Naziv
Švedski jezik i kultura
Puni naziv
Švedski jezik i kultura
Vrsta studija
Sveučilišni preddiplomski dvopredmetni
Stručni naziv
sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) švedskog jezika i kulture
sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) švedskog jezika i kulture
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Završni rad
Trajanje
6 semestara
ECTS bodovi
90
Opis

 1. biti sposobni sudjelovati u razgovoru na švedskom jeziku o općim temama, kao i o stručnim temama u pojedinim skandinavističkim područjima;
 2. biti sposobni jasno i učinkovito usmeno predstaviti rezultate svoga stručnog rada na švedskome jeziku;
 3. biti sposobni sudjelovati u jednostavnoj usmenoj komunikaciji te razumijevati pisane tekstove srednjeg stupnja kompleksnosti na drugom skandinavskom jeziku (osim švedskog);
 4. moći nabrojati i komentirati glavna razdoblja, pravce, autore i djela skandinavske, naročito švedske književnosti;
 5. moći opisati jezičnu situaciju u Švedskoj te objasniti poziciju švedskog među jezicima svijeta prema različitim tipologijama;
 6. moći opisati švedski povijesni i suvremeni društveni kontekst;
 7. moći procijeniti vlastite interese i kompetencije i odabrati odgovarajuća područja za nastavak obrazovanja.
 8. moći ukazati na najbitnije razlike i sličnosti između norveške i švedske fonetike, ortografije, gramatike i leksika švedskog i jednog drugog skandinavskog jezika (norveškog ili danskog);
 9. moći prepoznati i objasniti temeljnu kritičku aparaturu znanosti o filmu te je primijeniti pri analizi pojedinih filmskih ostvarenja;
 10. koristeći standardnu varijantu švedskoga jezika, moći ostvariti svakodnevnu komunikaciju s izvornim govornikom u govoru i pismu;
 11. moći samostalno prevesti složene tekstove za koje nisu potrebna specifična stručna znanja sa švedskoga na hrvatski te jednostavnije tekstove s hrvatskoga na švedski jezik;
 12. moći kritički komentirati razvoj švedskog filma te pojedina ostvarenja švedske filmske umjetnosti sagledati u skandinavskom i širem europskom kulturnom kontekstu;
 13. moći opisati glavne smjerove povijesnog razvoja skandinavskih društava;
 14. moći prepoznati i objasniti osnovnu kritičku aparaturu znanosti o književnosti i kulturne teorije te je primijeniti pri analizi i interpretaciji pojedinih djela;
 15. moći objasniti osnovne lingvističke pojmove i upotrijebiti odgovarajući metajezik u analizi fonologije, fonetike, morfologije, sintakse i leksika švedskoga jezika;
 16. moći prepoznati i usporediti jezične obrasce u raznovrsnim pisanim tekstovima na hrvatskome i švedskome jeziku u odnosu na pojmove 'stila', 'teksta', 'diskursa' i 'registra';
 17. moći razumjeti, protumačiti i kritički promišljati složene tekstove opće tematike te srednje složene tekstove stručne skandinavističke tematike na švedskome standardnom jeziku;
 18. moći vrednovati i koristiti primarne i sekundarne izvore informacija te ih adekvatno primijeniti u procesu razvijanja znanja;
 19. moći kritički procijeniti aspekte komunikacijske situacije i njihovu povezanost s izborom prijevodnih rješenja;
 20. u skladu sa suvremenim gramatičkim pristupima moći opisati i objasniti morfološke i sintaktičke kategorije u švedskome jeziku, ukazati na njihove komunikacijske učinke te ih usporediti s odgovarajućim hrvatskim kategorijama;
 21. raspoznavati funkcionalne stilove u hrvatskom i švedskom te moći komentirati sličnosti i razlike pojedinog stila u dva jezika;
 22. znati isplanirati strukturu vlastitog pisanog teksta na švedskome jeziku, poštujući zadanu formu pri pisanju stručnih radova u području skandinavistike, vodeći računa o konvencijama akademskog pisanja i etičkoj odgovornosti;
 23. moći opisati glavne geografske karakteristike skandinavskih zemalja;

1. Obavezni predmeti
2. Izborni kolegiji - odabrati najmanje 3 ECTS boda (3801)