Naziv
smjer Nastavnički
Puni naziv
Sociologija, smjer Nastavnički
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski dvopredmetni
Stručni naziv
magistar edukacije sociologije
magistra edukacije sociologije
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Diplomski rad
Trajanje
4 semestra
ECTS bodovi
60
Opis

 1. analizirati karakteristike socijalne strukture i dinamike promjena hrvatskog društva
 2. identificirati i analizirati društvene probleme i sudjelovati u donošenju socijalnih politika
 3. argumentirano raspravljati o pojedinim društvenim fenomenima i problemima
 4. analizirati obrazovne teorije te ih povezati s obrazovnim praksama
 5. argumentirano raspravljati o ključnim tezama i metodologiji stručnog i znanstvenog teksta
 6. navesti i objasniti te u praksi koristiti profesionalne kompetencije nastavnika
 7. kompetentno sudjelovati u timskom radu stručnjaka i interdisciplinarnom okruženju
 8. koristiti koncepte i temeljne kategorije posebnih sociologija te ih povezati s različitim pristupima u analizi i istraživanju društvenih pojava
 9. koristiti i kritički promišljati stručnu terminologiju
 10. pripremiti i posredovati nastavne sadržaje sociologije i srodnih društvenih predmeta sukladno temeljnim artikulacijskim modelima
 11. komunicirati i rapravljati o stručnoj tematici na stranom jeziku
 12. kritički vrednovati stručni i znanstveni tekst
 13. objasniti i primijeniti didaktičke modele u srednjoškolskoj nastavi sociologije
 14. opisati i kritički usporediti različite obrazovne sustave
 15. pokazati fleksibilnost , toleranciju i razmijevanje (etničkih, rodnih, rasnih i drugih različitosti) u multikulturalnom okruženju
 16. navesti i opisati temeljne pedagogijske, psihologijske i didaktičke pojmove i kategorije
 17. navesti i opisati ishode/rezultate obrazovnog procesa te navesti kriterije dobre nastave i primijeniti ih u vlastitoj nastavi
 18. prepoznati i reagirati na individualne potrebe učenika te stvoriti poticajnu klimu za učenje
 19. pretraživati baze podataka u svrhu prikupljanja podataka za analizu određenih društvenih pojava na lokalnoj i globalnoj razini
 20. razlikovati i odabrati načine mjerenja znanja ovisno o karakteristikama učenika i gradiva
 21. primijeniti različite sociološke koncepte u analizi društvenih pojava i procesa na globalnoj i lokalnoj razini
 22. voditi i evaluirati obrazovne programe te raspravljati o odgojno-obrazovnim ciljevima
 23. prepoznati socijalne posljedice nastavničkog rada
 24. prepoznati i procijeniti vlastite kompetencije potrebne za nastavak studija na poslijediplomskoj razini
 25. primijeniti različite strategije poučavanja
 26. pripremiti, izvesti i (samo)evaluirati nastavu i postignuća učenika

1. Nastavnički modul - Obvezni kolegiji - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova (11012)
2. Izborni kolegiji metodičkog bloka sociologije - tijekom prva tri semestra odabrati 15 ECTS bodova (10715)
170910 Civilno društvo u Hrvatskoj
118203 Feminističke teorije i pokreti
118206 Izabrane teme iz epistemologije društvenih znanosti
118208 Seminar iz izabranih tema epistemologije društvenih znanosti
118209 Sociologija cyber kulture
125557 Sociologija društvenih pokreta
51318 Sociologija etničkih odnosa
118210 Sociologija kulture
118211 Sociologija nacionalne i međunarodne sigurnosti
125559 Sociologija poslovnog odlučivanja
131638 Sociologija zdravlja i bolesti
118212 Suvremena sociologija i urbano društvo- teorijski pristupi
118213 Teorije svakodnevice
118214 Uvod u analitičku sociologiju
3. Nastavnički modul - Izborni kolegiji - opcionalan odabir kolegija (12638)
1. Obavezni predmeti
2. Nastavnički modul - Obvezni kolegiji - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova (11012)
3. Izborni kolegiji metodičkog bloka sociologije - tijekom prva tri semestra odabrati 15 ECTS bodova (10715)
4. Nastavnički modul - Izborni kolegiji - opcionalan odabir kolegija (12638)
1. Nastavnički modul - Obvezni kolegiji - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova (11012)
2. Izborni kolegiji metodičkog bloka sociologije - tijekom prva tri semestra odabrati 15 ECTS bodova (10715)
170910 Civilno društvo u Hrvatskoj
118203 Feminističke teorije i pokreti
118206 Izabrane teme iz epistemologije društvenih znanosti
118208 Seminar iz izabranih tema epistemologije društvenih znanosti
118209 Sociologija cyber kulture
125557 Sociologija društvenih pokreta
51318 Sociologija etničkih odnosa
118210 Sociologija kulture
118211 Sociologija nacionalne i međunarodne sigurnosti
125559 Sociologija poslovnog odlučivanja
131638 Sociologija zdravlja i bolesti
118212 Suvremena sociologija i urbano društvo- teorijski pristupi
118213 Teorije svakodnevice
118214 Uvod u analitičku sociologiju
3. Nastavnički modul - Izborni kolegiji - opcionalan odabir kolegija (12638)