Naziv
Judaistika
Puni naziv
Judaistika
Vrsta studija
Sveučilišni preddiplomski dvopredmetni
Stručni naziv
sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) judaistike
sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) judaistika
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Završni rad
Trajanje
6 semestara
ECTS bodovi
90
Opis

 1. kritički prosuđivati o pojedinim književnim pojavnostima iz židovskih književnosti u odnosu na društveno-povijesni kontekst
 2. izraziti svojim riječima specifičnosti odabranih književno-povijesnih razdoblja, književno-stilskih formacija i društveno-povijesnih srodnosti i razlika u razvoju židovskih književnosti
 3. odrediti mjesto ključnih židovskih filozofa i mistika kao i njihovih djela u opću povijest razvoja okcidentalne i orijentalne misli
 4. isplanirati strukturu vlastitog pisanog teksta na hebrejskom jeziku i prilagoditi ga komunikacijskoj situaciji, vodeći računa o etičkoj i društvenoj odgovornosti
 5. izdvojiti i analizirati relevantne obrasce književno-povijesnih razdoblja i individualnih književnih djela iz židovskih književnosti
 6. prikazati utjecaj srednjovjekovne židovske misli, mistike i filozofije na razvoj židovske filozofije od razdoblja gaonata preko Mosesa Mendelssohna do suvremene židovske filozofije
 7. samostalno prevesti s hebrejskog na hrvatski i s hrvatskog na hebrejski jezik tekstove za koje nisu potrebna specifična stručna znanja
 8. samostalno istražiti i usporediti elemente pojedinih židovskih kultura i jezika i
 9. kategorizirati funkcionalne dijelove hebrejske rečenice i ilustrirati komunikacijske učinke različito oblikovanih rečenica
 10. raščlaniti židovsku povijest u dijaspori i Izraelu
 11. prepoznati i interpretirati autore, djela i smjerove u židovskoj filozofiji, objasniti ulogu islamske i kršćanske filozofije u oblikovanju židovske filozofije, misli i misticizma, kao i povijesnih okolnosti njihovog nastanka
 12. objasniti i upotrijebiti osnovnu lingvističku aparaturu na različitim razinama proučavanja jezika i primijeniti je u analizi fonetike, fonologije, morfologije, sintakse i semantike hebrejskoga jezika
 13. u okviru raznovrsnih suvremenih gramatičkih pristupa, opisati i objasniti morfološke i sintaktičke kategorije u hebrejskome jeziku i usporediti ih i povezati s hrvatskim jezičnim sustavom
 14. procijeniti vlastite interese i kompetencije i odabrati odgovarajuća područja za nastavak obrazovanja
 15. opisati i objasniti povijesne i gramatičke kategorije u jidišu i židovsko-španjolskome jeziku i usporediti ih i povezati s hebrejskim jezičnim sustavom, kao i s jezičnim sustavima bliskih im jezika
 16. usporediti kulturne, društvene i povijesne procese u Izraelu i u židovskim zajednicama u dijaspori
 17. prepoznati i klasificirati temeljne pojmove židovske religije i kulture, te raspravljati o njima

1. Obavezni predmeti
2. Strani jezik struke - odabrati jedan jezik (1933)
3. Fakultetska ponuda izbornih kolegija - odabrati najmanje 3 ECTS boda (8055)
4. Zamjena za strani jezik struke - odabrati zamjenski kolegij (8085)
1. Obavezni predmeti
2. Strani jezik struke - odabrati jedan jezik (1934)
3. Fakultetska ponuda izbornih kolegija - odabrati najmanje 3 ECTS boda (8056)
4. Zamjena za strani jezik struke - Odabrati zamjenski kolegij (8086)