Naziv
Pedagogija
Puni naziv
Pedagogija
Vrsta studija
Sveučilišni preddiplomski dvopredmetni
Stručni naziv
sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) pedagogije
sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) pedagogije
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Trajanje
6 semestara
ECTS bodovi
90
Opis

 1. demonstrirati znanja, vještine i sposobnosti potrebne za nastavak studija na diplomskoj razini
 2. analizirati pedagogijske teorijske diskurse i ustanoviti sličnosti i razlike među njima
 3. komunicirati informacije, ideje, probleme i rješenja u profesionalnome kontekstu
 4. izdvojiti, analizirati, prezentirati kriterije podjele i osnovne karakteristike pojedinih segmenata formalnoga sustava odgoja i obrazovanja (predškolski, školski, visokoškolski)
 5. izdvojiti i po potrebi dizajnirati program odgoja i obrazovanja u skladu s individualnim mogućnostima i potrebama učenika
 6. opisati i interpretirati najvažnije ideje, pravce i razdoblja u razvoju hrvatske pedagogije
 7. prepoznati, klasificirati i raspraviti polazišta, načela i temeljne koncepte inkluzivnoga odgoja i obrazovanja
 8. razlikovati osnovne značajke kvantitativno i kvalitativno usmjerenih pedagogijskih istraživanja i skicirati vlastite istraživačke nacrte odabranih problema odgojno-obrazovne prakse iz pedagogijske perspektive
 9. iz pedagogijske perspektive kritički analizirati i vrednovati koncepte i teorije srodnih znanosti koji se odnose na odgoj i obrazovanje
 10. navesti vrste, metode i tehnike pedagogijskih istraživanja i predvidjeti mogućnosti i učinke njihove primjene u odgojno-obrazovnoj praksi
 11. navesti i objasniti osnovne koncepte institucionalnoga i izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja
 12. odrediti posebnosti pedagogije kao znanosti, opisati sustav pedagogijskih disciplina i staviti pedagogiju u odnos sa srodnim znanostima
 13. opisati, interpretirati, primjenjivati i razvijati načela odgoja i obrazovanja za različitost, jednakost i društvenu pravdu
 14. analizirati, raspraviti i kritički vrednovati obrazovne politike
 15. opisati i interpretirati najvažnije ideje, pravce i razdoblja u razvoju pedagogije

1. Obavezni predmeti
2. Strani jezik struke - odabrati jedan jezik (1898)
3. Zamjena za strani jezik struke - odabrati zamjenski kolegij (2013)
1. Obavezni predmeti
2. Strani jezik struke - odabrati isti jezik kao i u 1. semestru (1899)
3. Zamjena za strani jezik struke - odabrati zamjenski kolegij (2014)
1. Obavezni predmeti
2. Izborni kolegiji - odabrati 10 ECTS bodova (4519)
2.1. Kolegiji s odsjeka