Naziv
smjer Lingvistički
Puni naziv
Poljski jezik i književnost, smjer Lingvistički
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski dvopredmetni
Stručni naziv
magistar polonistike
magistra polonistike
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Diplomski rad
Trajanje
4 semestra
ECTS bodovi
60
Opis

 1. analizirati i raščlanjivati strukturu različitih vrsta tekstova na poljskom jeziku te objasniti njihovu pragmatičku funkciju
 2. ispravno koristiti sve gramatičke oblike poljskog jezika u pismenom i usmenom izražavanju
 3. pismeno i usmeno oblikovati vlastita istraživanja za potrebe diplomskoga rada, sudjelovanja na skupovima te objavljivanja radova u znanstvenim i stručnim časopisima
 4. interdisciplinarno povezati i koristiti znanja i vještine stečene na preddiplomskom i diplomskom studiju polonistike sa svojim drugim studijskim programom
 5. prepoznati povijesne, društvene i kulturne poveznice između Hrvatske i Poljske te ih koristiti u različitim prevoditeljskim i komunikacijskim situacijama
 6. objasniti teorijske pretpostavke etnolingvistike kao spoja etnoloških i lingvističkih znanosti te prepoznati ishodište rasprostranjenih stereotipnih modela
 7. sudjelovati u diskusijama o različitim temama na poljskom jeziku; pokrenuti, voditi, rezimirati i okončati raspravu ili polemiku na poljskom jeziku
 8. moći će nastaviti formalno i samostalno obrazovanje iz područja polonistike s posebnim osvrtom na lingvistiku
 9. usporediti obilježja verbalne i neverbalne komunikacije, samostalno formulirati verbalne znakove te specifičnosti kulturološki uvjetovanih neverbalnih znakova
 10. samostalno sastaviti različite ankete i upitnike, provoditi terenska istraživanja te analizirati prikupljene podatke relevantne za izradu različitih vrsta radova (stručni radovi, prilozi za raznovrsne udžbenike, priručnike, rječnike i sl.)
 11. objediniti stečena lingvistička znanja i kritički pratiti daljnji razvoj pojedinih disciplina
 12. ovisno o komunikacijskoj situaciji primijeniti varijante službenog i neslužbenog jezičnog registra te odgovarajuće stilske i ortografske konvencije
 13. razumjeti sadržaj i intenciju svih vrsta napisanih ili izgovorenih tekstova na poljskom jeziku neovisno o tome radi li se o izravnom, indirektnom, aluzivnom, ironičnom ili šaljivom tipu teksta
 14. kreirati, strukturirati i redigirati različite tipove tekstova, uključujući i one koji zahtijevaju argumentacijsko utemeljenje, klasifikaciju ili komparativnu analizu
 15. na različite sintaktičke načine izraziti istu informaciju (u govornom/pisanom obliku, službenom/neslužbenom tonu, privatnom/oficijelnom registru)

1. Obavezni predmeti
2. Izborni kolegij - odabrati najmanje 4 ECTS boda (10698)
2.1. Kolegiji s odsjeka
1. Obavezni predmeti
2. Izborni kolegij - Odabrati najmanje 4 ECTS boda (11856)
2.1. Kolegiji s odsjeka