Naziv
Povijest
Puni naziv
Povijest
Vrsta studija
Sveučilišni preddiplomski jednopredmetni
Stručni naziv
sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) povijesti
sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) povijesti
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Trajanje
6 semestara
ECTS bodovi
180
Opis

 1. analizirati ključne povijesne procese dugog trajanja na regionalnoj, nacionalnoj i globalnoj razini
 2. analizirati dinamiku promjena i ljudskih iskustava u vremenu i prostoru, uključujući različite oblike političke, gospodarske, društvene i kulturne organizacije
 3. analizirati i prosuditi vrijednost suprotstavljenih narativa i dokaza
 4. braniti svoje stavove i pozicije te ih revidirati ako to zahtijevaju novi dokazi
 5. identificirati literaturu i izvore relevantnu za pojedinu temu, koristeći se arhivima i knjižnicama te muzejskim i internetskim resursima
 6. iznositi ocjene i stavove o povijesnim događajima, pojavama i procesima oslanjajući se na dokaze i argumente
 7. prikupiti relevantne podatke iz literature i izvora primjenjujući adekvatne metode i tehnike
 8. kritički interpretirati i valorizirati podatke iz izvora i literature s obzirom na njihovu vjerodostojnost i perspektivu
 9. objasniti vremensku i osobnu uvjetovanost historiografskih interpretacija, koristeći znanja o pristupima i paradigmama u historiografiji
 10. objasniti zašto bavljenje historijom počiva na radovima drugih znanstvenika, recenzijama i citiranju
 11. opisati i tumačiti povijesne fenomene, procese i strukture dijakronijski, sinkronijski i multidisciplinarno
 12. postaviti istraživačko pitanje ili problem u radu manjeg opsega
 13. primijeniti i dosljedno provoditi različite načine citiranja
 14. primijeniti stečeno znanje u rješavanju istraživačkih problema
 15. pokazati profesionalnu odgovornost i poštivati etiku akademske zajednice
 16. prezentirati rezultate učenja i istraživanja u usmenoj, pisanoj ili nekoj drugoj formi, koristeći terminologiju prihvaćenu u povjesničarskoj profesiji, kao i odgovarajuće načine prezentacije namijenjene stručnjacima ili laicima
 17. razlikovati primarne i sekundarne izvore informacija i odlučiti kada ih koristiti
 18. uvažavati različitosti u rodnim, etničkim, kulturnim, vjerskim i drugim perspektivama
 19. usmeno komunicirati na stranom jeziku, koristeći stručnu terminologiju i pravila struke
 20. objasniti i potkrijepiti primjerom potrebu stalnog preispitivanja rezultata historiografskih istraživanja

1. Obavezni predmeti
2. Strani jezik struke - tijekom studija odabrati jedan jezik (2206)
3. Izborni kolegiji - odabrati najmanje 6 ECTS bodova (1946)
3.1. Kolegiji s odsjeka
64118 Historiografija o Francuskoj revoluciji
36756 Hrvatska epigrafija i paleografija I.
77962 Latinska epigrafija srednjega vijeka
77964 Politika i propaganda u 20. stoljeću
184278 Povijest Habsburške Monarhije u 19. stoljeću
142492 Povijest islama I
69567 Povijest Osmanskog carstva
36753 Rumunjske zemlje u srednjem i ranome novom vijeku
187145 Sport u kulturi Dalekog istoka i Indije
187146 Sport u kulturi Dalekog istoka i Indije
186950 Transkripcija, računalna obrada i kartografiranje kasnosrednjovjekovnih i ranonovovjekovnih vrela
36754 Uvod u čitanje starih karata
77965 Uvod u istraživački rad. Obrada i vizualizacija demografskih izvora za hrvatsku ranonovovjekovnu povijest
67062 Uvod u njemačku paleografiju I
97209 Vojna revolucija i vojna povijest 14-17 st.
36769 Život zagrebačkih građana u zrcalu arhivske građe 17. i 18. stoljeća I.
1. Obavezni predmeti
2. Izborni kolegiji - odabrati najmanje 4 ECTS boda (3962)
2.1. Kolegiji s odsjeka
81214 Čovjek i sport
81215 Čovjek i sport
52627 Dokumenti za hrvatsku novovjekovnu povijest
186945 Historiografija o hrvatskoj povijesti 19. stoljeća
170255 Jugoslavija 1986.-1991. - put do raspada i rata
36778 Kartografski izvori za hrvatsku povijest
184272 Kultura i intelektualni život na prijelazu s 19. na 20. stoljeće
36791 Poganski Ilirik
131798 Povijest Holokausta
142497 Povijest islama II
69827 Povijest Republike Turske
64125 Povijest stanovništva modernog i suvremenog doba
131799 Povijest velike seobe naroda
142490 Silasci u Podzemlje: rituali plodnosti u drevnim svjetskim religijama
186948 Slovenska povijest u ranome novom vijeku
36752 Srednjovjekovna Venecija
36783 Srednjovjekovne utvrde u Hrvatskoj i Slavoniji
52625 Turska Hrvatska
102236 Uvod u njemačku paleografiju II
3. Strani jezik struke - odabrati isti jezik kao i u zimskom semestru (2334)
1. Obavezni predmeti
2. Kolegiji koji su obvezatni dio studijskog programa - odabrati 12 ECTS bodova u jednoj od ponuđenih varijanti (3645)
2.1. Kolegiji koji su obvezatni dio studijskog programa - odabrati 12 ECTS bodova
2.2. Kolegiji koji su obvezatni dio studijskog programa - odabrati 12 ECTS bodova
3. Izborni kolegiji - odabrati najmanje 6 ECTS bodova (1946)
3.1. Kolegiji s odsjeka
64118 Historiografija o Francuskoj revoluciji
36756 Hrvatska epigrafija i paleografija I.
77962 Latinska epigrafija srednjega vijeka
77964 Politika i propaganda u 20. stoljeću
184278 Povijest Habsburške Monarhije u 19. stoljeću
142492 Povijest islama I
69567 Povijest Osmanskog carstva
36753 Rumunjske zemlje u srednjem i ranome novom vijeku
187145 Sport u kulturi Dalekog istoka i Indije
187146 Sport u kulturi Dalekog istoka i Indije
186950 Transkripcija, računalna obrada i kartografiranje kasnosrednjovjekovnih i ranonovovjekovnih vrela
36754 Uvod u čitanje starih karata
77965 Uvod u istraživački rad. Obrada i vizualizacija demografskih izvora za hrvatsku ranonovovjekovnu povijest
67062 Uvod u njemačku paleografiju I
97209 Vojna revolucija i vojna povijest 14-17 st.
36769 Život zagrebačkih građana u zrcalu arhivske građe 17. i 18. stoljeća I.
4. Strani jezik struke - tijekom studija odabrati jedan jezik (2206)
1. Obavezni predmeti
2. Kolegiji koji su obvezatni dio programa studija - odabrati 13 ECTS bodova u jednoj od ponuđenih varijanti (3647)
2.1. Kolegiji koji su obvezatni dio programa studija - odabrati 13 ECTS bodova
2.2. kolegiji koji su obvezatni dio programa studija - odabrati 13 ECTS bodova
3. Strani jezik struke - odabrati tijekom studija jedan strani jezik (2334)
4. Izborni kolegiji - odabrati najmanje 8 ECTS bodova (3962)
4.1. Kolegiji s odsjeka
81214 Čovjek i sport
81215 Čovjek i sport
52627 Dokumenti za hrvatsku novovjekovnu povijest
186945 Historiografija o hrvatskoj povijesti 19. stoljeća
170255 Jugoslavija 1986.-1991. - put do raspada i rata
36778 Kartografski izvori za hrvatsku povijest
184272 Kultura i intelektualni život na prijelazu s 19. na 20. stoljeće
36791 Poganski Ilirik
131798 Povijest Holokausta
142497 Povijest islama II
69827 Povijest Republike Turske
64125 Povijest stanovništva modernog i suvremenog doba
131799 Povijest velike seobe naroda
142490 Silasci u Podzemlje: rituali plodnosti u drevnim svjetskim religijama
186948 Slovenska povijest u ranome novom vijeku
36752 Srednjovjekovna Venecija
36783 Srednjovjekovne utvrde u Hrvatskoj i Slavoniji
52625 Turska Hrvatska
102236 Uvod u njemačku paleografiju II
1. Obavezni predmeti
2. Izborni kolegiji - odabrati najmanje 10 ECTS bodova (1946)
2.1. Kolegiji s odsjeka
64118 Historiografija o Francuskoj revoluciji
36756 Hrvatska epigrafija i paleografija I.
77962 Latinska epigrafija srednjega vijeka
77964 Politika i propaganda u 20. stoljeću
184278 Povijest Habsburške Monarhije u 19. stoljeću
142492 Povijest islama I
69567 Povijest Osmanskog carstva
36753 Rumunjske zemlje u srednjem i ranome novom vijeku
187145 Sport u kulturi Dalekog istoka i Indije
187146 Sport u kulturi Dalekog istoka i Indije
186950 Transkripcija, računalna obrada i kartografiranje kasnosrednjovjekovnih i ranonovovjekovnih vrela
36754 Uvod u čitanje starih karata
77965 Uvod u istraživački rad. Obrada i vizualizacija demografskih izvora za hrvatsku ranonovovjekovnu povijest
67062 Uvod u njemačku paleografiju I
97209 Vojna revolucija i vojna povijest 14-17 st.
36769 Život zagrebačkih građana u zrcalu arhivske građe 17. i 18. stoljeća I.
3. Strani jezik struke - tijekom studija odabrati jedan jezik (2206)
1. Obavezni predmeti
2. Izborni kolegiji - odabrati najmanje 8 ECTS bodova (3962)
2.1. Kolegiji s odsjeka
81214 Čovjek i sport
81215 Čovjek i sport
52627 Dokumenti za hrvatsku novovjekovnu povijest
186945 Historiografija o hrvatskoj povijesti 19. stoljeća
170255 Jugoslavija 1986.-1991. - put do raspada i rata
36778 Kartografski izvori za hrvatsku povijest
184272 Kultura i intelektualni život na prijelazu s 19. na 20. stoljeće
36791 Poganski Ilirik
131798 Povijest Holokausta
142497 Povijest islama II
69827 Povijest Republike Turske
64125 Povijest stanovništva modernog i suvremenog doba
131799 Povijest velike seobe naroda
142490 Silasci u Podzemlje: rituali plodnosti u drevnim svjetskim religijama
186948 Slovenska povijest u ranome novom vijeku
36752 Srednjovjekovna Venecija
36783 Srednjovjekovne utvrde u Hrvatskoj i Slavoniji
52625 Turska Hrvatska
102236 Uvod u njemačku paleografiju II
3. Strani jezik struke - tijekom studija odabrati jedan strani jezik (2334)