Naziv
smjer Znanstveni
Puni naziv
Sociologija, smjer Znanstveni
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski dvopredmetni
Stručni naziv
magistar sociologije
magistra sociologije
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Diplomski rad
Trajanje
4 semestra
ECTS bodovi
60
Opis

 1. analizirati karakteristike socijalne strukture i dinamike promjena hrvatskog društva
 2. argumentirano raspravljati o ključnim tezama i metodologiji stručnog i znanstvenog teksta
 3. argumentirano raspravljati o pojedinim društvenim fenomenima i problemima
 4. pokazati fleksibilnost , toleranciju i razmijevanje (etničkih, rodnih, rasnih i drugih različitosti) u multikulturalnom okruženju
 5. pretraživati baze podataka u svrhu prikupljanja podataka za analizu određenih društvenih pojava na lokalnoj i globalnoj razini
 6. komunicirati i rapravljati o stručnoj tematici na stranom jeziku
 7. osmisliti sociološko istraživanje
 8. primijeniti različite sociološke koncepte u analizi društvenih pojava i procesa na globalnoj i lokalnoj razini
 9. kritički vrednovati stručni i znanstveni tekst
 10. identificirati i analizirati društvene probleme i sudjelovati u kreiranju socijalnih politika
 11. koristiti i kritički promišljati stručnu terminologiju
 12. koristiti temeljne kvantitativne i kvalitativne metode istraživanja društvenih pojava
 13. obavljati profesionalne zadatke u skladu s etičkim načelima struke
 14. kompetentno sudjelovati u timskom radu stručnjaka i interdisciplinarnom okruženju
 15. napisati i prezentirati opsežniji stručni tekst o kompleksnim društvenim pojavama i procesima
 16. prepoznati i procijeniti vlastite kompetencije potrebne za nastavak studija na poslijediplomskoj razini
 17. koristiti koncepte i temeljne kategorije posebnih sociologija te ih povezati s različitim pristupima u analizi i istraživanju društvenih pojava

1. Ponuda izbornih kolegija - odabrati sveukupno 15 ECTS bodova za obje izborne grupe (15087)
1.1. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - Odabrati najmanje 12 ECTS bodova
170910 Civilno društvo u Hrvatskoj
118203 Feminističke teorije i pokreti
118206 Izabrane teme iz epistemologije društvenih znanosti
118208 Seminar iz izabranih tema epistemologije društvenih znanosti
118209 Sociologija cyber kulture
125557 Sociologija društvenih pokreta
51318 Sociologija etničkih odnosa
118210 Sociologija kulture
118211 Sociologija nacionalne i međunarodne sigurnosti
125559 Sociologija poslovnog odlučivanja
131638 Sociologija zdravlja i bolesti
118212 Suvremena sociologija i urbano društvo- teorijski pristupi
118213 Teorije svakodnevice
118214 Uvod u analitičku sociologiju
1.2. Izborni kolegiji - prema potrebi odabrati preostale ECTS bodove iz ove izborne grupe
1.2.1. Kolegiji s odsjeka
1. Ponuda izbornih kolegija - odabrati sveukupno 15 ECTS bodova za obje izborne grupe (15089)
1.1. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - Odabrati najmanje 12 ECTS bodova
1.2. Izborni kolegiji - prema potrebi odabrati preostale ECTS bodove iz ove izborne grupe
1.2.1. Kolegiji s odsjeka
1. Ponuda izbornih kolegija - odabrati sveukupno 15 ECTS bodova za obje izborne grupe (15091)
1.1. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - odabrati najmanje 12 ECTS bodova
170910 Civilno društvo u Hrvatskoj
118203 Feminističke teorije i pokreti
118205 Istraživački projekt
118206 Izabrane teme iz epistemologije društvenih znanosti
118208 Seminar iz izabranih tema epistemologije društvenih znanosti
118209 Sociologija cyber kulture
51318 Sociologija etničkih odnosa
118210 Sociologija kulture
118211 Sociologija nacionalne i međunarodne sigurnosti
125559 Sociologija poslovnog odlučivanja
131638 Sociologija zdravlja i bolesti
118212 Suvremena sociologija i urbano društvo- teorijski pristupi
118213 Teorije svakodnevice
118214 Uvod u analitičku sociologiju
1.2. Izborni kolegiji - prema potrebi odabrati preostale ECTS bodove iz ove izborne grupe
1.2.1. Kolegiji s odsjeka