Naziv
Pedagogija
Puni naziv
Pedagogija
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski dvopredmetni
Stručni naziv
magistar pedagogije
magistra pedagogije
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Diplomski rad
Trajanje
4 semestra
ECTS bodovi
60
Opis

 1. demonstrirati vještine upravljanja pedagoškim resursima odgojno-obrazovne ustanove
 2. analizirati, interpretirati i vrednovati socijalne odnose u odgojno-obrazovnoj ustanovi
 3. demonstrirati vještinu komuniciranja informacija i ideja radi rješavanja problema u profesionalnom timovima i učinkovitog komuniciranja s dionicima odgojno-obrazovnog procesa (roditelji, nastavnici, učenici)
 4. kritički prosuđivati i evaluirati odgojno-obrazovnu praksu polazeći od načela učinkovitosti
 5. definirati i interpretirati temeljne pojmove socijalne i interkulturalne pedagogije te didaktike i obrazovnog menadžmenta
 6. izraditi plan vlastitog stručno-pedagoškog usavršavanja
 7. planirati, izvoditi i vrednovati pedagoške projekte
 8. primijeniti interdisciplinarna znanja pri rješavanju problema u odgojno-obrazovnoj praksi
 9. organizirati i provesti pedagošku radionicu na zadanu temu
 10. pripremati i provoditi istraživanja te obraditi, analizirati i interpretirati rezultate u skladu s načelima etičnosti u istraživanju
 11. kritički analizirati, prosuđivati i nadopunjavati postojeće te dizajnirati nove kurikulume za različite razine i oblike odgoja i obrazovanja polazeći od važećih načela i teorija
 12. stručno komunicirati na stranom jeziku
 13. kreirati programe unaprjeđenja profesionalnih kompetencija odgojno-obrazovnih djelatnika
 14. planirati, izvoditi i vrednovati nastavni proces
 15. samoevaluirati pedagoška znanja, vještine i sposobnosti
 16. prepoznati, dijagnosticirati i rješavati pedagoške probleme na razini odgojno-obrazovne ustanove