Naziv
Češki jezik i književnost
Puni naziv
Češki jezik i književnost
Vrsta studija
Sveučilišni preddiplomski dvopredmetni
Stručni naziv
sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) bohemistike
sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) bohemistike
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Završni rad
Trajanje
6 semestara
ECTS bodovi
90
Opis

 1. izraziti svojim riječima specifičnosti odabranih književnopovijesnih razdoblja, stilskih i društveno povijesnih srodnosti i razlika u razvoju češke književnosti
 2. izdvojiti i analizirati relevantne obrasce književno-povijesnih razdoblja, pojedinih autorskih korpusa i pojedinih književnih djela češke književnosti
 3. osmisliti, skicirati i predstaviti strukturu vlastitoga pisanog teksta, prilagoditi ga komunikacijskoj situaciji vodeći računa o korektnom odnosu prema izvorima
 4. kritički prosuđivati pojedine češke književne pojave u odnosu na povijesni kontekst
 5. kategorizirati frazeološke i sintaktičke komponente jezičnog iskaza i ilustrirati njihove komunikacijske učinke
 6. kritički prosuđivati leksikografska izdanja, ocijeniti njihovu korisnost za praktičnu uporabu
 7. povezivati znanja iz različitih lingvističkih disciplina i usporediti češko-hrvatske podudarnosti i različitosti
 8. koristiti se mrežnim korpusima, leksikografskim radovima i računalnim pravopisima
 9. samostalno prevesti s češkog na hrvatski i s hrvatskog na češki jezik tekstove za koje nisu potrebna specifična stručna znanja
 10. procijeniti vlastite interese i kompetencije te odabrati odgovarajuća područja za nastavak obrazovanja
 11. prepoznati povijesne, društvene i kulturne poveznice između Hrvatske i Češke te stečeno znanje primijeniti u različitim translatološkim i komunikacijskim situacijama
 12. primijeniti naučeni književnokritički aparat i temeljna književnopovijesna znanja u analizi i tumačenju čeških književnih djela
 13. samostalno istražiti, kategorizirati i komentirati različita razdoblja i elemente češke kulture
 14. slijedom relevantnih lingvističkih pristupa opisati i objasniti fonetske, fonološke, morfološke i sintaktičke kategorije u češkom jeziku i usporediti ih i povezati s hrvatskim jezičnim sustavom
 15. interdisciplinarno povezati i integrirati znanja i vještine stečene na studiju bohemistike s drugim studijskim programom u društveno-humanističkom području
 16. prepoznati, objasniti i upotrijebiti osnovnu književnopovijesnu i književnoterijsku (književnoznanstvenu) terminologiju potrebnu za analizu književnoga djela

1. Obavezni predmeti
2. Kolegiji s unut. izbornošću -tijekom stud. min. 15 od ukupno 30 ECTS za izb.kol. - tijekom studija odabrati najmanje 15 od ukupno 30 ECTS bodova za izborne kolegije (1889)
3. Fakult.ponuda - tijekom stud. odabrati preostale od uk.30 ECTS za izb.kolegije - tijekom studija odabrati preostale od ukupno 30 ECTS bodova za izborne kolegije (1891)
3.1. Kolegiji s odsjeka
1. Obavezni predmeti
2. Kolegiji s unut. izbornošću -tijekom stud. min. 15 od ukupno 30 ECTS za izb.kol. - tijekom studija odabrati najmanje 15 od ukupno 30 ECTS bodova za izborne kolegije (1889)
3. Fakult.ponuda - tijekom stud. odabrati preostale od uk.30 ECTS za izb.kolegije - tijekom studija odabrati preostale od ukupno 30 ECTS bodova za izborne kolegije (1891)
3.1. Kolegiji s odsjeka
1. Obavezni predmeti
2. Kolegiji s unut. izbornošću -tijekom stud. min. 15 od ukupno 30 ECTS za izb.kol. - tijekom studija odabrati najmanje 15 od ukupno 30 ECTS bodova za izborne kolegije (1889)
3. Fakult.ponuda - tijekom stud. odabrati preostale od uk.30 ECTS za izb.kolegije - tijekom studija odabrati preostale od ukupno 30 ECTS bodova za izborne kolegije (1891)
3.1. Kolegiji s odsjeka
1. Obavezni predmeti
2. Kolegiji s unut. izbornošću -tijekom stud. min. 15 od ukupno 30 ECTS za izb.kol. - tijekom studija odabrati najmanje 15 od ukupno 30 ECTS bodova za izborne kolegije (1889)
3. Fakult.ponuda - tijekom stud. odabrati preostale od uk.30 ECTS za izb.kolegije - tijekom studija odabrati najmanje 15 od ukupno 30 ECTS bodova za izborne kolegije (1891)
3.1. Kolegiji s odsjeka
1. Obavezni predmeti
2. Kolegiji s unut. izbornošću -tijekom stud. min. 15 od ukupno 30 ECTS za izb.kol. - tijekom studija odabrati najmanje 15 od ukupno 30 ECTS bodova za izborne kolegije (1889)
3. Fakult.ponuda - tijekom stud. odabrati preostale od uk.30 ECTS za izb.kolegije - tijekom studija odabrati preostale od ukupno 30 ECTS bodova za izborne kolegije (1891)
3.1. Kolegiji s odsjeka
1. Obavezni predmeti
2. Kolegiji s unut. izbornošću -tijekom stud. min. 15 od ukupno 30 ECTS za izb.kol. - tijekom studija odabrati najmanje 15 od ukupno 30 ECTS bodova za izborne kolegije (1889)
3. Fakult.ponuda - tijekom stud. odabrati preostale od uk.30 ECTS za izb.kolegije - tijekom studija odabrati preostale od ukupno 30 ECTS bodova za izborne kolegije (1891)
3.1. Kolegiji s odsjeka