Naziv
smjer Poredbeni
Puni naziv
Lingvistika, smjer Poredbeni
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski dvopredmetni
Stručni naziv
magistar lingvistike
magistra lingvistike
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Diplomski rad
Trajanje
4 semestra
ECTS bodovi
60
Opis

 1. deklinirati i konjugirati pravilne imenice i glagole na barem tri stara indoeuropska jezika
 2. nabrojati glavne glasovne zakone i morfološke promjene kojima se barem tri stara indoeuropska jezika razlikuju od ostalih indoeuropskih jezika
 3. koristiti interaktivne baze podataka o jezičnim obilježjima WALS (www.wals.info)
 4. provjeravati pretpostavke o genetskoj srodnosti njima nepoznatih ili malo poznatih jezika na temelju fonoloških i morfoloških podudarnosti prikupljenih iz relevantne literature
 5. prevoditi jednostavne tekstove s barem jednog starog indoeuropskog jezika
 6. samostalno sastavljati statistički i tipološki relevantne uzorke jezika za tipološka istraživanja
 7. na temelju stečenih vještina i znanja nastaviti formalno i samostalno obrazovanje u području poredbene i tipološke lingvistike
 8. nabrojati najstarije spomenike indoeuropskih jezika
 9. razvrstati sve indoeuropske jezike u grane (potporodice)
 10. samostalno služiti gramatikama njima nepoznatih jezika i na temelju njih prikupljati podatke relevantne za tipološka ili genetsko-lingvistička istraživanja
 11. izlagati znanstvene spoznaje i komunicirati s nestručnjacima o za širu javnost relevantnim temama iz jezične raznolikosti, tipološke i genetske lingvistike (problemi jezične srodnosti, tipološka obilježja kojima se jezici međusobno razlikuju, hipoteze o korelacijama genetske srodnosti među jezicima i genetičke povezanosti populacija, itd.)
 12. nabrojati tipološka obilježja jezika koja karakteriziraju pojedine jezične makroaree (npr. sjever Eurazije, supsaharsku Afriku, Australiju, itd.)
 13. nabrojati glavna tipološki relevantna obilježja (ona među kojima postoje statistički neočekivane korelacije) na svim jezičnim razinama (fonologija, morfologija, sintaksa)
 14. rekonstruirati slavenske naglasne paradigme na temelju posvjedočenih naglasnih obrazaca u slavenskim jezicima
 15. prevoditi jednostavne rečenice s barem tri stara indoeuropska jezika
 16. samostalno ispitivati izvorne govornike pojedinih sociolekata, dijalekata ili jezika i prikupljati jezične podatke relevantne za izradu gramatičkih i leksičkih priručnika
 17. primijeniti metodologiju indoeuropske poredbene lingvistike na rekonstrukciju fragmenata tekstova na indoeuropskom prajeziku
 18. rekonstruirati glavne lekseme povezane sa semantičkim poljem religije u indoeuropskom prajeziku (teonimi, žrtva, vjera u zagrobni život, kozmogonija, eshatologija, itd.)
 19. navesti i prepoznati pisma kojima su se pisali stari indoeuropski jezici, a barem dva pisma će znati čitati
 20. rekonstruirati korijene indoeuropskoga prajezika na temelju posvjedočenih oblika iz latinskog, grčkog, sanskrta, staroslavenskog, litavskog i gotskog jezika