropološke spoznaje te vještine stečene terenskim radom
 7. samostalno i kreativno djelovati i primjenjivati etnološke i kulturnoantropološke spoznaje u razvoju struke
 8. kritički analizirati znanstvenu literaturu
 9. odabrati, kombinirati te vrednovati složene strategije i tehnike kvalitativnog istraživanja
 10. osmisliti i implementirati usluge, proizvode i projekte utemeljene na etnološkim i kulturnoantropološkim znanjima te namijenjene različitim korisnicima (pojedincima, udrugama, lokalnim zajednicama, gospodarskom sektoru, javnoj i državnoj upravi, međunarodnim organizacijama itd.)
 11. samoevaluirati i kritički procjenjivati vlastiti rad
 12. samostalno identificirati etičke probleme u primjeni etnoloških i kulturnoantropoloških spoznaja i rješavati ih u skladu s etičkim načelima struke
 13. primijeniti vještine učenja u formalnom i samostalnom cjeloživotnom obrazovanju
 14. razvijati suradnju i djelovati u interdisciplinarnim stručnim skupinama
 15. samostalno pronalaziti, kritički promišljati i vrednovati nove izvore znanja
 16. analizirati, tumačiti i vrednovati kulturne fenomene i procese
 17. argumentirano i profesionalno komunicirati rezultate istraživanja stručnjacima i ostalim korisnicima
 18. planirati i provesti složeno etnološko i kulturnoantropološko istraživanje