Naziv
smjer Znanstveni
Puni naziv
Filozofija, smjer Znanstveni
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski dvopredmetni
Stručni naziv
magistar filozofije
magistra filozofije
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Diplomski rad
Trajanje
2 semestra
ECTS bodovi
30
Opis

 1. komunicirati filozofijske ideje i probleme stručnoj i zainteresiranoj javnosti
 2. isplanirati i izvesti samostalni istraživački rad te izložiti rezultate pred stručnom i znanstvenom javnošću
 3. kritički prosuđivati sa stajališta filozofije kulture i estetike suvremene kulturne i estetske fenomene kao i umjetničke pravce
 4. povezati znanstvena objašnjenja, zakone i teorije s epistemologijskim modelima
 5. komentirati u javnim istupima sa stajališta teoretske i praktičke filozofije aktualne i prijeporne društvene teme
 6. kritički prosuđivati klasične filozofijske tekstove u odnosu prema njihovim suvremenim interpretacijama i komentarima
 7. preispitati etička polazišta i s njima povezane argumentacijske obrasce pojedinih suvremenih moralnih, političkih i pravnih prijepora
 8. objasniti različite postupke filozofijskog argumentiranja, izvođenja i dokazivanja
 9. prepoznati deduktivne i induktivne elemente znanstvene metode
 10. samostalno oblikovati plan osobnoga stručnog usavršavanja
 11. primijeniti logički jezik, pojmove i tehnike u objašnjenju znanstvenih teorija
 12. sintetizirati filozofijske nazore i tematske cjeline po pojedinim njezinim granama u ključnim razdobljima povijesti filozofije
 13. kritički procjenjivati relevantnu stručnu literaturu
 14. primijeniti metodologiju znanstvenog rada u području filozofije

1. Obavezni predmeti
2. Izborni kolegiji - tijekom studija odabrati najmanje 15 ECTS bodova - tijekom studija odabrati najmanje 15 ECTS bodova (10658)
2.1. Kolegiji s odsjeka
69886 Bioetika
51258 Filozofija i psihoanaliza
81529 Filozofija roda - Seminar: Filozofija roda
51280 Filozofija znanosti
51271 Indijska filozofija 2
51277 Metafizika
148118 Ontologija - seminar: Ernst Bloch i suvremena ontologija II
148119 Ontologija - seminar: Ontologija demokracije II
145587 Povijest filozofije - seminar: Uvod u arapsku filozofiju
170899 Selected Topics in Philosophy - seminar
160818 Seminar iz semiologije i filozofije jezika
51135 Suvremena estetika
145600 Teorija spoznaje - seminar: Objektivnost i interpretacija
117984 Teorija spoznaje - seminar: Uvod u socijalnu epistemologiju