Naziv
smjer Opći
Puni naziv
Lingvistika, smjer Opći
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski dvopredmetni
Stručni naziv
magistar lingvistike
magistra lingvistike
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Diplomski rad
Trajanje
4 semestra
ECTS bodovi
60
Opis

 1. analizirati i tumačiti jezične i nejezične znakovne sustave s obzirom na različite povijesne i društvene kontekste
 2. definirati temeljne pojmove u okviru suvremenih semioloških teorija i u području analiza diskursa
 3. analizirati i tumačiti strukturu različitih tipova tekstova (novinskih, reklamnih, političkih, aktivističkih, osobnih narativa, konverzacije, intervjua) i multimodalnih diskursa prema njihovoj komunikacijskoj funkciji
 4. analizirati i tumačiti ulogu znakovnih sustava u formiranju individualnih i kolektivnih identiteta
 5. na temelju stečenih znanja i vještina nastaviti formalno i samostalno obrazovanje u području semiologije i psiholingvistike
 6. pismeno i usmeno oblikovati vlastita teorijska i empirijska manja istraživanja za potrebe studija, konferencija te objavljivanja u znanstvenim i stručnim časopisima
 7. opisati strukturu mentalnoga leksikona: jedinice i razine reprezentacije te procese leksikalizacije
 8. kritički procijeniti adekvatnost teorijskih i metodoloških okvira u pristupu semiološkoj građi
 9. usporediti različite semiološke modele razrađene u istraživanju društvene i povijesne dimenzije znakovnih sustava
 10. usporediti različite teorije i modele mentalnog leksikona proizišle iz lingvistički utemeljenih pretpostavaka i uvida u srodna područja – neurolingvistiku, psiholingvistiku, odnosno neuroznanost i psihologiju (modularne, interaktivne; produkcijske i recepcijske modele; modele direktnoga pristupa i pretraživačke)
 11. kritički valorizirati znanstvenu literaturu na hrvatskom i engleskom jeziku iz područja semiologije, analiza diskursa, psiholingvistike i neurolingvistike
 12. opisati različite teorijske pristupe jeziku unutar epistemološkog okvira semiologije, analize diskursa, psiholingvistike i neurolingvistike
 13. rasuđivati o primjerenosti provedbe istraživanja u skladu s etičkim i društvenim odgovornostima koja su definirana unutar psiholingvističkih i semioloških istraživanja
 14. povezati specifičnosti psiholingvističkih znanja sa znanjima srodnih disciplina i pridonijeti interdisciplinarnim neuroznanstvenim istraživanjima jezika i neuralnih korelata jezičnih jedinica i procesa
 15. razlikovati specifičnosti jedinica i procesa jezično-govorne upotrebe s obzirom na medij i modalitet njezina ostvarivanja: primanje ili proizvodnja jezika (napisana ili izgovorena riječ, odnosno čitanje/slušanje, govorenje/pisanje), te s obzirom na specifičnosti pojedinih jezičnih razina (fonetiku i fonologiju, morfologiju, sintaksu i semantiku)
 16. primijeniti odgovarajuću istraživačku metodologiju u konkretnim istraživanjima jezičnih pojavnosti (semiološke analize, analize diskursa, bihevioralne i neurolingvističke metode) i interpretirati dobivene rezultate u skladu s određenim teorijskim okvirom
 17. vrednovati mjesto jezika na kulturnom i individualnom planu utemeljenom na novim teorijskim i empirijskim spoznajama
 18. primijeniti adekvatne psiholingvističke metode u istraživanjima jezične upotrebe kod različitih skupina ispitanika: odraslih ili djece, zdravih govornika te govornika s jezičnim poteškoćama te kod višejezičnih ispitanika
 19. stručno argumentirati u akademskim i popularnim raspravama o društvenim (simboličkim), i individualnim (psiholingvističkim) aspektima jezika kao znakovnog sustava i njegove aktualne upotrebe