Naziv
Germanistika
Puni naziv
Germanistika
Vrsta studija
Sveučilišni preddiplomski dvopredmetni
Stručni naziv
sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) njemačkog jezika i književnosti
sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) njemačkog jezika i književnosti
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Trajanje
6 semestara
ECTS bodovi
90
Opis

 1. opisati internu strukturiranost njemačkog leksika te prepoznati karakteristike fleksijske morfologije
 2. nabrojiti, razlikovati i definirati književne rodove, vrste i žanrove, metričke i versifikacijske obrasce te stilske figure na njemačkom jeziku
 3. identificirati različite fonološke strukture i procese u standardnom njemačkom jeziku u svjetlu suvremenih fonoloških teorija
 4. izdvojiti i analizirati relevantne obrasce književno-povijesnih razdoblja i individualnih književnih djela iz njemačkoga govornog područja
 5. izraziti specifičnosti književnopovijesnih razdoblja od 18. stoljeća nadalje, kaoi društveno-povijesnih srodnosti i razlika u razvoju pojedinih književnosti njemačkoga govornog područja
 6. prepoznati, objasniti i upotrijebiti osnovnu kritičku aparaturu znanosti o književnosti - osnovne književno-kritičke pojmove u analizi književnoga djela
 7. interdisciplinarno povezati i integrirati znanja i vještine stečene na studiju jednog studijskog programa s drugim studijskim programom u društveno-humanističkom području
 8. nabrojiti najvažnije autore i djela njemačke književnosti i pridružiti ih odgovarajućim stilskim formacijama i književno-povijesnim razdobljima
 9. kritički prosuđivati o pojedinim književnim pojavama iz njemačkoga govornog područja u odnosu na društveno-povijesni kontekst
 10. obrazložiti i primijeniti osnovnu lingvističku aparaturu na konkretnim primjerima na različitim razinama proučavanja jezika
 11. primijeniti sintaktičko nazivlje i kategorije te identificirati i analizirati rečenične strukture
 12. upotrijebiti morfološki, sintaktički, semantički i stilistički ispravne govorene i pismene izraze u skladu s pravilima standardnog njemačkog jezika
 13. procijeniti vlastite interese i kompetencije i odabrati odgovarajuća područja za nastavak obrazovanja
 14. primijeniti književnokritičku aparaturu i temeljne spoznaje o književnostilskim formacijama u analizi i tumačenju književnih djela
 15. samostalno prevesti tekstove s njemačkog jezika na hrvatski i s hrvatskog na njemački za koje nisu potrebna posebna stručna znanja
 16. samostalno istražiti, kategorizirati i komentirati obilježja suvremenih kultura njemačkoga govornog područja i međusobno ih usporediti
 17. samostalno istražiti, usporediti i komentirati elemente kulturnoga, društvenog i povijesnog transfera u zemljama njemačkoga govornog područja
 18. sažeti i protumačiti tekstove na njemačkome jeziku koji pripadaju različitim tipovima diskursa
 19. interpretirati različite semantičke teorije i postavke

1. Obavezni predmeti
2. Suvremeni njemački jezik III - Odabrati 3 ECTS boda (7926)
3. Suvremeni njemački jezik II - Odabrati 4 ECTS boda (7925)
4. Lingvistički i književni kolegiji - od 3. do 6. sem. upisati ukupno 16 ECTS - od 3. do 6. semestra upisati ukupno 16 ECTS bodova (4 ECTS boda po semestru) (3681)
184222 Njemački jezik i kazalište
184223 Osnove nizozemskog za germaniste
77848 Osnove strukturalizma
86824 Planski jezici
80893 Semantika riječi
79916 Seminar iz njemačke književnosti 18. st. A
79917 Seminar iz njemačke književnosti 18. st. B
97200 Seminar iz njemačke književnosti 18. st. C
79918 Seminar iz njemačke književnosti 20. st. 1A
79919 Seminar iz njemačke književnosti 20. st. 1B
97201 Seminar iz njemačke književnosti 20. st. 1C
184225 Uvod u afrikaans za germaniste
1. Obavezni predmeti
2. Suvremeni njemački jezik IV - Odabrati 3 ECTS boda (7927)
3. Suvremeni njemački jezik III - Odabrati 3 ECTS boda (7926)
4. Lingvistički i književni kolegiji - od 3. do 6. sem. upisati ukupno 16 ECTS - od 3. do 6. semestra upisati ukupno 16 ECTS bodova (4 ECTS boda po semestru) (3681)
184217 Jezik i reklame
184220 Leksičke inovacije u njemačkome
184223 Osnove nizozemskog za germaniste
102175 Osnove retorike II
86824 Planski jezici
142427 Poredbena analiza frazema u njemačkom i hrvatskom jeziku
80892 Pragmalingvistički seminar
80893 Semantika riječi
80898 Seminar iz njemačke književnosti 19. st. A
80894 Seminar iz njemačke književnosti 19. st. B
102177 Seminar iz njemačke književnosti 19. st. C
80895 Seminar iz njemačke književnosti 20. st. 2 A
80896 Seminar iz njemačke književnosti 20. st. 2 B
103151 Seminar iz njemačke književnosti 20. st. 2 C
1. Obavezni predmeti
2. Receptivna i produktivna tekstna kompetencija I - Odabrati 3 ECTS boda (7928)
3. Receptivna i produktivna tekstna kompetencija II - Odabrati 3 ECTS boda (7929)
4. Suvremeni njemački jezik IV - Odabrati 3 ECTS boda (7927)
5. Lingvistički i književni kolegiji - od 3. do 6. sem. upisati ukupno 16 ECTS - od 3. do 6. semestra upisati ukupno 16 ECTS bodova (4 ECTS boda po semestru) (3681)
184222 Njemački jezik i kazalište
184223 Osnove nizozemskog za germaniste
77848 Osnove strukturalizma
86824 Planski jezici
80893 Semantika riječi
79916 Seminar iz njemačke književnosti 18. st. A
79917 Seminar iz njemačke književnosti 18. st. B
97200 Seminar iz njemačke književnosti 18. st. C
79918 Seminar iz njemačke književnosti 20. st. 1A
79919 Seminar iz njemačke književnosti 20. st. 1B
97201 Seminar iz njemačke književnosti 20. st. 1C
184225 Uvod u afrikaans za germaniste
1. Obavezni predmeti
2. Receptivna i produktivna tekstna kompetencija II - Odabrati 3 ECTS boda (7929)
3. Receptivna i produktivna tekstna kompetencija I - Odabrati 3 ECTS boda (7928)
4. Lingvistički i književni kolegiji - od 3. do 6. sem. upisati ukupno 16 ECTS - od 3. do 6. semestra upisati ukupno 16 ECTS bodova (4 ECTS boda po semestru) (3681)
184217 Jezik i reklame
184220 Leksičke inovacije u njemačkome
184223 Osnove nizozemskog za germaniste
102175 Osnove retorike II
86824 Planski jezici
142427 Poredbena analiza frazema u njemačkom i hrvatskom jeziku
80892 Pragmalingvistički seminar
80893 Semantika riječi
80898 Seminar iz njemačke književnosti 19. st. A
80894 Seminar iz njemačke književnosti 19. st. B
102177 Seminar iz njemačke književnosti 19. st. C
80895 Seminar iz njemačke književnosti 20. st. 2 A
80896 Seminar iz njemačke književnosti 20. st. 2 B
103151 Seminar iz njemačke književnosti 20. st. 2 C