Naziv
smjer Jezikoslovni
Puni naziv
Kroatistika, smjer Jezikoslovni
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski dvopredmetni
Stručni naziv
magistar hrvatskog jezika i književnosti
magistra hrvatskog jezika i književnosti
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Diplomski rad
Trajanje
4 semestra
ECTS bodovi
60
Opis

 1. interdisciplinarno povezivati stečena znanja i kompetencije sa srodnim akademskim područjima
 2. koristiti se suvremenim informacijskim i komunikaicjskim tehnologijama za potrebe svoje struke
 3. jasno i nedvosmisleno predstaviti jezikoslovne spoznaje stručnomu i širemu slušateljstvu
 4. kritički procijeniti vlastite i tuđe spoznaje i znanja
 5. razumjeti i kritički vrednovati temeljne jezikoslovne smjerove i njihova filozofska ishodišta
 6. koristiti se logičkim, apstraktnim, analitičkim, kritičkim, divergentnim i asocijativnim razmišljanjem
 7. preispitivati jezičnu politiku
 8. oblikovati, organizirati i ponuditi jezikoslovne teme kao projekte
 9. razumjeti ovisnost znanstvenih spoznaja i dostignuća
 10. primjereno preispitivati novije jezične teorije i modele
 11. razumjeti, analizirati, sažeti i kritički vrednovati znanstvene i stručne tekstove
 12. samostalno pisati znanstvene i stručne radove
 13. samostalno istraživati jezik kao sredstvo i ishod međudjelovanja u njegovoj spoznajnoj, osjećajnoj, stvaralačkoj i društvenoj ulozi
 14. samostalno, na vlastiti poticaj i na nov način rješavati jezikoslovna pitanja s različitih znanstvenih i stručnih motrišta
 15. savjetovati izvorne i neizvorne govornike hrvatskoga jezika o općejezičnim, normativnim i terminološkim pitanjima
 16. analizirati i vrednovati različite funkcionalnostilske tekstove
 17. samostalno istražiti i opisati jezične pojave u njihovoj sustavnoj, društvenoj, spoznajnoj i povijesnoj povezanosti
 18. samostalno istraživati i kritički vrednovati jezične pojave u prošlosti i sadašnjosti
 19. stečena znanja primijeniti u lektorskim, novinarskim, uredničkim i kulturnim djelatnostima
 20. suoblikovati standardnojezičnu normu i kritički razmatrati njezino djelovanje

1. Izborni kolegiji - Hrvatsko jezikoslovlje - Odabrati 8 ECTS bodova (10682)
2. Izborni kolegiji - Hrvatska književnost - Odabrati 4 ECTS boda (10683)
118105 Dramsko stvaralaštvo Miroslava Krleže
132084 Hrvatska autobiografija
170270 Hrvatska usmenoknjiževna retorika
118116 Hrvatsko modernističko i postmodernističko pjesništvo
77907 Intertekstualne veze starije i novije hrvatske književnosti
132086 Orijentalizam i okcidentalizam u hrvatskoj književnosti
80632 Popularna kultura i hrvatski roman od socijalizma do tranzicije
118124 Predaja kao usmenoknjiževni žanr
125473 Psihoanalitičko čitanje hrvatskog romana
118126 Putopis u hrvatskoj književnosti - ideologija žanra
118134 Uvod u tematsku analizu ranonovovjekovnih tekstova
3. Izborni kolegiji - Odabrati najmanje 4 ECTS boda (12436)
1. Hrvatsko jezikoslovlje - odabrati 8 ECTS bodova (10780)
2. Hrvatska književnost - odabrati 4 ECTS boda (10781)
132084 Hrvatska autobiografija
170270 Hrvatska usmenoknjiževna retorika
118116 Hrvatsko modernističko i postmodernističko pjesništvo
77907 Intertekstualne veze starije i novije hrvatske književnosti
132086 Orijentalizam i okcidentalizam u hrvatskoj književnosti
80632 Popularna kultura i hrvatski roman od socijalizma do tranzicije
118124 Predaja kao usmenoknjiževni žanr
125473 Psihoanalitičko čitanje hrvatskog romana
118126 Putopis u hrvatskoj književnosti - ideologija žanra
118134 Uvod u tematsku analizu ranonovovjekovnih tekstova
3. Izborni kolegiji - odabrati najmanje 4 ECTS boda (10782)