Naziv
smjer Kulturološki
Puni naziv
Germanistika, smjer Kulturološki
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski dvopredmetni
Stručni naziv
magistar njemačkog jezika i književnosti
magistra njemačkog jezika i književnosti
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Diplomski rad
Trajanje
4 semestra
ECTS bodovi
60
Opis

 1. kritički prosuđivati o pojedinim književnim djelima i pojavama na temelju usvojenih književnokritičkih i književnoteorijskih kategorija i pojmovnog aparata
 2. analizirati i opisati kulturološki uvjetovane specifičnosti u različitim vidovima komunikacije
 3. interdisciplinarnim pristupom analizirati pojave u intermedijalnom okruženju te na temelju toga ustanoviti sličnosti, razlike i uzročno-posljedične veze među društvenim, kulturnim i umjetničkim fenomenima i ostvarenjima iz različitih povijesnih razdoblja na njemačkome govornom području
 4. primijeniti naučene temeljne spoznaje o književnostilskim formacijama u analizi i tumačenju književnih djela
 5. opisati i objasniti uz pomoć suvremene lingvističke aparature njemačke jezične pojavnosti te ih usporediti i povezati s hrvatskim jezičnim sustavom
 6. samostalno izabrati književnokritičku literaturu i primijeniti je u analizi književnih i srodnih tekstova
 7. samostalno provesti kraće istraživanje, sastaviti korpus, analizirati prikupljene materijale te prezentirati dobivene rezultate
 8. kritički prosuđivati o pojedinim književnim i kulturnim pojavama u odnosu na društveno-povijesni kontekst njemačkoga govornog područja
 9. prepoznati, objasniti i ilustrirati interkulturalne jezične dodire i kulturalni transfer iz lingvističke i književnopovijesne perspektive, upotpunjen interdisciplinarnim pristupima
 10. protumačiti sociolingvističku i dijalekatsku raslojenost njemačkoga i hrvatskoga jezika u njihovim međusobnim prožimanjima
 11. primjenjivati vještine cjeloživotnoga učenja i jezičnoga usavršavanja u struci u ovisnosti o potrebama posla
 12. preoblikovati tekstove različitih razina složenosti na njemačkom jeziku tako da postignu gramatičku, stilsku i komunikacijsku prihvatljivost
 13. samostalno istražiti i razlikovati elemente civilizacije i kulture njemačkoga govornog područja te ih usporediti s ekvivalentnim hrvatskim kontekstima
 14. upotrijebiti lingvističku aparaturu na različitim razinama proučavanja jezika i primijeniti je u analizi svih jezičnih razina njemačkoga jezika
 15. analizirati i protumačiti smisao tekstova koji pripadaju različitim varijetetima njemačkoga jezika
 16. isplanirati strukturu vlastitoga pisanog teksta na njemačkom jeziku i prilagoditi ga komunikacijskoj situaciji, vodeći računa o etičkoj i društvenoj odgovornosti
 17. kategorizirati vrste jezičnih transfera i (kritički) preispitati njihov utjecaj na hrvatski jezik, kako na standardni, tako i na pojedine dija- i regiolekte
 18. samostalno istražiti odabrani korpus književnih i srodnih tekstova uz pomoć književnokritičke i teorijske literature te sustavno izložiti zaključke
 19. zastupati vlastita mišljenja o kulturnim, društvenim i povijesnim pojavama na njemačkome govornom području te ih kritički prosuđivati

1. Obavezni predmeti
2. Izborni kolegiji iz jezikoslovlja i književnosti - tijekom studija odabrati najmanje 24 ECTS boda (11830)
118012 Dodirno jezikoslovlje
118013 Iz povijesti i kulture Austrije 1
118015 Iz povijesti i kulture Njemačke 1
118017 Jezik u društvu
145551 Književni seminar 1 - Njemačka novela 19. stoljeća
145552 Književni seminar 2 - Filmske adaptacije njemačke književnosti
184219 Kulturološki seminar 1 - Nostalgija u njemačkoj književnosti 20. stoljeća
118023 Njemačko-hrvatski jezični dodiri u Gradišću
131590 Poglavlja iz njemačke književnosti - Österreichische Gegenwartsliteratur
161483 Povijest njemačkog jezika
3. Izborni kolegiji - tijekom studija odabrati najmanje 9 ECTS bodova (12114)
3.1. Kolegiji s odsjeka
118012 Dodirno jezikoslovlje
118013 Iz povijesti i kulture Austrije 1
118015 Iz povijesti i kulture Njemačke 1
118017 Jezik u društvu
145551 Književni seminar 1 - Njemačka novela 19. stoljeća
145552 Književni seminar 2 - Filmske adaptacije njemačke književnosti
184219 Kulturološki seminar 1 - Nostalgija u njemačkoj književnosti 20. stoljeća
118023 Njemačko-hrvatski jezični dodiri u Gradišću
131590 Poglavlja iz njemačke književnosti - Österreichische Gegenwartsliteratur
161483 Povijest njemačkog jezika
1. Obavezni predmeti
2. Izborni kolegiji iz jezikoslovlja i književnosti - tijekom studija odabrati najmanje 24 ECTS boda (11830)
118012 Dodirno jezikoslovlje
118013 Iz povijesti i kulture Austrije 1
118015 Iz povijesti i kulture Njemačke 1
118017 Jezik u društvu
145551 Književni seminar 1 - Njemačka novela 19. stoljeća
145552 Književni seminar 2 - Filmske adaptacije njemačke književnosti
184219 Kulturološki seminar 1 - Nostalgija u njemačkoj književnosti 20. stoljeća
118023 Njemačko-hrvatski jezični dodiri u Gradišću
131590 Poglavlja iz njemačke književnosti - Österreichische Gegenwartsliteratur
161483 Povijest njemačkog jezika
3. Izborni kolegiji - tijekom studija odabrati najmanje 9 ECTS bodova (12114)
3.1. Kolegiji s odsjeka
118012 Dodirno jezikoslovlje
118013 Iz povijesti i kulture Austrije 1
118015 Iz povijesti i kulture Njemačke 1
118017 Jezik u društvu
145551 Književni seminar 1 - Njemačka novela 19. stoljeća
145552 Književni seminar 2 - Filmske adaptacije njemačke književnosti
184219 Kulturološki seminar 1 - Nostalgija u njemačkoj književnosti 20. stoljeća
118023 Njemačko-hrvatski jezični dodiri u Gradišću
131590 Poglavlja iz njemačke književnosti - Österreichische Gegenwartsliteratur
161483 Povijest njemačkog jezika