Naziv
Lingvistika
Puni naziv
Lingvistika
Vrsta studija
Sveučilišni preddiplomski dvopredmetni
Stručni naziv
sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) lingvistike
sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) lingvistike
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Trajanje
6 semestara
ECTS bodovi
90
Opis

 1. analizirati fonološke podudarnosti među indoeuropskim jezicima
 2. analizirati jezičnu građu i usporediti jezične podatke iz tipološki različitih jezika na temelju metoda formalnih ili funkcionalnih pristupa jeziku
 3. argumentirano procijeniti stručnu literaturu na hrvatskom i engleskom jeziku vezanu uz temeljne lingvističke discipline i pravce
 4. obrazložiti svrhu postojanja četiriju razina jezičnoga opisa (fonološkog, morfološkog, sintaktičkog , semantičkog) i usporediti različite lingvističke teorije i modele jezičnoga opisa
 5. nabrojiti temeljne pojmove lingvističkoga metajezika koji obuhvaćaju univerzalna obilježja ljudskoga jezika
 6. protumačiti mjesto svake pojedine lingvističke discipline naspram ostalih triju lingvističkih disciplina
 7. prikupljati i klasificirati jezičnu građu za potrebe izrade gramatika, rječnika, leksikona
 8. nabrojati temeljne pojmove četiriju lingvističkih disciplina – fonologije, morfologije, sintakse i semantike
 9. rekonstruirati korijene indoeuropskoga prajezika na temelju posvjedočenih oblika iz latinskog, grčkog, sanskrta, staroslavenskog, litavskog i gotskog jezika
 10. obrazložiti razlike između funkcionalnih i formalnih pristupa opisu jezika
 11. razvrstati sve indoeuropske jezike u grane (potporodice)
 12. samostalno oblikovati zaključke o mjestu lingvistike u odnosu na druge bliske znanstvene discipline
 13. razlikovati sinkronijsku i dijakronijsku perspektivu u pristupu i opisu jezika
 14. razlikovati lingvističku od standardološke pozicije u jezičnoj analizi
 15. razlikovati različite lingvističke pristupe i pravce od predstrukturalizma do poststrukturalizma
 16. stručno argumentirati usmeno i pismeno u raspravama o temeljnim jezičnim pitanjima
 17. nabrojati najstarije spomenike indoeuropskih jezika
 18. procijeniti vlastite interese i kompetencije i odabrati odgovarajuća područja za nastavak obrazovanja
 19. samostalno oblikovati zaključke o fonološkim, morfološkim, sintaktičkim i semantičkim jezičnim pojavama

1. Obavezni predmeti
2. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - odabrati 10 ECTS bodova (1884)
37163 Algebarska lingvistika
37166 Indoeuropska morfologija
52333 Indoeuropski jezični tečaj: albanski I
52310 Indoeuropski jezični tečaj: staroirski II
37159 Indoeuropsko čitanje latinskih tekstova
184250 Jezici svijeta
37170 Korpusna lingvistika
70968 Litavski tečaj
37165 Povijest lingvističkih teorija
52301 Prepoznavanje obavijesti u tekstu
37164 Primijenjena lingvistika
170262 Uvod u psiholingvistiku
52303 Uvod u tipologiju
3. Strani jezik struke - odabrati isti jezik kao i u 1. semestru (1899)
4. Zamjena za strani jezik struke - odabrati zamjenski kolegij (2012)
5. Izborni kolegiji - odabrati najmanje 2 ECTS boda (1883)
5.1. Kolegiji s odsjeka
37163 Algebarska lingvistika
37166 Indoeuropska morfologija
52333 Indoeuropski jezični tečaj: albanski I
52310 Indoeuropski jezični tečaj: staroirski II
37159 Indoeuropsko čitanje latinskih tekstova
184250 Jezici svijeta
37170 Korpusna lingvistika
37171 Lingvistika i njezini dijalekti
70968 Litavski tečaj
37165 Povijest lingvističkih teorija
52301 Prepoznavanje obavijesti u tekstu
37164 Primijenjena lingvistika
170262 Uvod u psiholingvistiku
52303 Uvod u tipologiju
1. Obavezni predmeti
2. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - odabrati 5 ECTS bodova (3967)
3. Izborni kolegiji - odabrati najmanje 2 ECTS bodova (3822)
3.1. Kolegiji s odsjeka
1. Obavezni predmeti
2. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - odabrati 5 ECTS bodova (4318)
37163 Algebarska lingvistika
37166 Indoeuropska morfologija
52333 Indoeuropski jezični tečaj: albanski I
52310 Indoeuropski jezični tečaj: staroirski II
37159 Indoeuropsko čitanje latinskih tekstova
184250 Jezici svijeta
37170 Korpusna lingvistika
37171 Lingvistika i njezini dijalekti
70968 Litavski tečaj
37165 Povijest lingvističkih teorija
52301 Prepoznavanje obavijesti u tekstu
37164 Primijenjena lingvistika
170262 Uvod u psiholingvistiku
52303 Uvod u tipologiju
3. Izborni kolegiji - odabrati najmanje 2 ECTS boda (3838)
3.1. Kolegiji s odsjeka
37163 Algebarska lingvistika
37166 Indoeuropska morfologija
52333 Indoeuropski jezični tečaj: albanski I
52310 Indoeuropski jezični tečaj: staroirski II
37159 Indoeuropsko čitanje latinskih tekstova
184250 Jezici svijeta
37170 Korpusna lingvistika
37171 Lingvistika i njezini dijalekti
70968 Litavski tečaj
37165 Povijest lingvističkih teorija
52301 Prepoznavanje obavijesti u tekstu
37164 Primijenjena lingvistika
170262 Uvod u psiholingvistiku
52303 Uvod u tipologiju