Akademski stupanj
Zvanje
Viši predavač
Organizacijska jedinica
Samostalna katedra za kineziologiju
Konzultacije
online uz prethodni dogovor putem e-maila
Soba
SD"Martinovka", soba br. 7, Zelinska 5
Telefon
+385 1 6113 147
E-mail
valikalf@ffzg.hr

Vesna Alikalfić rođena je u Zagrebu gdje je završila osnovnu školu, Prvu gimnaziju te 1982. godine Fakultet za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu (danas Kineziološki fakultet) na smjeru: A) Tjelesni odgoj u školama i B)Kineziološka rekreacija te stekla stručni naziv Profesor tjelesnog odgoja. Na istom Fakultetu apsolvirala je i na poslijediplomskog studiju na znanstvenm smjeru. Do 1991. godine suradnica je na znanstveno-istraživačkim projektima Instituta za kineziologiju te suradnica na Zavodu za kineziološku rekreaciju Fakulteta za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu.
1980. godine stječe zvanje učiteljice skijanja pri Hrvatskom zboru učitelja i trenera skijanja, a od 1984. ima međunarodnu licencu ISIA. Od 1992.godine suvlasnice je jedne od najvećih skijaških škola Hrvatskoj „Ski škole Mobi i Levi“ te do sada, svake zime, uspješno organizira zimovanja s podukom skijanja za sve uzraste polaznika.
Od 1983.godine voditeljica je različitih vrsta grupnih fitness programa, a posebno aerobike te se smatra jednom od začetnica u provođenju te vrste programa u Hrvatskoj.
Od 1982.do 1992 godine zaposlena je i radno iskustvo stječe u kemijskoj industriji “Chromos” gdje postiže posebne rezultate u organiziranju i provođenju medicinskih programiranih aktivnih odmora. 1983.godine položila je stručni ispit za rad na poslovima i zadacima Referent za fizičku kulturu, sport i rekreaciju.
Do zaposlenja na Fakultetu, nastavna djelatnost vidljiva je kroz desetogodišnji rad u obrazovnim ustanovama gdje je dala zapažen doprinos u eksperimentalnom programu kojeg je provodila u osnovnoj školi kao nastavnica Tjelesne i zdravstvene kulture na kineziološkoj aktivnosti Tenis.
Stručni ispit, za zvanje nastavnika TZK-e, položila je 1995.godine.
Od 2003.godine zaposlena je kao predavačica, a od 2008.godine kao viša predavačica na Samostalnoj katedri za kineziologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te vodi redovnu nastavu Tjelesne i zdravstvene kulture studentima 1. i 2. godine sveučilišnog preddiplomskog studija. U redovnu nastavu uvela je nove kineziološke aktivnosti; cheerleading, jazz dance, klasični balet, trbušni ples, pilates, fitness mix, stretch&relax. Unutar horizontalne mobilnosti studenata na Sveučilištu u Zagrebu pokrenula je, na nastavnom sadržaju Društveni ples, suradnju s Fakultetom elektrotehnike i računarstva te Fakultetom strojarstva i brodogradnje.
Na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu vanjska je suradnica na predmetu Kineziološka metodika u visokom obrazovanju na sveučilišnom integriranom preddiplomskom i diplomskom studiju te na predmetu Suvremeni grupni programi fitnessa na stručnom specijalističkom diplomskom studiju.
2011. god također se bira i na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u nastavno zvanje višeg predavača i to u području društvenih znanosti, polje: kineziologija/kineziologija sporta.
Kao prvi i jedini kineziolog u Hrvatskoj, 2016.godine uspješno završava edukaciju Aktivno učenje i kritičko mišljenje (ALCT) u visokom obrazovanju.
Dugi niz godina vodi i održava cikluse radionica za stručno usavršavanje nastavnika TZK na Sveučilištu u Zagrebu, za brucoše Filozofskog fakulteta u okviru Orijentacijskog tjedna te fitness trenere i voditelje na domaćim i međunarodnim skupovima.
U znanstvenim i stručnim publikacijama objavila je više od 30 istraživačkih i stručnih radova. Suautorica je udžbenika “Alpsko skijanje“ te „Plana i programa nastave tjelesne i zdravstvene kulture za visoka učilišta“.
Sudionica je mnogih znanstvenih i stručnih konferencija, kongresa, simpozija, skupova i radionica.
Na Filozofskom fakultetu voditeljica je nekoliko sportskih ekipa. Sa ženskom košarkaškom ekipom osvaja četiri puta naslov prvakinja na Prvenstvu Sveučilišta u Zagrebu te prvo, drugo i treće mjesto na međunarodnim natjecanjima. Posebne rezultate postiže kao voditeljica i trenerica aerobik ekipe Fakulteta s kojom osvaja pet prvih mjesta na Prvenstvu Sveučilišta u Zagrebu te prvo mjesto u kategoriji grupa i prvo mjesto u kategoriji parova na Prvenstvu Hrvatske.
2003.god. osnivačica je plesne sekcije na Filozofskom fakultetu unutar koje djeluje plesna navijačka skupina (cheerleaders), prva i jedina takva skupina na Sveučilištu u Zagrebu, s kojom bilježi brojne nastupe te sudjeluje na natjecanjima (tri puta na državnim natjecanjima na kojima osvaja drugo, prvo i treće mjesto i dvanaest puta na međunarodnim studentskim natjecanjima gdje osvaja šest puta prvo mjesto, četiri puta drugo, jednom treće i jednom četvrto mjesto).
Članica je većeg broja strukovnih društva i stručnih organizacija. Od 2003.godine članica Udruge nastavnika TZK na Sveučilištu u Zagrebu, a od 2006. Saveza nastavnika TZK visokih učilišta Hrvatske.Od 2012.do 2021.godine tajnica je Sportske udruge Filozofskog fakulteta, od 2015.do 2020. članica je Povjerenstva za kvalitetu na FF-u, a od 2016. članica je Ureda za sport Sveučilišta u Zagrebu. 2015. i 2016.godine pri Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta RH, od 2017. do 2020.pri Središnjem državnom uredu za sport te od 2021.godine pri Ministarstvu turizma i sporta RH članica je Povjerenstva za ocjenjivanje sportskih programa poticanja lokalnog sporta i sportskih natjecanja.
Tijekom svih godina aktivna je polaznica mnogobrojnih seminara vezanih za skijanje, ples i fitness programe što uspješno ugrađuje u svoj rad.
Dobitnica je mnogih priznanja i nagrada od kojih se ističu: 2006.godine Priznanje i nagrada Dekana Filozofskog fakulteta za poseban doprinos i postignuća u afirmaciji Fakulteta i sporta na gradskom, nacionalnom i međunarodnom nivou. 2012.godine dobiva, kao istaknuti kineziolog, Zahvalnicu i Zlatnu značku Hrvatskog kineziološkog saveza, 2018.godine Priznanje Sportske udruge Filozofskog fakulteta za promicanje sporta i postignuća na studentskim natjecanjima, 2019.godine Zahvalnicu Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za izniman doprinos u provođenju stručne prakse studenata na obaveznom smjeru Kineziologija u edukaciji te 2020.godine Povelju za životno djelo „Zaslužni kineziolog“ koju dodjeljuje Hrvatski kineziološki savez.

Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
 • Hrvatski kineziološki savez (redovni član)
 • Hrvatski zbor učitelja i trenera sportova na snijegu (redovni član)
 • International ski instructor association (ISIA) (redovni član)
 • Povjerenstvo za kvalitetu, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • Povjerenstvo za ocjenjivanje sportskih programa poticanja lokalnog sporta i sportskih natjecanja, Ministarstvo turizma i sporta Republike Hrvatske
 • Savez nastavnika tjelesne i zdravstvene kulture visokih učilišta Hrvatske (redovni član)
 • Sportsko rekreativno društvo Aloha
 • Udruga nastavnika tjelesne i zdravstvene kulture Sveučilišta u Zagrebu
 • Upravni odbor, Sportska udruga Filozofskog fakulteta
 • Ured za sport, Sveučilište u Zagrebu
Nagrade i priznanja
 • 2020. Povelja za životno djelo „Zaslužni kineziolog“ koju dodjeljuje Hrvatski kineziološki savez.
 • 2019. Zahvalnica Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za izniman doprinos u provođenju stručne prakse studenata na obaveznom smjeru Kineziologija u edukaciji
 • 2018. Priznanje Sportske udruge Filozofskog fakulteta za promicanje sporta i postignuća na studentskim natjecanjima
 • 2016. Priznanje Sportsko-rekreativnog društva Aloha Zagreb za sudjelovanje u radu i pomoći pri dosezanju i ostvarivanju ciljeva Društva