Naziv
smjer Nastavnički
Puni naziv
Povijest umjetnosti, smjer Nastavnički
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski dvopredmetni
Stručni naziv
magistar edukacije povijesti umjetnosti
magistra edukacije povijesti umjetnosti
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Diplomski rad
Trajanje
4 semestra
ECTS bodovi
60
Opis

 1. analizirati te samostalno oblikovati i primjenjivati različite strategije za praćenje, provjeravanje i vrednovanje učeničkih postignuća u nastavi likovne umjetnosti
 2. analizirati i primijeniti različite oblike i metode rada u nastavi likovne umjetnosti, usklađene sa suvremenim pristupima i zahtjevima nastavnih procesa
 3. napisati dobro strukturiranu pisanu pripremu i slijed nastavnoga sata temeljene na metodama i znanjima stečenima tijekom studija
 4. osmisliti, pripremiti i izvoditi nastavu likovne umjetnosti u srednjim školama
 5. kompetentno koristiti suvremena nastavna sredstva i pomagala za potrebe tehnički i metodički kvalitetne prezentacije nastavnih sadržaja iz likovne umjetnosti
 6. napisati dobro strukturirani diplomski rad temeljen na metodama i znanjima stečenima tijekom studija
 7. snalaziti se u mnogobrojnim aspektima nastavničkoga poziva (npr. razredno i nastavničko vijeće, razredništvo i suradnja s roditeljima, opći i predmetni kurikulumi, udžbenici i priručnici, katalozi znanja)
 8. osmisliti i izraditi nastavni materijal potreban za samostalno izvođenje nastave iz likovne umjetnosti
 9. osmisliti, pripremiti i izvoditi edukativne radionice namijenjene srednjoškolskom uzrastu u muzejskim i galerijskim prostorima
 10. razviti i demonstrirati visoku profesionalnu predanost i etički pristup u nastavničkom pozivu, u radu s učenicima i nastavnicima
 11. detaljno analizirati i interpretirati vizualne i likovne pojave te ih kvalitetno prezentirati u nastavi likovne umjetnosti

1. Obavezni predmeti
2. Nastavnički modul - Obvezni kolegiji - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova (11012)
3. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - Odabrati 5 ECTS bodova (10708)
170234 Frankapani kao naručitelji
184286 Grobni spomenici od starog do ranog novog vijeka
184287 Historicizam u hrvatskoj arhitekturi
146665 Kustoske prakse
117731 Modul 1: Interpretacija djela - Umjetnost oko godine 1000.
117735 Modul 1: Postupci i metode istraživanja - Odnos forme i funkcije u srednjovjekovnoj sakralnoj arhitekturi
117734 Modul 2: Postupci i metode istraživanja - Autopsija, arhiv, atribucija
117738 Modul 2: Problemi stila - Hrvatska likovna baština "između gotike i baroka"
170245 Modul 3: Interpretacija djela - Povijest i teorija dizajna
117739 Modul 3: Problemi stila - Izbor stila u arhitekturi 19. stoljeća
117736 Modul 4: Povijest i teorija konzervacije u Europi u XIX. i XX. stoljeću
117740 Modul 4: Zaštita nepokretne baštine
125516 Pluralizam stilova u arhitekturi XVII. i XVIII. stoljeća
118190 Transformacije antičkog svijeta
118192 Umjetnost Trecenta
118193 Venice and the Architectural Heritage of the Croatian Coast
4. Nastavnički modul - Izborni kolegiji - opcionalan odabir kolegija (12634)
1. Obavezni predmeti
2. Nastavnički modul - Obvezni kolegiji - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova (11012)
3. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - Odabrati 5 ECTS bodova (11858)
125507 Bizantsko slikarstvo od IX. do XIV. stoljeća
125510 Ikonografija nakon Tridentskoga sabora
131802 Likovna baština Dubrovačke Republike od XVI. do XVIII. stoljeća: atribucija, stil, ikonografija
126387 Modul 1: Starohrvatska umjetnost i kultura. Povijesni prostor Hrvatske od kasne antike do konca srednjeg vijeka
125513 Modul 3: Izvaneuropske kulture i moderna umjetnost
124458 Modul 4: Povijest i teorija konzervacije u Hrvatskoj u XIX. i XX. stoljeću
124465 Modul 4: Zaštita pokretne baštine
170248 Povijest, vrste i karakteristike ilustracije
128892 Sakralna arhitektura u XV. i XVI stoljeću u Dalmaciji - od ideje do realizacije
173266 Samostanska arhitektura Hrvatske
184289 Spomenici i ambijenti Italije od Boita do Brandija
184290 Zagrebačka umjetnička baština XVI.-XVIII. stoljeća
4. Metodički izborni kolegiji - Odabrati 5 ECTS bodova (11859)
5. Nastavnički modul - Izborni kolegiji - opcionalan odabir kolegija (12634)
1. Obavezni predmeti
2. Nastavnički modul - Obvezni kolegiji - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova (11012)
3. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - odabrati 5 ECTS bodova (10808)
170234 Frankapani kao naručitelji
184286 Grobni spomenici od starog do ranog novog vijeka
184287 Historicizam u hrvatskoj arhitekturi
146665 Kustoske prakse
117731 Modul 1: Interpretacija djela - Umjetnost oko godine 1000.
117735 Modul 1: Postupci i metode istraživanja - Odnos forme i funkcije u srednjovjekovnoj sakralnoj arhitekturi
117734 Modul 2: Postupci i metode istraživanja - Autopsija, arhiv, atribucija
117738 Modul 2: Problemi stila - Hrvatska likovna baština "između gotike i baroka"
170245 Modul 3: Interpretacija djela - Povijest i teorija dizajna
117739 Modul 3: Problemi stila - Izbor stila u arhitekturi 19. stoljeća
117736 Modul 4: Povijest i teorija konzervacije u Europi u XIX. i XX. stoljeću
117740 Modul 4: Zaštita nepokretne baštine
125516 Pluralizam stilova u arhitekturi XVII. i XVIII. stoljeća
118190 Transformacije antičkog svijeta
118192 Umjetnost Trecenta
118193 Venice and the Architectural Heritage of the Croatian Coast
4. Nastavnički modul - Izborni kolegiji - opcionalan odabir kolegija (12634)