Naziv
smjer Znanstveni
Puni naziv
Sociologija, smjer Znanstveni
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski jednopredmetni
Stručni naziv
magistar sociologije
magistra sociologije
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Diplomski rad
Trajanje
4 semestra
ECTS bodovi
120
Opis

 1. kritički vrednovati stručni i znanstveni tekst
 2. argumentirano i sustavno raspravljati o pojedinim društvenim fenomenima i problemima
 3. koristiti naprednije metode statističke obrade podataka
 4. argumentirano raspravljati o ključnim tezama i metodologiji stručnog i znanstvenog teksta
 5. identificirati, opisati i analizirati društvene probleme i kreirati mjere socijalne politike
 6. koristiti i kritički promišljati stručnu terminologiju
 7. koristiti napredne kvantitativne i kvalitativne metode istraživanja društvenih pojava
 8. napisati i prezentirati opsežniji stručni tekst o kompleksnim društvenim pojavama i procesima
 9. kompetentno sudjelovati u timskom radu stručnjaka i interdisciplinarnom okruženju
 10. komunicirati i rapravljati o stručnoj tematici na stranom jeziku
 11. obavljati profesionalne zadatke u skladu s etičkim načelima struke
 12. pokazati fleksibilnost , toleranciju i razmijevanje (etničkih, rodnih, rasnih i drugih različitosti) u multikulturalnom okruženju
 13. koristiti koncepte i temeljne kategorije posebnih sociologija te ih povezati s različitim pristupima u analizi i istraživanju društvenih pojava
 14. kritički analizirati i ocijeniti karakteristike socijalne strukture i dinamike promjena hrvatskog društva
 15. prepoznati i procijeniti vlastite kompetencije potrebne za nastavak studija na poslijediplomskoj razini
 16. pretraživati baze podataka u svrhu prikupljanja podataka za analizu određenih društvenih pojava na lokalnoj i globalnoj razini
 17. primijeniti različite sociološke koncepte u analizi društvenih pojava i procesa na globalnoj i lokalnoj razini
 18. dizajnirati i samostalno provesti sociološko istraživanje koristeći različite pristupe i metode te sintetizirati rezultate istraživanja

1. Ponuda izbornih kolegija - odabrati sveukupno 30 ECTS bodova za obje izborne grupe (15088)
1.1. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - Odabrati najmanje 18 ECTS bodova
170910 Civilno društvo u Hrvatskoj
118203 Feminističke teorije i pokreti
118206 Izabrane teme iz epistemologije društvenih znanosti
118208 Seminar iz izabranih tema epistemologije društvenih znanosti
118209 Sociologija cyber kulture
125557 Sociologija društvenih pokreta
51318 Sociologija etničkih odnosa
118210 Sociologija kulture
118211 Sociologija nacionalne i međunarodne sigurnosti
125559 Sociologija poslovnog odlučivanja
131638 Sociologija zdravlja i bolesti
118212 Suvremena sociologija i urbano društvo- teorijski pristupi
118213 Teorije svakodnevice
118214 Uvod u analitičku sociologiju
1.2. Izborni kolegiji - prema potrebi odabrati preostale ECTS bodove iz ove izborne grupe
1.2.1. Kolegiji s odsjeka
1. Ponuda izbornih kolegija - odabrati sveukupno 30 ECTS bodova za obje izborne grupe (15090)
1.1. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - Odabrati najmanje 18 ECTS bodova
1.2. Izborni kolegiji - prema potrebi odabrati preostale ECTS bodove iz ove izborne grupe
1.2.1. Kolegiji s odsjeka
1. Ponuda izbornih kolegija - odabrati sveukupno 30 ECTS bodova za obje izborne grupe (15092)
1.1. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - odabrati najmanje 18 ECTS bodova
170910 Civilno društvo u Hrvatskoj
118203 Feminističke teorije i pokreti
118205 Istraživački projekt
118206 Izabrane teme iz epistemologije društvenih znanosti
118208 Seminar iz izabranih tema epistemologije društvenih znanosti
118209 Sociologija cyber kulture
51318 Sociologija etničkih odnosa
118210 Sociologija kulture
118211 Sociologija nacionalne i međunarodne sigurnosti
125559 Sociologija poslovnog odlučivanja
131638 Sociologija zdravlja i bolesti
118212 Suvremena sociologija i urbano društvo- teorijski pristupi
118213 Teorije svakodnevice
118214 Uvod u analitičku sociologiju
1.2. Izborni kolegiji - prema potrebi odabrati preostale ECTS bodove iz ove izborne grupe
1.2.1. Kolegiji s odsjeka