Naziv
smjer Prevoditeljski
Puni naziv
Ruski jezik i književnost, smjer Prevoditeljski
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski dvopredmetni
Stručni naziv
magistar rusistike
magistra rusistike
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Diplomski rad
Trajanje
2 semestra
ECTS bodovi
30
Opis

 1. formulirati osnovne razlikovne točke stihovnoga i proznoga književno-umjetničkoga prevođenja
 2. kritički vrednovati prozne i stihovane književne prijevode
 3. prepoznati i klasificirati problematične translatološke teme te razlikovati glavne strategije prevođenja
 4. primijeniti odgovarajuće prevoditeljske metode i strategije
 5. riješiti ključne jezične i književno-stilske poteškoće književnoga prevođenja s ruskoga na hrvatski jezik
 6. kritički vrednovati prijevod stručnih tekstova s ruskoga na hrvatski i s hrvatskoga na ruski jezik
 7. procijeniti i odabrati potrebu za odgovarajućim oblikom cjeloživotnog obrazovanja
 8. razlikovati specifičnosti prevođenja različitih vrsta stručnih tekstova
 9. objasniti osnovne teorijske aspekte znanosti o prevođenju
 10. samostalno prevoditi izabrane književne tekstove iz ruske književnosti 19., 20. i 21. stoljeća
 11. planirati i izvoditi proces pismenog prevođenja tekstova različitih stilova i žanrova s ruskoga na hrvatski jezik i s hrvatskoga na ruski
 12. primijeniti teoretska znanja iz gramatike, stilistike i frazeologije pri prevođenju tekstova s ruskoga na hrvatski jezik i s hrvatskoga na ruski
 13. usporediti doslovno i slobodno književno-umjetničko prevođenje s ruskoga na hrvatski jezik, tj. preispitati postulate formalne i dinamičke ekvivalentnosti kroz vođene samostalne prijevode
 14. uspješno komunicirati s naručiteljem prijevoda

1. Obavezni predmeti
2. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - tijekom studija odabrati najmanje 7 ECTS bodova (10711)