Naziv
smjer Nastavnički
Puni naziv
Španjolski jezik i književnost, smjer Nastavnički
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski dvopredmetni
Stručni naziv
magistar edukacije španjolskog jezika i književnosti
magistra edukacije španjolskog jezika i književnosti
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Diplomski rad
Trajanje
4 semestra
ECTS bodovi
60
Opis

 1. student će moći opisati i objasniti razvoj književnih vrsta i dominantnih stilova u hispanskim književnostima
 2. student će moći pokazati poznavanje razmjerno širokog spektra društvenih, kulturnih i povijesnih čimbenika konteksta relevantna za usvajanje i aktivan odnos prema španjolskom jeziku, te umjetnosti, kulturi i društvu hispanskog svijeta; bit će kadar samostalno prikupljati i procjenjivati sve činjenice iz tog područja
 3. student će moći prepoznati, objasniti i upotrijebiti osnovnu kritičku aparaturu znanosti o književnosti, osnovne književno-teorijske pojmove nužne za analizu književnog djela na španjolskom jeziku
 4. student će moći samostalno prevesti sa španjolskog jezika na hrvatski i obratno tekstove za koje nisu potrebna specifična stručna znanja
 5. student će moći objasniti osnovnu lingvističku metodologiju i terminologiju na različitim razinama proučavanja jezika u sinkroniji i dijakroniji te je primijeniti u analizi fonetike, fonologije, morfologije, sintakse, semantike i pragmatike španjolskog jezika
 6. student će moći posredovati stečena znanja s područja hispanske povijesti, kulture i književnosti usmeno i pismeno na španjolskom jeziku u skladu s profesionalnim standardima i konvencijama akademskog pisanja
 7. student će moći samostalno kreirati pisani tekst na zadanu temu, odnosno samostalno primijeniti jezično znanje u različitim jezičnim registrima
 8. student će razviti vještine učenja nužne za snalaženje u književno-povijesnim pojavama hispanskog kulturnog kruga i za nastavak studija u području književnosti na višoj razini studiranja
 9. student će moći primijeniti naučenu književnu kritičku aparaturu i temeljne spoznaje o književno-stilskim formacijama i tumačenju književnih djela
 10. student će biti kadar procijeniti i kontrastivno prikazati interkulturalne sadržaje različitih tematika
 11. student će moći kategorizirati jezične pojmove i jezične koncepte na svim lingvističkim razinama
 12. student će biti kadar interpretirati relevantne podatke iz hispanskih književnosti te ih moći koristiti u širem sagledavanju kulturnih i društvenih pojava
 13. student će razviti vještine timskog rada i predstavljanja tog rada u području španjolskog jezika i književnosti
 14. student će biti kadar upotrebljavati morfosintaktičke strukture španjolskog jezika i analizirati ih u različitim oblicima pismenog i usmenog izražavanja
 15. student će moći navesti i protumačiti najvažnije pojmove iz opće romanistike primjenjive na španjolski jezik
 16. student će moći pod mentorstvom izraditi završni rad iz područja lingvistike ili književnosti; za tu svrhu on će iz različitih izvora moći prikupiti i sustavno prikazati građu relevantnu za obradu teme rada
 17. student će pokazati prepoznati i vrednovati relevantne primarne i sekundarne izvore informacija i adekvatno ih koristiti u procesu razvijanja znanja i tumačenja tekstova
 18. student će biti kadar ispravno koristiti komunikacijske receptivne i produktivne vještine
 19. student će moći preispitati vlastito usvojeno znanje i spoznaje iz struke te će biti kadar koristit vještine učenja nužne za nastavak studija na višoj razini (diplomskom studiju)

1. Obavezni predmeti
2. Nastavnički modul - Obvezni kolegiji - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova (11012)
3. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - opcionalni odabir kolegija (10720)
4. Nastavnički modul - Izborni kolegiji - opcionalan odabir kolegija (12639)
1. Obavezni predmeti
2. Nastavnički modul - Obvezni kolegiji - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova (11012)
3. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - odabrati najmanje 2 ECTS boda (16307)
4. Nastavnički modul - Izborni kolegiji - opcionalan odabir kolegija (12639)
1. Obavezni predmeti
2. Nastavnički modul - Obvezni kolegiji - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova (11012)
3. Nastavnički modul - Izborni kolegiji - opcionalan odabir kolegija (12639)