Naziv
smjer Nastavnički
Puni naziv
Talijanistika, smjer Nastavnički
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski dvopredmetni
Stručni naziv
magistar edukacije talijanskog jezika i književnosti
magistra edukacije talijanskog jezika i književnosti
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Diplomski rad
Trajanje
4 semestra
ECTS bodovi
60
Opis

 1. analizirati i protumačiti smisao tekstova koji pripadaju različitim varijetetima talijanskoga jezika
 2. isplanirati strukturu vlastitoga pisanog teksta na talijanskom jeziku i prilagoditi ga komunikacijskoj situaciji, vodeći računa o etičkoj i društvenoj odgovornosti
 3. interdisciplinarnim pristupom analizirati pojave u intermedijalnom okruženju te na temelju toga ustanoviti sličnosti, razlike i uzročno-posljedične veze među društvenim, kulturnim i umjetničkim fenomenima i ostvarenjima iz različitih povijesnih razdoblja i sfera stvaralaštva na Apeninskom poluotoku i u ostalim italofonim područjima
 4. kritički prosuđivati o pojedinim književnim i kulturnim pojavama u odnosu na talijanski i globalni društveno-povijesni kontekst
 5. izabrati prikladne metode i postupke poučavanja i vrednovanja s obzirom na cilj poučavanja i vrednovanja i u skladu s temeljnim glotodidaktičkim načelima
 6. kritički prosuđivati o pojedinim književnim djelima i pojavama na temelju usvojenih književnokritičkih i književnoteorijskih kategorija i pojmovnog aparata
 7. kritički prosuđivati, izgrađivati i zastupati vlastita mišljenja o kulturnim, društvenim i povijesnim pojavama u Italiji
 8. samostalno istražiti i razlikovati elemente talijanske civilizacije i kulture te ih usporediti s ekvivalentnim hrvatskim elementima
 9. samostalno planirati/kreirati nastavnu jedinicu talijanskoga kao stranoga jezika na različitim stupnjevima učenja
 10. opisati i objasniti uz pomoć suvremene lingvističke aparature talijanske jezične pojavnosti te ih usporediti i povezati s hrvatskim jezičnim sustavom
 11. samostalno izvesti nastavnu jedinicu u odgojno-obrazovnim ustanovama različitih profila
 12. planirati i kritički promišljati proces učenja i poučavanja talijanskog kao stranoga jezika
 13. primjenjivati vještine cjeloživotnoga učenja i jezičnoga usavršavanja u struci u ovisnosti o potrebama posla
 14. preoblikovati tekstove različitih razina složenosti na talijanskome jeziku tako da postignu gramatičku, stilsku i komunikacijsku prihvatljivost
 15. primjenjivati znanja iz suvremenih lingvističkih disciplina u procesu poučavanja talijanskoga jezika
 16. primijeniti naučene temeljne spoznaje o književnostilskim formacijama u analizi i tumačenju književnih djela
 17. samostalno provesti istraživanje, sastaviti korpus, analizirati prikupljene materijale te prezentirati dobivene rezultate
 18. odrediti i formulirati opće ciljeve nastavnoga sata i ciljeve pojedinačnih aktivnosti
 19. primijeniti odgovarajuće kriterije u identifikaciji i ispravljanju učeničkih pogrešaka
 20. primjenjivati vještine cjeloživotnoga učenja i usavršavanja (jezičnoga i metodičkoga) u struci u skladu s potrebama učenika

1. Obavezni predmeti
2. Nastavnički modul - Obvezni kolegiji - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova - Tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova (11012)
3. Talijanska književnost i kultura - tijekom studija odabrati 5 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 5 ECTS bodova (10741)
4. Talijansko jezikoslovlje i kultura - tijekom studija odabrati 5 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 5 ECTS bodova (10740)
5. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - tijekom studija odabrati 5 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 5 ECTS bodova (10742)
6. Nastavnički modul - Izborni kolegiji - opcionalan odabir kolegija (12640)
1. Obavezni predmeti
2. Nastavnički modul - Obvezni kolegiji - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova - Tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova (11012)
3. Talijanska književnost i kultura - tijekom studija odabrati 5 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 5 ECTS bodova (10741)
4. Talijansko jezikoslovlje i kultura - tijekom studija odabrati 5 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 5 ECTS bodova (10740)
5. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - tijekom studija odabrati 5 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 5 ECTS bodova (10742)
6. Nastavnički modul - Izborni kolegiji - opcionalan odabir kolegija (12640)
1. Obavezni predmeti
2. Nastavnički modul - Obvezni kolegiji - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova - Tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova (11012)
3. Talijanska književnost i kultura - tijekom studija odabrati 5 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 5 ECTS bodova (10741)
4. Talijansko jezikoslovlje i kultura - tijekom studija odabrati 5 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 5 ECTS bodova (10740)
5. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - tijekom studija odabrati 5 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 5 ECTS bodova (10742)
6. Nastavnički modul - Izborni kolegiji - opcionalan odabir kolegija (12640)
1. Obavezni predmeti
2. Nastavnički modul - Obvezni kolegiji - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova - Tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova (11012)
3. Diplomski rad ili izborni kolegij - odabrati 15 ECTS bodova (14334)
124526 Diplomski rad na studiju Talijanskog jezika i književnosti
125568 Fantastika, magični realizam i nadrealizam u talijanskoj književnosti 20. stoljeća
125577 Glotodidaktika
125579 Izvorni materijali u nastavi talijanskog jezika
170169 Kazalište Carla Goldonija
118220 Mafija na filmu
125583 Od latinskoga do talijanskoga
184933 Osnove usmenoga prevođenja
125586 Pragmalingvistika i tekstna lingvistika: izvornik i prijevod
125589 Talijanska dijalektologija
131894 Talijanska lirika od 14. do 17. stoljeća
125593 Teorija prevođenja
4. Talijanska književnost i kultura - tijekom studija odabrati 5 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 5 ECTS bodova (10741)
5. Talijansko jezikoslovlje i kultura - tijekom studija odabrati 5 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 5 ECTS bodova (10740)
6. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - tijekom studija odabrati 5 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 5 ECTS bodova (10742)
7. Nastavnički modul - Izborni kolegiji - opcionalan odabir kolegija (12640)