Naziv
Pedagogija
Puni naziv
Pedagogija
Vrsta studija
Sveučilišni preddiplomski jednopredmetni
Stručni naziv
sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) pedagogije
sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) pedagogije
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Trajanje
6 semestara
ECTS bodovi
180
Opis

 1. analizirati, raspraviti i kritički vrednovati obrazovne politike
 2. analizirati pedagogijske teorijske diskurse i ustanoviti sličnosti i razlike među njima
 3. iz pedagogijske perspektive kritički analizirati i vrednovati koncepte i teorije srodnih znanosti koji se odnose na odgoj i obrazovanje
 4. izdvojiti i po potrebi dizajnirati program odgoja i obrazovanja u skladu s individualnim mogućnostima i potrebama učenika
 5. izabrati, prilagoditi i primijeniti pedagoške modele odgoja i obrazovanja u virtualnome okruženju
 6. demonstrirati znanja, vještine i sposobnosti potrebne za nastavak studija na diplomskoj razini
 7. izdvojiti osnovne postupke obrade podataka u pedagogijskim istraživanjima, analizirati, interpretirati i evaluirati statističke pokazatelje te formulirati smjernice za pedagošku dijagnostiku u svrhu evaluacije odgojno-obrazovne prakse
 8. izdvojiti, analizirati, prezentirati kriterije podjele i osnovne karakteristike pojedinih segmenata formalnoga sustava odgoja i obrazovanja (predškolski, školski, visokoškolski)
 9. komunicirati informacije, ideje, probleme i rješenja u profesionalnome kontekstu
 10. izdvojiti, analizirati i sistematizirati temeljne karakteristike i posebnosti pojedinih razina formalnoga, neformalnoga i informalnoga obrazovanja
 11. prepoznati, klasificirati i raspraviti polazišta, načela i temeljne koncepte inkluzivnoga odgoja i obrazovanja
 12. navesti vrste, metode i tehnike pedagogijskih istraživanja i predvidjeti mogućnosti i učinke njihove primjene u odgojno-obrazovnoj praksi
 13. opisati i interpretirati najvažnije ideje, pravce i razdoblja u razvoju pedagogije
 14. navesti i objasniti osnovne koncepte institucionalnoga i izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja
 15. opisati i usporediti alternativne sustave odgoja i obrazovanja te formulirati mogućnosti primjene njihovih koncepata i načela u odgojno-obrazovnoj praksi
 16. odrediti posebnosti pedagogije kao znanosti, opisati sustav pedagogijskih disciplina i staviti pedagogiju u odnos sa srodnim znanostima
 17. razlikovati osnovne značajke kvantitativno i kvalitativno usmjerenih pedagogijskih istraživanja i skicirati vlastite istraživačke nacrte odabranih problema odgojno-obrazovne prakse iz pedagogijske perspektive
 18. opisati, interpretirati, primjenjivati i razvijati načela odgoja i obrazovanja za različitost, jednakost i društvenu pravdu
 19. izdvojiti i analizirati europske i globalne razvojne i odgojno-obrazovne strategije te ustanoviti sličnosti i razlike među njima
 20. opisati i interpretirati najvažnije ideje, pravce i razdoblja u razvoju hrvatske pedagogije

1. Obavezni predmeti
2. Izborni kolegiji - odabrati najmanje 5 ECTS bodova (1834)
3. Strani jezik struke - odabrati jedan strani jezik (2102)
1. Obavezni predmeti
2. Izborni kolegiji - odabrati najmanje 5 ECTS bodova (1835)
2.1. Kolegiji s odsjeka
3. Strani jezik struke - odabrati isti jezik kao i u 1. semestru (2103)