Naziv
smjer Antička
Puni naziv
Arheologija, smjer Antička
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski dvopredmetni
Stručni naziv
magistar arheologije
magistra arheologije
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Diplomski rad
Trajanje
4 semestra
ECTS bodovi
60
Opis

1. Obavezni predmeti
2. Strani jezik struke - odabrati jedan strani jezik (11699)
3. Izborni kolegiji - odabrati najmanje 2 ECTS boda (11700)
3.1. Kolegiji s odsjeka
117927 Analiza ljudskih ostataka nađenih na arheološkim nalazištima
117436 Arheologija eneolitika
170491 Arheologija kasnog srednjeg i novog vijeka
117444 Arheologija neolitika
186313 Arheološki praktikum - kvantitativna obrada podataka
117930 Bizantska arhitektura, slikarstvo i mozaici
117454 Germani u Panoniji
170494 Istočni halštatski krug
117471 Koncept neolitizacije - modeli prijelaza na poljoprivredu
170496 Latenska kultura u Hrvatskoj
117477 Litička analiza
170512 Materijali i tehnologije u arheologiji
117489 Počeci simbolike i umjetnosti
117479 Predromanička i ranoromanička arhitektura
132061 Rano i srednje brončano doba u Karpatskoj kotlini
132064 Rimska uprava u provinciji Dalmaciji
117485 Seminar iz arheologije srednjovjekovnih grobalja
117932 Seminar iz srednjovjekovne arhitekture
117490 Srednjovjekovna keramika
117491 Starohrvatska groblja od 7. do 11. st.
132062 Stereotipi, predrasude i tabui u i o antičkom društvu
117934 Teorijska arheologija
142630 Teorijski i praktični uvod u izabrane tipologije provincijalnorimskih malih nalaza
1. Obavezni predmeti