Naziv
Grčki jezik i književnost
Puni naziv
Grčki jezik i književnost
Vrsta studija
Sveučilišni preddiplomski dvopredmetni
Stručni naziv
sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) grčkog jezika i književnosti
sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) grčkog jezika i književnosti
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Trajanje
8 semestara
ECTS bodovi
120
Opis

 1. identificirati i komentirati kulturne, društvene i povijesne procese u antičkoj Grčkoj
 2. analizirati starogrčki književni tekst s obzirom na njegova stilska obilježja
 3. pokazati vladanje književnim hrvatskim jezikom stvaranjem jezično i stilski brižno dotjeranog prijevoda sa starogrčkog, prihvatljivog za objavljivanje
 4. izraziti svojim riječima specifičnosti pojedinih književnopovijesnih razdoblja i književnostilskih formacija u povijesti grčke književnosti
 5. kritički prosuđivati o pojedinim književnim pojavnostima u grčkoj književnosti u odnosu na društveno-povijesni kontekst
 6. prepoznati, opisati i objasniti morfološke i sintaktičke kategorije u novogrčkom jeziku i usporediti ih i povezati s hrvatskim jezičnim sustavom
 7. prepoznati, razlikovati i opisati obilježja dijalektalnih varijeteta starogrčkog jezika
 8. uočiti i objasniti fonološka, morfološka, sintaktička i semantička odstupanja od klasičnog atičkog standarda karakteristična za starogrčke tekstove iz helenističkog razdoblja
 9. samostalno prevesti s novogrčkog na hrvatski i s hrvatskog na novogrčki jezik jednostavnije tekstove za koje nisu potrebna specifična stručna znanja
 10. nabrojiti najvažnije predstavnike i djela iz pojedinih razdoblja antičke grčke književnosti
 11. koristiti strani jezik struke za jezičnu interakciju s govornicima toga jezika i za čitanje stručne literature
 12. prepoznati, opisati i objasniti morfološke i sintaktičke kategorije u starogrčkom jeziku i usporediti ih i povezati s hrvatskim jezičnim sustavom
 13. prepoznati elemente indoeuropskog naslijeđa u grčkoj književnosti i kulturi i objasniti povezanost grčkog jezika s indoeuropskom jezičnom zajednicom
 14. opisati i protumačiti žanrovski sustav antičke književnosti, te njegove razlike u odnosu na suvremeni sustav žanrova
 15. pokazati svoje razumijevanje starogrčkog teksta prijevodom teksta na hrvatski
 16. pokazati svoje razumijevanje starogrčkog teksta odgovaranjem na pitanja i prepričavanjem sadržaja teksta
 17. samostalno se i kritički služiti znanstvenom i stručnom literaturom
 18. prepoznati, objasniti i upotrijebiti osnovnu kritičku aparaturu znanosti o književnosti – osnovne književnokritičke pojmove nužne za analizu književnoga djela
 19. procijeniti vlastite interese i kompetencije i odabrati odgovarajuća područja za nastavak obrazovanja
 20. primijeniti naučenu književnokritičku aparaturu i temeljne spoznaje o književnostilskim formacijama u analizi i tumačenju književnih djela napisanih starogrčkim jezikom
 21. samostalno proizvesti iskaze na starogrčkom u skladu s ortografskim i ortoepskim, te morfološkim i sintaktičkim normama klasičnog grčkog

1. Obavezni predmeti
2. Strani jezik struke - odabrati jedan jezik (1898)
3. Izborni kolegiji - odabrati najmanje 2 ECTS boda (1576)
3.1. Kolegiji s odsjeka
4. Zamjena za strani jezik struke - odabrati zamjenski kolegij (2000)
1. Obavezni predmeti
2. Strani jezik struke - odabrati isti jezik kao i u 1. semestru (1899)
3. Izborni kolegiji - odabrati najmanje 2 ECTS boda (1726)
3.1. Kolegiji s odsjeka
4. Zamjena za strani jezik struke - odabrati zamjenski kolegij (2001)
1. Obavezni predmeti
2. Izborni kolegiji - odabrati najmanje 2 ECTS boda (4313)
2.1. Kolegiji s odsjeka
1. Obavezni predmeti
2. Izborni kolegiji - odabrati najmanje 2 ECTS boda (4312)
2.1. Kolegiji s odsjeka