Akademski stupanj
Zvanje
Viši lektor
Organizacijska jedinica
Croaticum
Konzultacije
prema dogovoru
Soba
B-115
Telefon
+385 1 4092 078
E-mail
maleksov@ffzg.hr

Rodila sam se u Zagrebu gdje sam nakon završetka VII. gimnazije upisala Filozofski fakultet na kojem sam 2002. godine diplomirala kroatistiku i polonistiku. Tijekom studija dvije sam godine zaredom bila stipendistica grada Zagreba, a dobitnica sam i dviju stipendija u Republici Poljskoj (na Sveučilištima u Varšavi i Katovicama). Nakon završenog studija volontiram 2002/2003. godine na Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje na projektu dr. Dragice Malić Hrvatski rječnik do Marulića i njegovih suvremenika. U Croaticumu – Centru za hrvatski kao drugi i strani jezik na Odsjeku za kroatistiku Filozofskoga fakulteta radim od 2004. kao ugovorna lektorica, a od 2008. izabrana sam u nastavno zvanje lektora te 2016. stječem zvanje višeg lektora. Sudjelovala sam na tridesetak znanstvenih i stručnih skupova u Hrvatskoj i inozemstvu te sam višegodišnja članica Organizacijskoga odbora Stručnoga savjetovanja za lektore hrvatskoga kao inoga jezika (SIH). Objavila sam dvadesetak znanstvenih i stručnih radova i prikaza te desetak prijevoda. Sudjelovala sam na stručnom projektu Otvoreni e-tečaj A2.HR; Massive Opet Online Course of the Croatian Language A1.HR te u izradi opisnog okvira za sporazumijevanje Hrvatski B1: Opisni okvir referentne razine B1. Samostalno sam izradila nastavni materijal za razine B2-C1 koji je u rukopisu. Pisala sam i o književnim temama. Sudjelovala sam u nekoliko znanstvenih projekata. Surađivala sam u izradi Opisnog okvira referentne razine A2 za hrvatski jezik (Hrvatski A2: Opisni okvir referentne razine A2). Sudjelujem u testiranju hrvatskoga jezika za potrebe stalnog boravka i državljanstva te u osmišljavanju kulturnih sadržaja za izvannastavni program i terensku nastavu. Posljednjih petnaestak godina organizirala sam brojna gostovanja priznatih hrvatskih umjetnika u Croaticumu. Govorim poljski, engleski i talijanski, a služim se njemačkim i španjolskim. Učila sam i makedonski jezik. Članica sam HFD-a i HDSL-a. Živim i radim u Zagrebu.

Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
  • Hrvatsko društvo sveučilišnih lektora (HDSL) (redovni član)
  • Hrvatsko filološko društvo (HFD) (redovni član)
Članstva u organizacijskim odborima skupova
  • 2019. 12. SIH. Osjećaji u hrvatskom kao prvom i inom jeziku, Croaticum - Centar za hrvatski kao drugi i strani jezik, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; Ministarstvo znanosti i obrazovanja (-, -)
  • 2018. 11. SIH. Procjenjivanje jezičnoga znanja i izrada jezičnih ispita, Croaticum - Centar za hrvatski kao drugi i strani jezik, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; Ministarstvo znanosti i obrazovanja (-, -)
  • 2017. 10. SIH. Sintaksa u kontekstu inojezičnoga hrvatskog, Croaticum - Centar za hrvatski kao drugi i strani jezik, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; Ministarstvo znanosti i obrazovanja (-, -)
  • 2016. 9. SIH. Nasljedni jezik, Croaticum - Centar za hrvatski kao drugi i strani jezik, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; Ministarstvo znanosti i obrazovanja (-, -)