Naziv
Talijanistika
Puni naziv
Talijanistika
Vrsta studija
Sveučilišni preddiplomski jednopredmetni
Stručni naziv
sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) talijanskog jezika i književnosti
sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) talijanskog jezika i književnosti
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Trajanje
6 semestara
ECTS bodovi
180
Opis

 1. identificirati i komentirati kulturne, društvene i povijesne obrasce i pojave u Italiji
 2. kategorizirati funkcionalne dijelove talijanske rečenice i ilustrirati komunikacijske učinke različito oblikovanih rečenica
 3. kategorizirati, definirati, razlikovati i usporediti elemente talijanske kulture i civilizacije iz područja filmske i kazališne umjetnosti
 4. procijeniti vlastite interese i kompetencije i odabrati odgovarajuća područja za nastavak obrazovanja
 5. isplanirati strukturu vlastitoga pisanog teksta na talijanskom jeziku i prilagoditi ga komunikacijskoj situaciji, vodeći računa o etičkoj i društvenoj odgovornosti
 6. samostalno istražiti, razlikovati i komentirati elemente talijanske kulture i civilizacije te ih usporediti s ekvivalentnim hrvatskim elementima
 7. usporediti ii povezati morfosintaktičku strukturu talijanske i hrvatske rečenice
 8. objasniti i upotrijebiti osnovnu lingvističku aparaturu na različitim razinama proučavanja jezika i primijeniti je u fonetskoj, fonološkoj, morfosintaktičkoj i leksičkoj analizi talijanskoga jezika
 9. nabrojiti najvažnije autore i djela talijanske književnosti i pridružiti ih odgovarajućim književno-povijesnim razdobljima i književnostilskim formacijama
 10. preoblikovati tekstove različitih razina složenosti na talijanskome jeziku tako da postignu gramatičku, stilsku i komunikacijsku prihvatljivost
 11. prepoznati i definirati osnovne književnoteorijske i književnokritičke pojmove nužne za analizu književnoga djela na hrvatskom i talijanskom jeziku
 12. povezati pojedino djelo i/ili autorski opus s temeljnim spoznajama o književnostilskim formacijama i književnopovijesnim razdobljima i analizirati ga u tom kontekstu
 13. provoditi kontrastivnu analizu hrvatsko-talijanskih interferencija na morfosintaktičkoj razini
 14. primijeniti naučeno morfosintaktičko pojmovlje i temeljne spoznaje u analizi i usvajanju gramatičkih struktura talijanskoga jezika
 15. sažeti, izraziti svojim riječima na talijanskom jeziku te protumačiti osobitosti djela starije i novije talijanske književnosti
 16. izraziti svojim riječima specifičnosti odabranih književnopovijesnih razdoblja i književnostilskih formacija
 17. nabrojiti, razlikovati i definirati književne rodove, vrste i žanrove, metričke i versifikacijske obrasce te stilske figure na hrvatskom i talijanskom jeziku
 18. opisati i objasniti u okviru suvremenih gramatičkih pristupa morfosintaktičke kategorije u talijanskome jeziku i usporediti ih i povezati s hrvatskim jezičnim sustavom.
 19. samostalno prevesti s talijanskoga na hrvatski, i obrnuto, tekstove za koje nisu potrebna specifična stručna znanja
 20. upotrijebiti znanje o književnim rodovima, vrstama i žanrova, metričkim i versifkacijskim obrascima te stilskim figurama u analizi književnih tekstova

1. Obavezni predmeti
2. Kolegiji koji su obvezni dio programa studija I - odabrati najmanje 4 ECTS boda (1473)
3. Kolegiji koji su obvezni dio programa studija II - odabrati 5 ECTS bodova (1474)
4. Kolegiji koji su obvezni dio programa studija III - odabrati najmanje 1 ECTS bod (1475)
5. Izborni kolegiji - odabrati najmanje 14 ECTS bodova (1904)
5.1. Kolegiji s odsjeka
1. Obavezni predmeti
2. Kolegiji koji su obvezni dio programa studija I - odabrati najmanje 4 ECTS boda (1473)
3. Kolegiji koji su obvezni dio programa studija II - odabrati 5 ECTS bodova (1474)
4. Kolegiji koji su obvezni dio programa studija III - odabrati najmanje 1 ECTS bod (1475)
5. Izborni kolegiji - odabrati najmanje 14 ECTS bodova (1905)
5.1. Kolegiji s odsjeka
1. Obavezni predmeti
2. Izborni kolegiji iz talijanske književnosti - odabrati 5 ECTS bodova (3996)
3. Izborni kolegiji - odabrati najmanje 10 ECTS bodova (4005)
3.1. Kolegiji s odsjeka
1. Obavezni predmeti
2. Izborni kolegiji iz talijanske književnosti - odabrati 5 ECTS bodova (6113)
3. Izborni kolegiji - odabrati najmanje 10 ECTS bodova (4006)
3.1. Kolegiji s odsjeka