Naziv
smjer Nastavnički
Puni naziv
Kroatistika, smjer Nastavnički
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski jednopredmetni
Stručni naziv
magistar edukacije hrvatskog jezika i književnosti
magistra edukacije hrvatskog jezika i književnosti
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Diplomski rad
Trajanje
4 semestra
ECTS bodovi
120
Opis

 1. objasniti metodičke sustave, modele i metode i primjenjivati ih u nastavi hrvatskog jezika
 2. oblikovati, primijeniti i procijeniti alate za utvrđivanje postignuća u nastavi hrvatskoga jezika i književnosti
 3. organizirati i voditi heuristički razgovor s učenicima o temama iz programa za hrvatski jezik i književnost, kao i o problemima etičke i estetičke naravi koji se tematiziraju u različitim književnim tekstovima
 4. upotrebljavati različita pomagala i izvore znanja, od elektroničkih i mrežnih alata i različitih medija iskaza do iskaza živih govornika
 5. navesti, objasniti i primijeniti temeljne psihologijske čimbenike uspješnog učenja i poučavanja
 6. navesti i objasniti teorije učenja, temeljne školske dokumente, načela, izvore i oblike u nastavi hrvatskoga jezika
 7. planirati, organizirati i realizirati istraživačke radionice s učenicima (npr. s područja dijalektologije i usmene književnosti) te materijal vrednovati i pohraniti i tako ga učiniti dostupnim lokalnoj zajednici
 8. objasniti didaktičke teorije i modele te ih primijeniti u nastavi
 9. samostalno izvoditi obveznu i dodatnu nastavu u okviru predmetnih područja Hrvatskog jezika: jezika i jezičnog izražavanja, hrvatske i svjetske književnosti te medijske kulture na svim odgojnim i obrazovnim razinama
 10. primjenjivati etička načela u radu s učenicima
 11. poticati, usmjeravati i vrednovati učeničke literarne i druge kreativne sposobnosti, književni senzibilitet i pismeno izražavanje
 12. razumjeti i učenicima prenijeti složenost veza između književnoga teksta i konteksta (društvenoga, povijesnoga i drugih)
 13. poticati na poštovanje različitosti, drugih idioma, njihovih govornika i jezičnih realizacija
 14. primjenjivati odgovarajuće čitateljske strategije i interpretativne modele te razvijati sposobnost samostalnog čitanja, doživljavanja i razumijevanja književnih tekstova
 15. proučiti, analizirati i objasniti strukturu leksika hrvatskoga jezika, osnovne leksičko-semantičke odnose u njemu, raslojavanje leksika i leksičko prosuđivanje
 16. pripremiti i posredovati nastavne sadržaje u skladu s temeljnim artikulacijskim modelima
 17. tumačiti književna djela hrvatske i svjetske književnosti različitih epoha u okviru školske interpretacije na svim obrazovnim razinama
 18. usvojiti temeljna pravila standardologije, što uključuje razumijevanje odnosa između jezične norme i kodifikacije, jezične politike i jezičnoga planiranja, purizma i jezične kulture, jezika, nacije i identiteta, standarda i dijalekta
 19. odgovorno poticati uvažavanje raznolikosti među učenicima, poticati interpersonalne vještine i timski rad

1. Obavezni predmeti
2. Nastavnički modul - Obvezni kolegiji - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova (11052)
3. Izborni kolegiji - Hrvatski standardni jezik - odabrati 4 ECTS boda (11779)
4. Izborni kolegiji - Novija hrvatska književnost - Odabrati 4 ECTS boda (10681)
5. Izborni kolegiji - Starija hrvatska književnost - odabrati 4 ECTS boda (11070)
6. Izborni kolegiji - Usmena književnost - odabrati 4 ECTS boda (11071)
7. Nastavnički modul - Izborni kolegiji - opcionalan odabir kolegija (12698)
1. Obavezni predmeti
2. Nastavnički modul - Obvezni kolegiji - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova (11052)
3. Izborni kolegiji - Hrvatski standardni jezik - odabrati 4 ECTS boda (11932)
4. Izborni kolegiji - Novija hrvatska književnost - odabrati 4 ECTS boda (11933)
5. Izborni kolegiji - Starija hrvatska književnost - odabrati 4 ECTS boda (11934)
6. Izborni kolegiji - Teorija književnosti/ kulture - odabrati 4 ECTS boda (11935)
7. Nastavnički modul - Izborni kolegiji - opcionalan odabir kolegija (12698)
1. Obavezni predmeti
2. Nastavnički modul - Obvezni kolegiji - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova (11052)
3. Hrvatsko jezikoslovlje - odabrati 4 ECTS boda (11717)
4. Hrvatska književnost - odabrati 4 ECTS boda (10777)
79615 Figure i diskurzi
132084 Hrvatska autobiografija
170270 Hrvatska usmenoknjiževna retorika
118116 Hrvatsko modernističko i postmodernističko pjesništvo
77907 Intertekstualne veze starije i novije hrvatske književnosti
132086 Orijentalizam i okcidentalizam u hrvatskoj književnosti
80632 Popularna kultura i hrvatski roman od socijalizma do tranzicije
118124 Predaja kao usmenoknjiževni žanr
125473 Psihoanalitičko čitanje hrvatskog romana
118126 Putopis u hrvatskoj književnosti - ideologija žanra
118134 Uvod u tematsku analizu ranonovovjekovnih tekstova
5. Metodički izborni kolegiji - odabrati 3 ECTS boda (11718)
6. Nastavnički modul - Izborni kolegiji - opcionalan odabir kolegija (12698)
7. Izborni kolegiji - Odabrati najmanje 4 ECTS boda (12441)
1. Obavezni predmeti
2. Nastavnički modul - Obvezni kolegiji - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova (11052)
3. Izborni kolegiji - Odabrati najmanje 4 ECTS boda (12442)
4. Nastavnički modul - Izborni kolegiji - opcionalan odabir kolegija (12698)