Naziv
Portugalski jezik i književnost
Puni naziv
Portugalski jezik i književnost
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski dvopredmetni
Stručni naziv
magistar portugalskog jezika i književnosti
magistra portugalskog jezika i književnosti
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Diplomski rad
Trajanje
4 semestra
ECTS bodovi
60
Opis

 1. identificirati i upotrijebiti osnovne motive i književno-kritičke pojmove nužne za analizu djela iz brazilske književnosti te afričke književnosti portugalskog jezičnog izraza
 2. navesti i u osnovnim značajkama opisati najvažnije tradicionalne i suvremene jezikoslovne teorije
 3. izdvojiti i komentirati glavne književno-stilske odlike djela pojedinih autora iz suvremene portugalske književnosti, kritički ih analizirati te povezati s njihovim književno-povijesnim kontekstom
 4. izraziti svojim riječima specifičnosti odabranih književno-povijesnih razdoblja, književno-stilskih formacija i društveno-povijesnog konteksta u razvoju brazilske književnosti i afričke književnosti portugalskoga jezičnog izraza
 5. kritički prosuđivati o pojedinim književnim pojavnostima iz brazilske književnosti i afričke književnosti portugalskoga jezičnog izraza u odnosu na društveno-povijesni kontekst te procijeniti njihovu važnost i povezati ih sa književnošću i kulturom na portugalskom jeziku
 6. sažeti i protumačiti smisao kritičkih i književnih tekstova iz brazilske i afričke književnosti portugalskog jezičnog izraza
 7. prenijeti znanja i kompetencije na području brazilske književnosti te afričke književnosti portugalskog jezičnog izraza
 8. usmeno i pismeno komunicirati na portugalskom jeziku na razini C1 prema Europskom referentnom okviru za jezike
 9. uspoređivati dijatopijske inačice portugalskog jezika u Portugalu, Brazilu i afričkim luzofonim zemljama na različitim razinama lingvističkog opisa, ustanoviti njihove specifičnosti te najizrazitije sličnosti i razlike
 10. razlučiti razine jezične analize te formulirati metodologiju za analizu jezičnih činjenica na različitim razinama opisa, na osnovi usvojenih teorijskih i metodoloških postavki iz područja opće lingvistike
 11. teorijske spoznaje s područja leksikologije i semantike pri analizi jezičnih činjenica prilagoditi sastavu i posebnostima portugalskog leksika i semantičkim mehanizmima portugalskog jezika
 12. ustanoviti jezične i sociolingvističke specifičnosti luzofonog govornog područja i njima prilagoditi pristup analizi jezičnih struktura
 13. identificirati specifičnosti iberoromanskih idioma, napose portugalskog, u kontekstu romanskog područja i romanske lingvistike
 14. navesti, definirati i u stručnom diskursu primijeniti osnovne lingvističke pojmove
 15. pod mentorstvom izraditi diplomski rad iz područja luzofonske lingvistike ili književnosti te procijeniti vlastite kompetencije i odabrati odgovarajuća područja za nastavak obrazovanja
 16. primijeniti naučenu književno-kritičku aparaturu i temeljne spoznaje o književno-stilskim formacijama u analizi i tumačenju književnih djela brazilske književnosti i afričke književnosti portugalskoga jezičnog izraza

1. Obavezni predmeti
2. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - tijekom studija odabrati 10 ECTS bodova (11857)
3. Izborni kolegiji - tijekom studija - tijekom studija odabrati najmanje 10 ECTS bodova (14935)
3.1. Kolegiji s odsjeka
1. Obavezni predmeti
2. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - tijekom studija odabrati 10 ECTS bodova (11857)
3. Izborni kolegiji - tijekom studija - tijekom studija odabrati najmanje 10 ECTS bodova (14935)
3.1. Kolegiji s odsjeka
1. Obavezni predmeti
2. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - tijekom studija odabrati 10 ECTS bodova (11857)
3. Izborni kolegiji - tijekom studija - tijekom studija odabrati najmanje 10 ECTS bodova (14935)
3.1. Kolegiji s odsjeka