Naziv
Rumunjski jezik i književnost
Puni naziv
Rumunjski jezik i književnost
Vrsta studija
Sveučilišni preddiplomski dvopredmetni
Stručni naziv
sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) rumunjskog jezika i književnosti
sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) rumunjskog jezika i književnosti
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Trajanje
6 semestara
ECTS bodovi
90
Opis

 1. kreirati vlastiti pisani ili usmeni tekst na rumunjskom jeziku prema zadanim elementima
 2. koristiti relevantne primarne i sekundarne izvore informacija i adekvatno ih primijeniti
 3. navesti najvažnije pojmove iz opće romanistike s naglaskom na rumunjski jezik
 4. procijeniti vlastite interese i kompetencije i odabrati odgovarajuća područja za nastavak obrazovanja
 5. izdvojiti i analizirati relevantne obrasce književno-povijesnih razdoblja i individualnih književnih djela rumunjske književnosti
 6. prepoznati, objasniti i upotrijebiti osnovnu kritičku aparaturu znanosti o književnosti - osnovne književnokritičke pojmove nužne za analizu književnoga djela
 7. objasniti i upotrijebiti osnovnu lingvističku aparaturu na različitim razinama proučavanja jezika i primijeniti je u analizi fonetike, fonologije, morfologije i sintakse rumunjskog jezika
 8. sažeti i protumačiti smisao tekstova na rumunjskom jeziku koji pripadaju različitim tipovima diskursa i funkcionalnim stilovima
 9. u okviru suvremenih gramatičkih pristupa, opisati i objasniti morfološke i sintaktičke kategorije u rumunjskom jeziku i usporediti ih i povezati s hrvatskim jezičnim sustavom
 10. samostalno istražiti, kategorizirati i komentirati elemente rumunjske kulture i civilizacije
 11. primijeniti naučenu književnokritičku aparaturu i temeljne spoznaje o književnostilskim formacijama u analizi i tumačenju književnih djela
 12. razumjeti govoreni i pisani rumunjski jezik, te komunicirati uz korištenje prikladnih morfosintaktičkih struktura na rumunjskom jeziku
 13. samostalno prevesti s rumunjskog na hrvatski i s hrvatskog na rumunjski jezik tekstove za koje nisu potrebna specifična stručna znanja
 14. usporediti i komentirati kulturne, društvene i povijesne procese u Rumunjskoj i Republici Moldovi

1. Obavezni predmeti
2. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - odabrati najmanje 2 ECTS boda (6823)
3. Izborni kolegiji - odabrati najmanje 2 ECTS boda (4017)
3.1. Kolegiji s odsjeka
1. Obavezni predmeti
2. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - odabrati najmanje 2 ECTS boda (3873)
3. Izborni kolegiji - odabrati najmanje 2 ECTS boda (6821)
3.1. Kolegiji s odsjeka
1. Obavezni predmeti
2. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - odabrati najmanje 2 ECTS boda (6824)
3. Izborni kolegiji - odabrati najmanje 7 ECTS bodova (3875)
3.1. Kolegiji s odsjeka