Naziv
Probni studij za testiranje
Puni naziv
Sociologija, Probni studij za testiranje
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski jednopredmetni
Stručni naziv
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Diplomski rad
Trajanje
4 semestra
ECTS bodovi
120
Opis

1. Ponuda izbornih kolegija - odabrati sveukupno 30 ECTS bodova za obje izborne grupe (15118)
1.1. 1 Kolegiji s unutarnjom izbornošću 1. sem. - Odabrati 18 ECTS bodova
137457 probni
1.2. 2 Izborni kolegiji - odabrati preostale ECTS bodove do sveukupno 30 ECTS bodova za obje grupe