Naziv
smjer Nastavnički
Puni naziv
Anglistika, smjer Nastavnički
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski jednopredmetni
Stručni naziv
magistar edukacije engleskoga jezika i književnosti
magistra edukacije engleskoga jezika i književnosti
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Diplomski rad
Trajanje
4 semestra
ECTS bodovi
120
Opis

 1. donositi zaključke o relevantnosti znanstveno utemeljenih načela poučavanja engleskog kao inog jezika za nastavnu praksu poučavanja istog
 2. navesti, objasniti i primijeniti temeljne psihologijske čimbenike uspješnog učenja i poučavanja na učenje i poučavanje engleskog kao inog jezika
 3. kategorizirati i komentirati kulturne, društvene i povijesne procese u zemljama engleskog govornog područja
 4. koristiti i analizirati engleski jezični sustav i njegove temeljne sastavnice (fonologija, morfologija, sintaksa, semantika, itd.) te elemente jezičnih varijacija (diskurs, dijalekt, slang, humor, itd.)
 5. kritički prosuđivati o jeziku koji koriste i poučavaju te odabrati pristup poučavanju primjeren relevantnim čimbenicima koji utječu na različite aspekte poučavanja
 6. objasniti i usporediti načela temeljnih teorija ovladavanja inim jezikom
 7. procijeniti napredak učenika, uočiti moguće poteškoće i učestalost pogrešaka, te u slučaju potrebe osmisliti alternativni pristup poučavanju
 8. pripremiti i posredovati nastavne sadržaje sukladno temeljnim artikulacijskim modelima
 9. objasniti didaktičke teorije i modele te ih primijeniti u nastavi engleskog kao inog jezika
 10. kritički prosuđivati o pojedinim književnim pojavnostima iz engleskog govornog područja u odnosu na društveno-povijesni kontekst
 11. osmisliti kvalitetan, sveobuhvatan, relevantan i znanstveno utemeljen plan nastavnog sata engleskog kao inog jezika
 12. objasniti učinak temeljnih individualnih razlika učenika u procesu učenja i usvajanja engleskog kao inog jezika na određene aspekte učenja i poučavanja
 13. procijeniti i svrhovito primijeniti načine poučavanja receptivnih i produktivnih jezičnih vještina i jezičnih struktura engleskog kao inog jezika
 14. razlikovati i kritički prosuđivati o temeljnim principima suvremenih pristupa poučavanju engleskog kao inog jezika
 15. usporediti i kritički vrednovati svrhu i rezultate suvremenih istraživanja u području ovladavanja inim jezikom
 16. usporediti i kritički vrednovati metode učenja i poučavanja engleskog kao inog jezika kroz povijest
 17. primijeniti etička načela i norme u procesu poučavanja i istraživanja inoga jezika te samostalno rješavati etičke probleme u nastavi
 18. samostalno pripremiti i izvoditi nastavu engleskog kao inog jezika na svim obrazovnim razinama i s učenicima različite dobi
 19. osmisliti i provesti kvalitetan i znanstveno utemeljen oblik vrednovanja komunikacijske kompetencije u engleskom jeziku
 20. osmisliti strukturu vlastitog govorenog ili pisanog teksta na engleskome jeziku i prilagoditi ga komunikacijskoj situaciji

1. Obavezni predmeti
2. Nastavnički modul - Obvezni kolegiji - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 18 bodova (11052)
3. Izborni kolegiji - odabrati izborni kolegij - odabrati izborni kolegij (11054)
117899 Britanski moderni roman i britansko carstvo
117900 Engleski širom svijeta
117904 Milton
125999 Povijesna sociolingvistika
117905 Povijesni pregled razvoja fantastike u britanskoj književnosti
117845 Povijest i paradigme američkih studija 1
117870 Pragmalingvistika
117906 Predrafaelitizam
117907 Primjena kognitivne lingvistike u učenju i poučavanju drugog jezika
117844 Proces ovladavanja jezikom
117908 Psiholingvistika
160754 Sociolingvistika
117872 Teorija prevođenja
4. Nastavnički modul - Izborni kolegiji - opcionalan odabir kolegija (12697)
1. Obavezni predmeti
2. Nastavnički modul - Obvezni kolegiji - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova (11052)
3. Izborni kolegiji - odabrati izborni kolegij - odabrati izborni kolegij (11054)
4. Nastavnički modul - Izborni kolegiji - opcionalan odabir kolegija (12697)
1. Obavezni predmeti
2. Nastavnički modul - Obvezni kolegiji - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova (11052)
3. Izborni kolegiji - odabrati izborni kolegij - odabrati izborni kolegij (11054)
117899 Britanski moderni roman i britansko carstvo
117900 Engleski širom svijeta
117904 Milton
125999 Povijesna sociolingvistika
117905 Povijesni pregled razvoja fantastike u britanskoj književnosti
117845 Povijest i paradigme američkih studija 1
117870 Pragmalingvistika
117906 Predrafaelitizam
117907 Primjena kognitivne lingvistike u učenju i poučavanju drugog jezika
117844 Proces ovladavanja jezikom
117908 Psiholingvistika
160754 Sociolingvistika
117872 Teorija prevođenja
4. Nastavnički modul - Izborni kolegiji - opcionalan odabir kolegija (12697)
1. Obavezni predmeti
2. Nastavnički modul - Obvezni kolegiji - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova (11052)
3. Izborni kolegiji - odabrati izborni kolegij - odabrati izborni kolegij (11054)
4. Nastavnički modul - Izborni kolegiji - opcionalan odabir kolegija (12697)