Naziv
Indologija
Puni naziv
Indologija
Vrsta studija
Sveučilišni preddiplomski dvopredmetni
Stručni naziv
sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) indologije
sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) indologije
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Završni rad
Trajanje
8 semestara
ECTS bodovi
120
Opis

 1. kategorizirati funkcionalne dijelove hindske rečenice i ilustrirati komunikacijske učinke različito oblikovanih rečenica
 2. izdvojiti i analizirati relevantne obrasce književno-povijesnih razdoblja i individualnih književnih djela iz indijskoga potkontinenta
 3. kritički prosuđivati o pojedinim jezičnim, književnim, religijskim i kulturnim i pojavama indijskoga potkontinenta u odnosu na društveno-povijesni kontekst
 4. isplanirati strukturu vlastitog pisanog teksta na hindskome jeziku i prilagoditi ga komunikacijskoj situaciji, vodeći računa o etičkoj i društvenoj odgovornosti
 5. samostalno prevesti sa staroindijskoga i srednjoindoarijskih jezika na hrvatski jezik tekstove za koje nisu potrebna zahtjevna specifična stručna znanja uz pomoć rječnika
 6. objasniti i primijeniti osnovnu kritičku i hermeneutičku filološku aparaturu za analizu staroindijskih i srednjoindijskih tekstova
 7. objasniti i upotrijebiti osnovnu lingvističku aparaturu na različitim razinama proučavanja jezika i primijeniti je u analizi fonologije, morfologije, sintakse i semantike indoarijskih jezika (vedskoga, sanskrta, prakrta, hindskoga)
 8. opisati specifičnosti pojednih razvojnih stupnjeva indoarijskih jezika od staroindijskoga preko srednjoindijskih do novoindijskih jezika, kao i društveno-povijesnih uvjeta u kojima su se ti jezici koristili
 9. samostalno prevesti s hindskoga na hrvatski i s hrvatskog na hindski jezik tekstove za koje nisu potrebna specifična stručna znanja
 10. opisati specifičnosti pojedinih religija ili specifičnosti pojedinih filozofskih škola ili književnopovijesnih razdoblja, književnostilskih formacija i društveno-povijesnih razdoblja u razvoju kulture indijskoga potkontinenta
 11. u okviru raznovrsnih tradicionalnih i suvremenih gramatičkih pristupa, opisati i objasniti fonološke, morfološke i sintaktičke kategorije u staroindoarijskom (vedskom i sanskrtu) i srednjoindijskim jezicima (prakrtima) i usporediti ih i povezati s hrvatskim jezičnim sustavom
 12. sažeti i protumačiti smisao tekstova na sanskrtu koji pripadaju različitim razdobljima, religijama i funkcionalnim stilovima
 13. usporediti i komentirati jezične, kulturne, religijske, društvene i povijesne procese u zemljama indijskoga potkontinenta
 14. procijeniti vlastite interese i kompetencije i odabrati odgovarajuća područja za nastavak obrazovanja
 15. samostalno istražiti, kategorizirati i komentirati elemente pojedinih religija i kultura indijskoga potkontinenta i međusobno ih usporediti
 16. sažeti i protumačiti smisao tekstova na hindskome jeziku koji pripadaju različitim tipovima diskursa i funkcionalnim stilovima
 17. u okviru raznovrsnih tradicionalnih i suvremenih gramatičkih pristupa, opisati i objasniti fonološke, morfološke i sintaktičke kategorije u hindskome jeziku i usporediti ih i povezati s hrvatskim jezičnim sustavom
 18. objasniti i upotrijebiti osnovnu kritičku aparaturu indijske i zapadne znanosti o književnosti - osnovne književnokritičke pojmove nužne za analizu književnoga djela
 19. opisati i objasniti odnos fonološke i morfološke strukture indoeuropskoga, staroiranskoga i staroindoarijskoga jezika
 20. primijeniti filološku i književnokritičku aparaturu i temeljne spoznaje o književnostilskim formacijama u analizi i tumačenju književnih djela

1. Obavezni predmeti
2. Strani jezik struke - odabrati jedan jezik (1898)
3. Zamjena za strani jezik struke - odabrati zamjenski kolegij (2002)
3.1. Kolegiji s odsjeka
1. Obavezni predmeti
2. Strani jezik struke - odabrati isti jezik kao i u 1. semestru (1899)
3. Zamjena za strani jezik struke - odabrati zamjenski kolegij (2003)
3.1. Kolegiji s odsjeka
1. Obavezni predmeti
2. Sanskrtski seminari - od 3. do 8. semestra odabrati najmanje 12 ECTS bodova (6056)
69591 Sanskrtski seminar - epski 1
69592 Sanskrtski seminar - epski 2
69593 Sanskrtski seminar - epski 3
69594 Sanskrtski seminar - epski 4
69595 Sanskrtski seminar - književni 1
69596 Sanskrtski seminar - književni 2
69597 Sanskrtski seminar - književni 3
69598 Sanskrtski seminar - književni 4
52275 Sanskrtski seminar - niži II
69599 Sanskrtski seminar - stručni 1
69600 Sanskrtski seminar - stručni 2
69601 Sanskrtski seminar - stručni 3
69602 Sanskrtski seminar - stručni 4
3. Izborni kolegiji - odabrati najmanje 2 ECTS boda (3888)
3.1. Kolegiji s odsjeka
1. Obavezni predmeti
2. Sanskrtski seminari - od 3. do 8. semestra odabrati najmanje 12 ECTS bodova (6056)
3. Indoiranistika - Avestički ili staroperzijski seminar - Avestički ili staroperzijski seminar (11802)
1. Obavezni predmeti
2. Sanskrtski seminari - od 3. do 8. semestra odabrati najmanje 12 ECTS bodova (6056)
3. Indoiranistika - Avestički ili staroperzijski seminar - Avestički ili staroperzijski seminar (11802)
1. Obavezni predmeti
2. Sanskrtski seminari - od 3. do 8. semestra odabrati najmanje 12 ECTS bodova (6056)
69591 Sanskrtski seminar - epski 1
69592 Sanskrtski seminar - epski 2
69593 Sanskrtski seminar - epski 3
69594 Sanskrtski seminar - epski 4
69595 Sanskrtski seminar - književni 1
69596 Sanskrtski seminar - književni 2
69597 Sanskrtski seminar - književni 3
69598 Sanskrtski seminar - književni 4
52275 Sanskrtski seminar - niži II
69599 Sanskrtski seminar - stručni 1
69600 Sanskrtski seminar - stručni 2
69601 Sanskrtski seminar - stručni 3
69602 Sanskrtski seminar - stručni 4
3. Završni rad ili izborni kolegij - odabrati Završni rad ili izborni kolegij (7227)
3.1. Kolegiji s odsjeka
4. Indoiranistika - Avestički ili staroperzijski seminar - Avestički ili staroperzijski seminar (11802)