Naziv
smjer Računalni
Puni naziv
Lingvistika, smjer Računalni
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski dvopredmetni
Stručni naziv
magistar lingvistike
magistra lingvistike
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Diplomski rad
Trajanje
4 semestra
ECTS bodovi
60
Opis

 1. argumentirano procijeniti stručnu i znanstvenu literaturu na hrvatskom i engleskom jeziku iz područja računalne lingvistike i srodnih znanstvenih disciplina kao što su algebarska lingvistika, korpusna lingvistika te kognitivna lingvistika
 2. definirati mjesto računalne lingvistike unutar lingvistike
 3. definirati temeljne statističke pojmove potrebne za proučavanje odnosa među jezičnim jedinicama
 4. analizirati jezičnu građu odabranom računalnolingvističkom metodom temeljenom na pravilima
 5. analizirati jezičnu građu odabranom računalnolingvističkom metodom temeljenom na podatcima
 6. objasniti važnost uporabe računalnolingvističkih metoda u prikupljanju i obradbi jezične građe
 7. procijeniti primjenljivost pojedinih računalnolingvističkih metoda pri obradbi jezične građe
 8. objasniti temeljne teorijske i metodološke poveznice računalne lingvistike s drugim srodnim znanstvenim disciplinama, ponajprije korpusnom i kognitivnom lingvistikom, ali i s informacijskim znanostima, te računarstvom
 9. objasniti osnovne teorijske postavke algebarske lingvistike i njezinu ulogu teorijskoga temelja za uporabu računalnolingvističkih metoda u jezičnome opisu
 10. na temelju stečenih znanja iz računalne lingvistike nastaviti formalno i samostalno obrazovanje iz toga područja
 11. nabrojiti temeljne suvremene smjerove računalne lingvistike
 12. samostalno formulirati zaključke o odnosima među jezičnim elementima temeljem podatkovno utemeljenih empirijskih istraživanja
 13. pismeno i usmeno oblikovati vlastita teorijska i empirijska opsegom manja istraživanja za potrebe studija, konferencija te objavljivanja u znanstvenim i stručnim časopisima
 14. samostalno formulirati zaključke o jezičnim pojavnostima temeljene na kvantitativnom supojavljivanju jezičnih jedinica
 15. objasniti razlike između prirodnih i umjetnih jezika, te jezika i metajezika
 16. opisati statističke pristupe namijenjene proučavanju jezične građe
 17. samostalno formulirati specifičnosti računalnolingvističkih istraživanja u odnosu na istraživanja srodnih disciplina i mogućnosti njihove primjene u interdisciplinarnim istraživanjima jezika
 18. samostalno formulirati zaključke o odnosima među jezičnim elementima temeljem istraživanja utemeljenih na jezičnim pravilima
 19. samostalno prikupiti jezičnu građu i organizirati temeljne analitičke postupke u okviru određene računalnolingvističke metode