Naziv
Anglistika
Puni naziv
Anglistika
Vrsta studija
Sveučilišni preddiplomski dvopredmetni
Stručni naziv
sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) engleskoga jezika i književnosti
sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) engleskoga jezika i književnosti
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Trajanje
6 semestara
ECTS bodovi
90
Opis

 1. isplanirati strukturu vlastitog pisanog teksta na engleskom jeziku i prilagoditi ga komunikacijskoj situaciji, vodeći računa o etičkoj i društvenoj odgovornosti
 2. kritički prosuđivati o pojedinim književnim pojavnostima engleskoga govornog područja u odnosu na društveno-povijesni kontekst
 3. izdvojiti i analizirati relevantne obrasce književno-povijesnih razdoblja i individualnih književnih djela engleskoga govornog područja
 4. izraziti svojim riječima specifičnosti odabranih književnopovijesnih razdoblja, književnostilskih formacija i društveno-povijesnih srodnosti i razlika u razvoju književnosti engleskoga govornog područja
 5. kategorizirati funkcionalne dijelove engleske rečenice i ilustrirati komunikacijske učinke različito oblikovanih rečenica
 6. samostalno istražiti, kategorizirati i komentirati elemente pojedinih kultura engleskoga govornog područja i međusobno ih usporediti
 7. procijeniti vlastite interese i kompetencije i odabrati odgovarajuća područja za nastavak obrazovanja
 8. prepoznati, objasniti i upotrijebiti osnovnu kritičku aparaturu znanosti o književnosti – osnovne književnokritičke pojmove nužne za analizu književnoga djela
 9. objasniti i upotrijebiti osnovnu lingvističku aparaturu na različitim razinama proučavanja jezika i primijeniti je u analizi fonetike, fonologije, morfologije, sintakse i semantike engleskoga jezika
 10. u okviru raznovrsnih suvremenih gramatičkih pristupa, opisati i objasniti morfološke i sintaktičke kategorije u engleskome jeziku i usporediti ih i povezati s hrvatskim jezičnim sustavom
 11. preoblikovati tekstove različitih razina složenosti na engleskome jeziku tako da postignu gramatičku, stilsku i komunikacijsku prihvatljivost
 12. usporediti i komentirati kulturne, društvene i povijesne procese u zemljama engleskoga govornog područja
 13. primijeniti naučenu književnokritičku aparaturu i temeljne spoznaje o književnostilskim formacijama u analizi i tumačenju književnih djela
 14. samostalno prevesti s engleskog na hrvatski i s hrvatskog na engleski jezik tekstove za koje nisu potrebna specifična stručna znanja
 15. sažeti i protumačiti smisao tekstova na engleskom jeziku koji pripadaju različitim tipovima diskursa i funkcionalnim stilovima