Naziv
Ukrajinski jezik i književnost
Puni naziv
Ukrajinski jezik i književnost
Vrsta studija
Sveučilišni preddiplomski dvopredmetni
Stručni naziv
sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) ukrajinistike
sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) ukrajinistike
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Trajanje
8 semestara
ECTS bodovi
120
Opis

 1. izdvojiti i analizirati relevantne obrasce književnopovijesnih razdoblja i pojedinih književnih djela ukrajinske književnosti
 2. objasniti i upotrijebiti lingvistički metajezik na različitim razinama proučavanja jezika i primijeniti ga u analizi fonetike, fonologije, morfologije, tvorbe riječi, sintakse, leksikologije i frazeologije te stilistike ukrajinskoga jezika
 3. kategorizirati funkcionalne dijelove ukrajinske rečenice, upotrijebiti različite tipove jednostavnih i složenih rečenica, zaključiti o sličnostima i različitostima pojedinih elemenata sintaktičkih sustava ukrajinskoga i hrvatskog jezika te sličnostima i različitostima u tradiciji sintaktičkog opisa
 4. koristiti stručnu i znanstvenu literaturu u svrhu vlastitog stručnog usavršavanja
 5. opisati i komentirati određene kulturne, povijesne i društveno-političke procese u Ukrajini
 6. opisati fonološki sustav, gramatičke kategorije i načine tvorbe riječi suvremenoga standardnog ukrajinskog jezika s osvrtom na dijakroniju te ih usporediti sa stanjem odgovarajućih činjenica u suvremenomu standardnome hrvatskom jeziku
 7. opisati razvoj ukrajinistike u sklopu slavistike
 8. navesti osnovna pravila ortografske i interpunkcijske norme ukrajinskoga jezika te ih upotrijebiti u pismenom izražavanju na ukrajinskom jeziku
 9. kritički prosuđivati o pojedinim književnim pojavnostima u ukrajinskoj književnosti u odnosu na društveno-povijesni kontekst
 10. kroz upoznavanje s kulturom i civilizacijom Ukrajine iskazati pozitivan stav prema drugim kulturama i uvažavati etničke različitosti
 11. preoblikovati tekstove različitih razina složenosti na ukrajinskom jeziku tako da postignu gramatičku, stilsku i komunikacijsku prihvatljivost
 12. opisati i izdvojiti značajke ukrajinskih dijalekata
 13. opisati specifičnosti odabranih književnopovijesnih razdoblja i književnostilskih formacija
 14. sažeti i protumačiti smisao tekstova na ukrajinskom jeziku koji pripadaju različitim tipovima diskursa i različitim funkcionalnim stilovima
 15. primijeniti temeljne spoznaje o književnostilskim formacijama u analizi i tumačenju književnih djela
 16. procijeniti vlastite interese i kompetencije i odabrati odgovarajuća područja za nastavak obrazovanja
 17. isplanirati strukturu vlastitoga pisanog teksta na ukrajinskom jeziku i prilagoditi ga komunikacijskoj situaciji, vodeći računa o etičkoj i društvenoj odgovornosti
 18. samostalno prevesti s ukrajinskog na hrvatski i s hrvatskog na ukrajinski jezik tekstove za koje nisu potrebna specifična stručna znanja

1. Obavezni predmeti
2. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - odabrati 2 ECTS boda (4462)
1. Obavezni predmeti
2. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - odabrati 2 ECTS boda (5587)