Naziv
Antropologija
Puni naziv
Antropologija
Vrsta studija
Sveučilišni preddiplomski dvopredmetni
Stručni naziv
sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) antropologije
sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) antropologije
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Trajanje
6 semestara
ECTS bodovi
90
Opis

 1. dizajnirati standardne istraživačke postupke (poput upitnika, anketnih listova, vođenja intervjua)
 2. kompetentno sudjelovati kao suradnik u terenskom radu istraživačkih timova na području biološke i kulturne antropologije
 3. dizajnirati jednostavnije antropološke analize u područjima arheo/genetike čovjeka, populacijske genetike, forenzične antropologije, te na širim područjima kulturne antropologije, sociologije te dijelom arheologije i lingvistike
 4. biti spreman i sposoban aktivno sudjelovati u znanstvenoj komunikaciji
 5. analizirati kvalitativne i kvantitativne podatke uz pomoć prikladnih metodoloških tehnika i računalnih aplikacija
 6. pokazati spremnost za profesionalno usavršavanje i cjeloživotno učenje
 7. objasniti i analizirati teorijske koncepte i njihov povijesni razvoj u okviru različitih polja antropologije
 8. sudjelovati u timskom radu
 9. terenski provoditi dijelove već gotovih (tuđih) antropoloških i kulturoloških istraživanja populacije, javnoga mnijenja i sl.
 10. koristiti se kvalitativnim metodama obrade podataka
 11. koristiti strani jezik u stručnoj komunikaciji
 12. prenijeti i/li pismeno uobličiti tuđe i vlastite ideje s područja biološke i kulturnoantropološke ideje
 13. kritički prosuđivati vlastito znanje i kompetencije za samostalni rad u području antropologije
 14. koristiti se standardnim statističkim metodama obrade podataka
 15. prepoznati etičke aspekte različitih područja antropološke djelatnosti i primijeniti smjernice etičkog djelovanja
 16. prepoznati zanimljivost i važnost pojedinih antropoloških tema
 17. pratiti, razlučiti, procijeniti i/ili protumačiti razinu složenosti metoda i načina kojim se empirijski dolazi do antropoloških podataka
 18. reproducirati, navesti i/li primijeniti već gotove, specifične metode istraživanja za predmetna područja antropologije
 19. usporediti, preispitati i povezati znanstvene spoznaje iz antropologije te srodnih i komplementarnih znanstvenih disciplina
 20. vršiti primarnu obradu i osnovnu analizu tako dobivenih podataka
 21. protumačiti temeljne pojmove, procese i mehanizme razvoja predmeta istraživanja u poljima antropologije
 22. uz voditelja sudjelovati u pripremi, organizaciji, podjeli poslova i provođenju istraživanja u različitim poljima antropologije
 23. usmeno i pismeno prezentirati javnosti teorijske koncepte i istraživačke probleme struke
 24. aktivno se koristiti bibliotečnim i informatičkim sredstvima, bazama podataka i kompjutorskim aplikacijama vezanim za znanstveno komuniciranje
 25. biti sposoban oblikovati dinamične modele i procjene izabranog antropološkog fenomena
 26. definirati i opisati temeljne metode istraživanja u različitim poljima antropologije
 27. pretraživati znanstvenu i stručnu literaturu uz korištenje bibliotečnih i informacijskih sustava