Naziv
Arheologija
Puni naziv
Arheologija
Vrsta studija
Sveučilišni preddiplomski dvopredmetni
Stručni naziv
sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) arheologije
sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) arheologije
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Trajanje
6 semestara
ECTS bodovi
90
Opis

 1. moći objasniti i usporediti obilježja arheoloških kultura i civilizacija na području Hrvatske
 2. moći prezentirati stručne i znanstvene podatke javnosti
 3. provoditi zadatke iz područja arheologije u raznim sferama stručnog djelovanja poput muzejske i konzervatorske djelatnosti, arheoloških istraživanja, aktivnostima vezanim uz očuvanje kulturne baštine, turizmu, i sl
 4. moći primijeniti socijalne vještine važne u radnom okruženju
 5. nabrojati i objasniti tipologije pojedinih vrsta arheološke građe
 6. moći uz voditelja sudjelovati u pripremi, organizaciji, podjeli poslova i provođenju arheološkog istraživanja
 7. primijeniti postojeće tipologije na klasifikaciju arheološkog materijala
 8. koristiti se stranim jezikom u stručnoj komunikaciji
 9. moći primijeniti etička načela u kontaktu sa zajednicama, arheološkim lokalitetima i arheološkom građom
 10. moći izrađivati arheološku terensku dokumentaciju
 11. nabrojati i objasniti interdisciplinarnu primjenu znanstvenih metoda u arheologiji
 12. nabrojati i objasniti metode relativnog i apsolutnog datiranja arheološke građe
 13. moći navesti glavna obilježja arheoloških kultura i civilizacija Europe i Sredozemlja
 14. moći prepoznati kronološki i kulturološki indikativan arheološki materijal
 15. u dogovoru s nadređenima sudjelovati u organizaciji, podjeli poslova i provođenju klasifikacije arheološke građe
 16. primijeniti stečeno znanje na višoj razini studija
 17. primijeniti stručnu terminologiju na hrvatskom i stranom jeziku
 18. koristiti se stručnom literaturom u samostalnom radu
 19. prepoznavati i uvažavati kulturne različitosti

1. Obavezni predmeti
2. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - odabrati najmanje 3 ECTS boda (1463)
95289 Civilizacija starog vijeka + Proseminar iz antičke mitologije
103229 Das römische Heer in Kroatien
35819 Geologija i mineralogija za arheologe
35821 Informatika za arheologe
103228 Kroatien in der Antike
51118 Terenski rad - terenska nastava 1
64093 Uvod u litičku analizu
3. Strani jezik struke - odabrati isti jezik kao i u 1. semestru (1899)
4. Zamjena za strani jezik struke - odabrati zamjenski kolegij (1993)
4.1. Kolegiji s odsjeka
95289 Civilizacija starog vijeka + Proseminar iz antičke mitologije
103229 Das römische Heer in Kroatien
35819 Geologija i mineralogija za arheologe
35821 Informatika za arheologe
103228 Kroatien in der Antike
51118 Terenski rad - terenska nastava 1
64093 Uvod u litičku analizu
1. Obavezni predmeti
2. Kolegiji koji su obvezatni dio programa studija - odabrati najmanje 10 ECTS bodova (3622)
3. Ponuda izbornih kolegija - odabrati najmanje 4 ECTS boda za obje grupe (16770)
3.1. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - odabrati najmanje 3 ECTS boda
3.2. Izborni kolegiji - prema potrebi odabrati preostale ECTS bodove iz ove izborne grupe
3.2.1. Kolegiji s odsjeka
1. Obavezni predmeti
2. Kolegiji koji su obvezatni dio programa studija - odabrati najmanje 10 ECTS bodova (3625)
3. Ponuda izbornih kolegija - odabrati najmanje 3 ECTS boda za obje grupe (16771)
3.1. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - odabrati najmanje 2 ECTS boda
103229 Das römische Heer in Kroatien
51111 Grčki jezik za arheologe I
103228 Kroatien in der Antike
69904 Latinski jezik za arheologe I
102232 Metodologija obrade prapovijesne keramičke građe
132059 Osnove digitalne obrade pokretnih arheoloških nalaza
170515 Pregled europskog mezolitika
56181 Terenski rad - terenska nastava 2
118626 Tipologija i kronologija pokretnog materijala klasične antike
51112 Uporabna grčka i rimska keramika
3.2. Izborni kolegiji - prema potrebi odabrati preostale ECTS bodove iz ove izborne grupe
3.2.1. Kolegiji s odsjeka
103229 Das römische Heer in Kroatien
51111 Grčki jezik za arheologe I
103228 Kroatien in der Antike
69904 Latinski jezik za arheologe I
102232 Metodologija obrade prapovijesne keramičke građe
132059 Osnove digitalne obrade pokretnih arheoloških nalaza
170515 Pregled europskog mezolitika
56181 Terenski rad - terenska nastava 2
118626 Tipologija i kronologija pokretnog materijala klasične antike
51112 Uporabna grčka i rimska keramika
1. Kolegiji koji su obvezatni dio programa studija - odabrati 10 ECTS bodova (3628)
2. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - odabrati 3 ECTS boda (3629)
170489 Antička numizmatika
170492 Arheologija krajolika - ambijenti, naselja i komunikacije
170507 Arheološki praktikum
170511 Autohtoni, rimski i orijentalni kultovi na području Hrvatske
51123 Epigrafika
51119 Iliri, Grci i Rimljani u Iliriku
51126 Opća srednjovjekovna arheologija
170518 Srednjovjekovni bestijarij
51124 Svakodnevni život u rimskim provincijama
170501 Uvod u provincijalnu arheologiju
51121 Velika seoba naroda
3. Izborni kolegiji - odabrati najmanje 2 ECTS boda (3630)
3.1. Kolegiji s odsjeka
1. Obavezni predmeti
2. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - odabrati najmanje 3 ECTS boda (15863)
170493 Arheologija novog vijeka i suvremenog doba
170509 Ars amatoria. Seksualnost u antici u svjetlu arheološkog materijala
103229 Das römische Heer in Kroatien
103228 Kroatien in der Antike
170514 Od Rima do Italije
51132 Osnove muzejskog rada
170498 Položaj naselja i graditeljske tehnologije
170516 Ranokršćanski arheološki krajolik u Hrvatskoj
184927 Svakodnevni život u rimskim provincijama 2
51117 Svakodnevni život u srednjem vijeku
56182 Terenski rad - terenska nastava 3
64243 Uvod u digitalnu obradu arheološke dokumentacije
51131 Zaštita i konzervacija arheoloških nalazišta
64111 Zooarheologija: osnove animalne osteologije
3. Izborni kolegiji - odabrati najmanje 1 ECTS bod (3633)
3.1. Kolegiji s odsjeka
170493 Arheologija novog vijeka i suvremenog doba
170509 Ars amatoria. Seksualnost u antici u svjetlu arheološkog materijala
103229 Das römische Heer in Kroatien
103228 Kroatien in der Antike
170514 Od Rima do Italije
51132 Osnove muzejskog rada
170498 Položaj naselja i graditeljske tehnologije
170516 Ranokršćanski arheološki krajolik u Hrvatskoj
51117 Svakodnevni život u srednjem vijeku
56182 Terenski rad - terenska nastava 3
64243 Uvod u digitalnu obradu arheološke dokumentacije
51131 Zaštita i konzervacija arheoloških nalazišta
64111 Zooarheologija: osnove animalne osteologije