Naziv
smjer Nastavnički
Puni naziv
Talijanistika, smjer Nastavnički
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski jednopredmetni
Stručni naziv
magistar edukacije talijanskog jezika i književnosti
magistra edukacije talijanskog jezika i književnosti
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Diplomski rad
Trajanje
4 semestra
ECTS bodovi
120
Opis

 1. analizirati i protumačiti smisao tekstova koji pripadaju različitim varijetetima talijanskoga jezika
 2. isplanirati strukturu vlastitoga pisanog teksta na talijanskom jeziku i prilagoditi ga komunikacijskoj situaciji, vodeći računa o etičkoj i društvenoj odgovornosti
 3. interdisciplinarnim pristupom analizirati pojave u intermedijalnom okruženju te na temelju toga ustanoviti sličnosti, razlike i uzročno-posljedične veze među društvenim, kulturnim i umjetničkim fenomenima i ostvarenjima iz različitih povijesnih razdoblja i sfera stvaralaštva na Apeninskom poluotoku i u ostalim italofonim područjima
 4. izabrati prikladne metode i postupke poučavanja i vrednovanja s obzirom na cilj poučavanja i vrednovanja i u skladu s temeljnim glotodidaktičkim načelima
 5. primjenjivati vještine cjeloživotnoga učenja i usavršavanja (jezičnoga i metodičkoga) u struci u skladu s potrebama učenika
 6. preoblikovati tekstove različitih razina složenosti na talijanskome jeziku tako da postignu gramatičku, stilsku i komunikacijsku prihvatljivost
 7. kritički prosuđivati o pojedinim književnim i kulturnim pojavama u odnosu na talijanski i globalni društveno-povijesni kontekst
 8. samostalno istražiti i razlikovati elemente talijanske civilizacije i kulture te ih usporediti s ekvivalentnim hrvatskim elementima
 9. samostalno izvesti nastavnu jedinicu u odgojno-obrazovnim ustanovama različitih profila
 10. kritički prosuđivati o pojedinim književnim djelima i pojavama na temelju usvojenih književnokritičkih i književnoteorijskih kategorija i pojmovnog aparata
 11. kritički prosuđivati, izgrađivati i zastupati vlastita mišljenja o kulturnim, društvenim i povijesnim pojavama u Italiji
 12. opisati i objasniti uz pomoć suvremene lingvističke aparature talijanske jezične pojavnosti te ih usporediti i povezati s hrvatskim jezičnim sustavom
 13. planirati i kritički promišljati proces učenja i poučavanja talijanskog kao stranoga jezika
 14. primjenjivati znanja iz suvremenih lingvističkih disciplina u procesu poučavanja talijanskoga jezika
 15. primjenjivati vještine cjeloživotnoga učenja i jezičnoga usavršavanja u struci u ovisnosti o potrebama posla
 16. primijeniti odgovarajuće kriterije u identifikaciji i ispravljanju učeničkih pogrešaka
 17. primijeniti naučene temeljne spoznaje o književnostilskim formacijama u analizi i tumačenju književnih djela
 18. samostalno planirati/kreirati nastavnu jedinicu talijanskoga kao stranoga jezika na različitim stupnjevima učenja
 19. odrediti i formulirati opće ciljeve nastavnoga sata i ciljeve pojedinačnih aktivnosti
 20. samostalno provesti istraživanje, sastaviti korpus, analizirati prikupljene materijale te prezentirati dobivene rezultate

1. Obavezni predmeti
2. Nastavnički modul - Obvezni kolegiji - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova (11052)
3. Talijanska književnost i kultura - tijekom studija odabrati 10 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 10 ECTS bodova (10730)
4. Talijansko jezikoslovlje i kultura - tijekom studija odabrati 10 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 10 ECTS bodova (10731)
5. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - tijekom studija odabrati 5 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 5 ECTS bodova (10732)
6. Izborni kolegiji - tijekom studija odabrati najmanje 19 ECTS bodova - tijekom studija odabrati najmanje 19 ECTS bodova (10733)
6.1. Kolegiji s odsjeka
131892 Filozofija u Italiji
118219 Jezici i kulture u kontaktu na istočnoj obali Jadrana
125319 Proces usvajanja drugog jezika
118221 Semantika talijanskog jezika
131893 Talijanska drama u prijevodu
171584 Talijanska pastoralna tradicija od Boccaccia do Marina
170190 Talijanski jug na filmu
186935 Talijansko kazalište 20. st.
131898 Talijansko srednjovjekovlje i animalistika
118225 Tvorba riječi
118226 Varijeteti talijanskog jezika
7. Nastavnički modul - Izborni kolegiji - opcionalan odabir kolegija (12700)
1. Obavezni predmeti
2. Nastavnički modul - Obvezni kolegiji - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova (11052)
3. Talijanska književnost i kultura - tijekom studija odabrati 10 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 10 ECTS bodova (10730)
4. Talijansko jezikoslovlje i kultura - tijekom studija odabrati 10 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 10 ECTS bodova (10731)
5. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - tijekom studija odabrati 5 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 5 ECTS bodova (10732)
6. Izborni kolegiji - tijekom studija odabrati najmanje 19 ECTS bodova - tijekom studija odabrati najmanje 19 ECTS bodova (10733)
6.1. Kolegiji s odsjeka
125568 Fantastika, magični realizam i nadrealizam u talijanskoj književnosti 20. stoljeća
125577 Glotodidaktika
125579 Izvorni materijali u nastavi talijanskog jezika
170169 Kazalište Carla Goldonija
118220 Mafija na filmu
125583 Od latinskoga do talijanskoga
184933 Osnove usmenoga prevođenja
125586 Pragmalingvistika i tekstna lingvistika: izvornik i prijevod
125589 Talijanska dijalektologija
131894 Talijanska lirika od 14. do 17. stoljeća
131896 Talijanski esej i znanstvena proza u prijevodu
125593 Teorija prevođenja
7. Nastavnički modul - Izborni kolegiji - opcionalan odabir kolegija (12700)
1. Obavezni predmeti
2. Nastavnički modul - Obvezni kolegiji - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova (11052)
3. Talijanska književnost i kultura - tijekom studija odabrati 10 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 10 ECTS bodova (10730)
4. Talijansko jezikoslovlje i kultura - tijekom studija odabrati 10 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 10 ECTS bodova (10731)
5. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - tijekom studija odabrati 5 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 5 ECTS bodova (10732)
6. Izborni kolegiji - tijekom studija odabrati najmanje 19 ECTS bodova - tijekom studija odabrati najmanje 19 ECTS bodova (10733)
6.1. Kolegiji s odsjeka
131892 Filozofija u Italiji
118219 Jezici i kulture u kontaktu na istočnoj obali Jadrana
125319 Proces usvajanja drugog jezika
118221 Semantika talijanskog jezika
131893 Talijanska drama u prijevodu
171584 Talijanska pastoralna tradicija od Boccaccia do Marina
170190 Talijanski jug na filmu
186935 Talijansko kazalište 20. st.
131898 Talijansko srednjovjekovlje i animalistika
118225 Tvorba riječi
118226 Varijeteti talijanskog jezika
7. Nastavnički modul - Izborni kolegiji - opcionalan odabir kolegija (12700)
1. Obavezni predmeti
2. Nastavnički modul - Obvezni kolegiji - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova (11052)
3. Talijanska književnost i kultura - tijekom studija odabrati 10 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 10 ECTS bodova (10730)
4. Talijansko jezikoslovlje i kultura - tijekom studija odabrati 10 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 10 ECTS bodova (10731)
5. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - tijekom studija odabrati 5 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 5 ECTS bodova (10732)
6. Izborni kolegiji - tijekom studija odabrati najmanje 19 ECTS bodova - tijekom studija odabrati najmanje 19 ECTS bodova (10733)
6.1. Kolegiji s odsjeka
125568 Fantastika, magični realizam i nadrealizam u talijanskoj književnosti 20. stoljeća
125577 Glotodidaktika
125579 Izvorni materijali u nastavi talijanskog jezika
170169 Kazalište Carla Goldonija
118220 Mafija na filmu
125583 Od latinskoga do talijanskoga
184933 Osnove usmenoga prevođenja
125586 Pragmalingvistika i tekstna lingvistika: izvornik i prijevod
125589 Talijanska dijalektologija
131894 Talijanska lirika od 14. do 17. stoljeća
131896 Talijanski esej i znanstvena proza u prijevodu
125593 Teorija prevođenja
7. Nastavnički modul - Izborni kolegiji - opcionalan odabir kolegija (12700)