Naziv
Latinski jezik i književnost
Puni naziv
Latinski jezik i književnost
Vrsta studija
Sveučilišni preddiplomski dvopredmetni
Stručni naziv
sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) latinskog jezika i književnosti
sveučilišna prvostupnica /baccalaurea) latinskog jezika i književnosti
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Trajanje
8 semestara
ECTS bodovi
120
Opis

 1. analizirati latinski tekst s obzirom na njegova stilska obilježja
 2. koristiti strani jezik struke za jezičnu interakciju s govornicima toga jezika i za čitanje stručne literature
 3. nabrojiti najvažnije predstavnike i djela iz pojedinih razdoblja književnosti na latinskom u njezinu kontinuitetu od antičkog doba do novovjekovlja
 4. kritički prosuđivati o pojedinim književnim pojavnostima u latinskoj književnosti u odnosu na društveno-povijesni kontekst
 5. identificirati i komentirati kulturne, društvene i povijesne procese u antičkom Rimu
 6. primijeniti naučenu književnokritičku terminologiju i temeljne spoznaje o književnostilskim formacijama u analizi i tumačenju književnih djela napisanih latinskim jezikom
 7. uočiti i objasniti fonološka, morfološka, sintaktička i semantička odstupanja od klasične norme karakteristična za starolatinske, kasnolatinske i srednjovjekovne latinske tekstove
 8. izraziti svojim riječima specifičnosti pojedinih književnopovijesnih razdoblja i književnostilskih formacija u povijesti latinske književnosti
 9. pokazati svoje razumijevanje latinskog teksta odgovaranjem na pitanja i prepričavanjem sadržaja teksta
 10. pokazati vladanje književnim hrvatskim jezikom stvaranjem jezično i stilski brižno dotjeranog prijevoda, prihvatljivog za objavljivanje
 11. pokazati svoje razumijevanje latinskog teksta prijevodom teksta na hrvatski
 12. prepoznati utjecaj antičkih književnih modela u hrvatskoj književnosti latinskog izraza
 13. prepoznati, opisati i objasniti morfološke i sintaktičke kategorije u latinskom jeziku, usporediti ih i povezati s hrvatskim jezičnim sustavom
 14. samostalno se i kritički služiti znanstvenom i stručnom literaturom
 15. opisati i protumačiti žanrovski sustav antičke književnosti, te njegove razlike u odnosu na suvremeni sustav žanrova
 16. objasniti periodizacijski i žanrovski sustav hrvatske latinističke književnosti, te navesti njezine najvažnije predstavnike i djela
 17. procijeniti vlastite interese i kompetencije i odabrati odgovarajuća područja za nastavak obrazovanja
 18. samostalno proizvesti iskaze na latinskom u skladu s ortografskim i ortoepskim, te morfološkim i sintaktičkim normama klasičnog latinskog
 19. prepoznati, objasniti i upotrijebiti osnovnu kritičku terminologiju znanosti o književnosti – osnovne književnokritičke pojmove nužne za analizu književnoga djela, primjenjujući ih na korpus latinske književnosti
 20. usporediti obilježja rimskog i grčkog žanrovskog sustava, ustanoviti njihove sličnosti i razlike i identificirati utjecaje grčke književnosti na rimsku

1. Obavezni predmeti
2. Izborni kolegiji - odabrati najmanje 2 ECTS boda (4316)
3. Strani jezik struke - odabrati jedan jezik (1898)
4. Zamjena za strani jezik struke - odabrati zamjenski kolegij (2009)
1. Obavezni predmeti
2. Izborni kolegiji - odabrati najmanje 2 ECTS boda (4315)
3. Strani jezik struke - odabrati isti jezik kao i u 1. semestru (1899)
4. Zamjena za strani jezik struke - odabrati zamjenski kolegij (2010)
1. Obavezni predmeti
2. Izborni kolegiji - odabrati najmanje 2 ECTS boda (3941)
2.1. Kolegiji s odsjeka
1. Obavezni predmeti
2. Izborni kolegiji - odabrati najmanje 2 ECTS boda (3942)
1. Obavezni predmeti
2. Izborni kolegiji - skupina 1 - odabrati najmanje 6 ECTS bodova (5571)
3. Izborni kolegiji - skupina 2 - odabrati najmanje 2 ECTS boda (5572)
3.1. Kolegiji s odsjeka