Naziv
smjer Kognitivni
Puni naziv
Lingvistika, smjer Kognitivni
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski dvopredmetni
Stručni naziv
magistar lingvistike
magistra lingvistike
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Diplomski rad
Trajanje
4 semestra
ECTS bodovi
60
Opis

 1. analizirati jezičnu građu uporabom metoda dijakronijske semantike
 2. definirati temeljne statističke pojmove potrebne za proučavanje odnosa među jezičnim jedinicama
 3. analizirati jezičnu građu odabranom metodom kognitivne lingvistike
 4. definirati mjesto kognitivne lingvistike unutar kognitivne znanosti
 5. argumentirano procijeniti stručnu i znanstvenu literaturu na hrvatskom i engleskom jeziku iz područja kognitivne lingvistike i srodnih znanstvenih disciplina kao psiholingvistike i osobito mentalnoga leksikona te primjena statističkih metoda u obradi jezika
 6. pismeno i usmeno oblikovati vlastita teorijska i empirijska manja istraživanja za potrebe studija, konferencija te objavljivanja u znanstvenim i stručnim časopisima
 7. samostalno formulirati specifičnosti psiholingvističkih istraživanja u odnosu na istraživanja srodnih disciplina i mogućnosti njihove primjene u interdisciplinarnim kognitivnoznanstvenim i neuroznanstvenim istraživanjima jezika
 8. objasniti važnost značenja kao jezične pojavnosti koja odražava pojmove strukture ljudskoga uma
 9. na temelju stečenih znanja o odnosu jezika i kognitivne znanosti, nastaviti formalno i samostalno obrazovanje na području kognitivne lingvistike
 10. nabrojiti temeljne suvremene smjerove kognitivne lingvistike
 11. opisati statističke pristupe namijenjene proučavanju jezične građe
 12. objasniti temeljne teorijske i metodološke poveznice kognitivne lingvistike s drugim srodnim znanstvenim disciplinama, ponajprije psiholingvistikom i računalnom lingvistikom
 13. stručno argumentirati o važnosti jezika u kognitivnoznanstvenim istraživanjima
 14. objasniti načela prema kojima promjene značenja odražavaju i promjene pojmovnih struktura ljudskoga uma
 15. procijeniti primjenjivost pojedinih metoda kognitivne lingvistike pri opisu jezične građe
 16. razlikovati teorijske modele jezične uporabe i leksičkoga procesiranja u području analize leksičkih reprezentacija i gramatičkih procesa u jezičnoj uporabi
 17. samostalno formulirati zaključke o jezičnim pojavnostima temeljene na kvantitativnom supojavljivanju jezičnih jedinica te temeljem toga donositi zaključke o načelima ustroja pojmovnih struktura
 18. samostalno primijeniti adekvatne psiholingvističke metode u istraživanjima jezične uporabe odraslih, djece, zdravih govornika, onih s jezičnim poteškoćama te višejezičnih ispitanika
 19. samostalno prikupiti jezičnu građu i organizirati temeljne analitičke postupke u okviru određene kognitivnolingvističke metode
 20. samostalno formulirati zaključke o odnosima među jezičnim elementima i njima odgovarajućim pojmovnim strukturama temeljem različitih vrsta empirijskih istraživanja