Naziv
smjer Lingvistički
Puni naziv
Anglistika, smjer Lingvistički
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski dvopredmetni
Stručni naziv
magistar engleskog jezika i književnosti
magistra engleskog jezika i književnosti
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Diplomski rad
Trajanje
4 semestra
ECTS bodovi
60
Opis

 1. studenti će moći prepoznati utjecaje društvenih i spoznajnih čimbenika u sinkronijskoj organizaciji jezika
 2. studenti će moći samostalno prikupiti odgovarajuću lingvističku literaturu u skladu s odabranim istraživačkim problemom
 3. studenti će moći u pisanom znanstvenom tekstu na engleskom jeziku zastupati vlastite istraživačke stavove i poduprijeti ih spoznajama iz postojećih tuđih istraživanja
 4. studenti će moći samostalno odabrati istraživački lingvistički problem i osmisliti različite načine njegove operacionalizacije u skladu s uzusima lingvističkog istraživanja, pridržavajući se načela društvene i etičke odgovornosti
 5. studenti će moći integrirati spoznaje iz različitih područja anglistike i vrednovati mjesto i ulogu jezika u širem književno-kulturološkom kontekstu
 6. studenti će moći procijeniti vlastite interese i kompetencije te odabrati odgovarajuća područja za nastavak formalnog ili samostalnog cjeloživotnog obrazovanja
 7. studenti će moći kritički vrednovati anglističku lingvističku literaturu vezanu uz odabrani istraživački problem
 8. studenti će moći kritički prosuđivati ulogu specifičnih društvenih čimbenika u anglofonom kontekstu kao i specifični odraz spoznajnih čimbenika na engleski jezik i njegovu uporabu na sinkronijskoj razini
 9. studenti će moći interdisciplinarno pristupati rješavanju društveno-humanističkih istraživačkih problema u novim situacijama
 10. studenti će moći kritički prosuđivati ulogu specifičnog anglofonog društvenog konteksta u promjenama u engleskom jeziku
 11. studenti će moći prepoznati ulogu društvenih čimbenika koji potiču dijakronijske promjene u jeziku uopće
 12. studenti će moći analizirati i preispitati raslojavanje engleskog jezika iz društveno-povijesne i funkcionalnostilske perspektive
 13. studenti će moći analizirati odnose između jezičnih jedinica engleskog jezika na sintagmatskoj i paradigmatskoj razini i povezati ih u koherentnu teorijsku cjelinu
 14. studenti će moći usmeno i pismeno na engleskom jeziku prezentirati rezultate vlastitog istraživačkog rada
 15. studenti će moći samostalno prikupiti i interpretirati odgovarajuće podatke vezane uz područje vlastitog lingvističkog istraživanja u engleskom jeziku
 16. studenti će moći samostalno procijeniti različite lingvističke teorijske pristupe i integrirati ih u jednu cjelinu

1. Obavezni predmeti
2. Obvezni kolegiji - odabrati najmanje 5 ECTS bodova (11562)
3. Jezični seminari - odabrati 5 ECTS bodova (11873)