Naziv
smjer Istraživački
Puni naziv
Latinski jezik i književnost, smjer Istraživački
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski dvopredmetni
Stručni naziv
magistar latinskog jezika i književnosti
magistra latinskog jezika i književnosti
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Diplomski rad
Trajanje
2 semestra
ECTS bodovi
30
Opis

 1. istražiti utjecaj antičkih književnih modela na pojedina djela hrvatske književnosti latinskog izraza
 2. procijeniti vlastite interese i kompetencije i odabrati odgovarajuća područja za nastavak obrazovanja
 3. na temelju dobroga vladanja i latinskim i hrvatskim književnim jezikom stvoriti jezično i stilski brižno dotjeran prijevod latinskoga teksta na hrvatski
 4. kodikološki obraditi latinski rukopis srednjovjekovne i novovjekovne provenijencije
 5. paleografski analizirati latinski rukopis srednjovjekovne i novovjekovne provenijencije
 6. opisati i protumačiti žanrovski sustav antičke književnosti i upozoriti na njegove razlike u odnosu na suvremeni sustav žanrova
 7. tematsko-motivski sloj književnih djela povezati s onodobnim kulturnim, društvenim i povijesnim procesima u antičkom Rimu
 8. primijeniti naučenu književnokritičku terminologiju i temeljne spoznaje o književnostilskim formacijama u analizi i tumačenju književnih djela napisanih latinskim jezikom
 9. objasniti periodizacijski i žanrovski sustav hrvatske latinističke književnosti, navesti njezine najvažnije predstavnike i djela i procijeniti njihov doprinos cjelini starije hrvatske književnosti
 10. u skladu s pravilima struke i odabranom znanstvenom metodologijom izraditi stručni ili znanstveni rad
 11. ukazati na specifičnosti pojedinih književnopovijesnih razdoblja i književnostilskih formacija u povijesti latinske književnosti
 12. samostalno se i kritički služiti znanstvenom i stručnom literaturom, kako na hrvatskom, tako i na stranim jezicima struke
 13. prirediti kritičko izdanje latinskog rukopisa
 14. prezentirati rezultate vlastitog istraživanja na stručnom ili znanstvenom skupu
 15. uočiti i kritički vrednovati stilska obilježja pojedinog latinskog teksta

1. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - Odabrati 6 ECTS bodova (10687)
2. Izborni kolegiji - Odabrati najmanje 9 ECTS bodova (10688)
2.1. Kolegiji s odsjeka