Naziv
Španjolski jezik i književnost
Puni naziv
Španjolski jezik i književnost
Vrsta studija
Sveučilišni preddiplomski dvopredmetni
Stručni naziv
sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) španjolskog jezika i književnosti
sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) španjolskog jezika i književnosti
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Završni rad
Trajanje
6 semestara
ECTS bodovi
90
Opis

 1. student će biti kadar procijeniti i kontrastivno prikazati interkulturalne sadržaje različitih tematika
 2. student će moći kategorizirati jezične pojmove i jezične koncepte na svim lingvističkim razinama
 3. student će moći pod mentorstvom izraditi završni rad iz područja lingvistike ili književnosti; za tu svrhu on će iz različitih izvora moći prikupiti i sustavno prikazati građu relevantnu za obradu teme rada
 4. student će moći pokazati poznavanje razmjerno širokog spektra društvenih, kulturnih i povijesnih čimbenika konteksta relevantna za usvajanje i aktivan odnos prema španjolskom jeziku, te umjetnosti, kulturi i društvu hispanskog svijeta; bit će kadar samostalno prikupljati i procjenjivati sve činjenice iz tog područja
 5. student će moći posredovati stečena znanja s područja hispanske povijesti, kulture i književnosti usmeno i pismeno na španjolskom jeziku u skladu s profesionalnim standardima i konvencijama akademskog pisanja
 6. student će biti kadar ispravno koristiti komunikacijske receptivne i produktivne vještine
 7. student će moći opisati i objasniti razvoj književnih vrsta i dominantnih stilova u hispanskim književnostima
 8. student će moći prepoznati, objasniti i upotrijebiti osnovnu kritičku aparaturu znanosti o književnosti, osnovne književno-teorijske pojmove nužne za analizu književnog djela na španjolskom jeziku
 9. student će pokazati prepoznati i vrednovati relevantne primarne i sekundarne izvore informacija i adekvatno ih koristiti u procesu razvijanja znanja i tumačenja tekstova
 10. student će razviti vještine timskog rada i predstavljanja tog rada u području španjolskog jezika i književnosti
 11. student će moći primijeniti naučenu književnu kritičku aparaturu i temeljne spoznaje o književno-stilskim formacijama i tumačenju književnih djela
 12. student će moći objasniti osnovnu lingvističku metodologiju i terminologiju na različitim razinama proučavanja jezika u sinkroniji i dijakroniji te je primijeniti u analizi fonetike, fonologije, morfologije, sintakse, semantike i pragmatike španjolskog jezika
 13. student će moći preispitati vlastito usvojeno znanje i spoznaje iz struke te će biti kadar koristit vještine učenja nužne za nastavak studija na višoj razini (diplomskom studiju)
 14. student će moći samostalno kreirati pisani tekst na zadanu temu, odnosno samostalno primijeniti jezično znanje u različitim jezičnim registrima
 15. student će biti kadar interpretirati relevantne podatke iz hispanskih književnosti te ih moći koristiti u širem sagledavanju kulturnih i društvenih pojava
 16. student će biti kadar upotrebljavati morfosintaktičke strukture španjolskog jezika i analizirati ih u različitim oblicima pismenog i usmenog izražavanja
 17. student će moći navesti i protumačiti najvažnije pojmove iz opće romanistike primjenjive na španjolski jezik
 18. student će razviti vještine učenja nužne za snalaženje u književno-povijesnim pojavama hispanskog kulturnog kruga i za nastavak studija u području književnosti na višoj razini studiranja
 19. student će moći samostalno prevesti sa španjolskog jezika na hrvatski i obratno tekstove za koje nisu potrebna specifična stručna znanja