Naziv
Indologija
Puni naziv
Indologija
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski dvopredmetni
Stručni naziv
magistar indologije
magistra indologije
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Diplomski rad
Trajanje
2 semestra
ECTS bodovi
30
Opis

 1. analizirati i uspoređivati brahmanističke (hinduističke), buddhističke i đinističke tekstove: usporediti učenja pojedinih škola, protumačiti tekstovne probleme iz kanonskih korpusa i stručnih filozofskih djela
 2. na temelju stečenih znanja samostalno osmisliti i oblikovati stručni rad iz nekoga od indoloških područja te ga izložiti pred stručnjacima i laicima na materinskom jeziku ili na nekom od stranih jezika struke
 3. odgovorno i samostalno iznositi sadržaje iz struke koji sadrže visoke etičke vrijednosti iz indijske kulture i baštine
 4. opisati, kategorizirati i vrjednovati teorije o nastanku, povijesti, mijenama i razvoju velikih književnih korpusa: vedskoga, epskoga, tantričkih, klasičnih književnih rodova i vrsta, kao i buddhističkih, đinističkih ili sikkhskoga
 5. analizirati i komentirati povijest, škole, nauke i kanonske korpuse filozofskih škola
 6. izabrati i upotrijebiti elektroničke resurse u vidu korištenja indoloških mrežnih resursa kao što su elektroničke baza podataka, baze tekstova i elektroničke bibliografije
 7. kritički prosuđivati o pojedinim književnim fenomenima u novoindijskim književnostima u društveno-povijesnome kontekstu
 8. svojim riječima objasniti i analizirati fonološke, morfološke i sintaktičke osobitosti novoindoarijskih jezika, posebice modernoga hindskoga i starijih hindskih književnih dijalekata, gdjekada i romskoga jezika, kao i njihov postanak
 9. objasniti i analizirati specifične fonološke i morfološke promjene u razvoju indoeuropskoga jezika u indoiranski i naposlijetku u staroindoarijski
 10. objasniti metodologiju struke, te klasificirati i definirati njena posebna područja
 11. prepoznati, klasificirati i istraživati različite grane indijske stručne književnosti
 12. prepoznati i svojim riječima objasniti osobine različitih razdoblja indijskih likovnih umjetnosti (arhitekture, skulpture i slikarstva), primjeniti prije stečena znanja o jezicima (nazivlju), kulturi, religijama i književnosti na prepoznavanje ikonografskih sustava u indijskim likovnim umjetnostima
 13. procijeniti vlastite interese i kompetencije i odabrati odgovarajuća područja za samostalni ili formalni nastavak obrazovanja u tijeku cjeloživotnoga obrazovanja
 14. pred stručnjacima i laicima jasno i nedvosmisleno komunicirati svoje zaključke i argumente o stručnim i znanstvenim pitanjima te aktivno sudjelovati u raspravama obrazlažući svoja stajališta
 15. sažeti i prezentirati osnovne značajke kulturne povijesti indijskoga potkontinenta i povezati ih s pojavama poput multilingvalnosti, multikonfesionalnosti i multikulturalnosti u suvremenoj indijskoj kulturi i književnostima
 16. svojim riječima objasniti i analizirati jezikoslovne značajke i ustroj staroindoarijskoga i srednjoindoarijskih jezika sa stajališta tradicionalnoga indijskoga i zapadnoga tradicionalnoga i modernoga jezikoslovlja iz sinkronijske, povijesne i poredbene perspektive
 17. upotrijebiti filološke metode te elektronička i tradicionalna pomagala istraživanja teksta, prepoznati i istražiti aktualne probleme pri analizi i tumačenju tekstova

1. Obavezni predmeti
2. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - odabrati 3 ECTS boda (11067)
3. Izborni kolegiji - Odabrati najmanje 3 ECTS boda (10669)
3.1. Kolegiji s odsjeka
1. Obavezni predmeti
2. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - Odabrati 3 ECTS boda (11831)
126378 Buddhizam 2
131789 Indijska umjetnost i ikonografija 2
126384 Indijske religije 2
131791 Indoiranistika i indoeuropeistika 2
184228 Klasična kineska filozofija
126377 Novoindijsko jezikoslovlje 2
131793 Poredbena filozofija i stručna književnost 2
131795 Stara indijska književnost 2
131797 Staroindijsko jezikoslovlje 2
99953 Uvod u književnost i kulturu Roma 2
99955 Uvod u romski jezik 2
126386 Vede, epovi i tantre 2
3. Izborni kolegiji - Odabrati najmanje 3 ECTS boda (11832)
3.1. Kolegiji s odsjeka