Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Docent
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest umjetnosti
Konzultacije
petak, 10:30 - 12:00
Soba
C-104
Telefon
01/4092-143
E-mail
jpetrini@ffzg.hr

Josipa Alviž rođena je 1980. u Brežicama. Na općoj gimnaziji Tituša Brezovačkog u Zagrebu maturirala je 1998. godine. Diplomirala je povijest umjetnosti i etnologiju 2006. godine na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, na kojem je doktorirala 2015. godine disertacijom „Slikarstvo 17. i 18. stoljeća u kapucinskim crkvama i samostanima u Hrvatskoj“ izrađenom pod mentorstvom prof. dr. sc. Sanje Cvetnić.
Na Odsjeku za povijest umjetnosti Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu zaposlena je od listopada 2006. godine kao vanjska suradnica, od ožujka 2008. godine kao znanstvena novakinja u zvanju asistentice, a od travnja 2015. godine u suradničkome zvanju poslijedoktorandice. U zvanje znanstvene suradnice izabrana 17. listopada 2018., a 1. srpnja 2019. u znanstveno-nastavno zvanje docentice.
Sudjeluje u izvođenju nastave iz obaveznih kolegija nastavničkoga smjera na diplomskome studiju povijesti umjetnosti, koje pohađaju i studenti nastavničkoga odsjeka Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu, te je mentorica pri izradi diplomskih radova. Od listopada 2020. je predstojnica Katedre za metodiku nastave povijesti umjetnosti.
Od akademske godine 2015./2016. izvodi nastavu iz obaveznoga kolegija Povijest umjetnosti na preddiplomskome studiju Krajobrazne arhitekture Agronomskoga fakulteta u Zagrebu.
Od 2012. godine suradnica je Nacionalnoga centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja u Zagrebu na raznim poslovima vezanim uz državnu maturu iz srednjoškolskog predmeta Likovna umjetnost: članica komisije za izradu ispita državne mature (za šk. god. 2012./2013., 2014./2015., 2015./2016., 2016./2017., 2017./2018., 2018./2019., 2019./2020.), edukatorica i moderatorica ocjenjivača ispita državne mature (za šk. god. 2012./2013., 2014./2015., 2015./2016., 2017./2018.), ocjenjivačica ispita državne mature (za šk. god. 2012./2013., 2014./2015., 2015./2016., 2017./2018.), voditeljica stručne radne skupine za izradu ispitnoga kataloga državne mature za predmet Likovna umjetnost (šk. god. 2014./2015.).
Od 2015. godine članica je ispitnoga povjerenstva za polaganje stručnoga ispita za profesore Likovne umjetnosti (Agencija za odgoj i obrazovanje, Ministarstvo znanosti i obrazovanja).
Od 2015. do 2019. godine članica je stručne radne skupine koja je izradila Kurikulum za nastavni predmet Likovna kultura za osnovnu školu i Likovna umjetnost za gimnaziju u Republici Hrvatskoj (Ministarstvo znanosti i obrazovanja; dokument je službeno odobren u siječnju 2019.).
Od rujna do prosinca 2016. godine je kao stručna savjetnica doprinijela izradi Zajedničke jezgre nastavnih planova i programa za umjetničko područje definirana na ishodima učenja (Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje Bosne i Hercegovine; dokument je službeno odobren 2017.).
Od 2016. godine članica je stručnoga povjerenstva za priznavanje prava na rad u reguliranoj profesiji na radnome mjestu nastavnika povijesti umjetnosti u srednjim školama (Ministarstvo znanosti i obrazovanja).
Od 2018. do 2019. godine suradnica je na projektu Podrška provedbi Cjelovite kurikularne reforme II (CKR II), Obrazovna reforma Škola za život financiranog iz Europskog socijalnog fonda (Ministarstvo znanosti i obrazovanja) u okviru kojeg sudjeluje u izradi metodičkih priručnika za nastavu likovne umjetnosti, vođenju i mentoriranju virtualne učionice za nastavnike Likovne umjetnosti na CARNetovu sustavu za online učenje Loomen, stručnoj procjeni udžbenika za srednjoškolski predmet Likovna umjetnost te predavanjima i radionicama na regionalnim i lokalnim skupovima za nastavnike Likovne umjetnosti.
Redovito izlaže na znanstvenim skupovima te na stručnim skupovima za nastavnike Likovne umjetnosti u organizaciji područnih stručnih aktiva srednjoškolskih nastavnika Likovne umjetnosti i Agencije za odgoj i obrazovanje.
Članica je Društva povjesničara umjetnosti Hrvatske.

Ključni istraživački interesi
 • metodika nastave povijesti umjetnosti
 • povijest poučavanja povijesti umjetnosti
 • likovne umjetnosti 17. i 18. st.
Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
 • Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske (DPUH) (redovni član)
 • Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske (DPUH)
 • Ispitno povjerenstvo za polaganje stručnog ispita nastavnika likovne umjetnosti, Agencija za odgoj i obrazovanje (članica)
 • Stručna radna skupina za izradu ispita državne mature za srednjoškolski predmet Likovna umjetnost (članica od 2012. godine do danas), Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja (NCVVO)
 • Stručna radna skupina za izradu Kurikuluma nastavnoga predmeta Likovna kultura za osnovne škole i Likovna umjetnost za gimnazije (članica od 2015. do 2019.; dokument službeno odobren 2019.), Ministarstvo znanosti i obrazovanja
 • Stručna radna skupina za izradu Zajedničke jezgre nastavnih planova i programa za umjetničko područje definisane na ishodima učenja (stručna savjetnica od rujna do prosinca 2016; dokument je službeno odobren 2017), Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje Bosne i Hercegovine, uz potporu neprofitne organizacije Save the Children International
 • Stručno povjerenstvo za utvrđivanje odgovarajućih obrazovnih kvalifikacija za stjecanje prava na zapošljavanje u Republici Hrvatskoj na radnom mjestu učitelja likovne kulture u osnovnoj školi i/ili nastavnika povijesti umjetnosti u srednjoj školi (članica od 2016. do danas), Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Članstva u organizacijskim odborima skupova
 • 2021. The Art and State in Modern Central Europe, Umjetnost i država u Hrvatskoj od prosvjetiteljstva do danas (projekt HRZZ-a; voditelj prof. dr. sc. Dragan Damjanović) (-, -)
 • 2018. Skup povodom 140 godina podučavanja povijesti umjetnosti na Sveučilištu u Zagrebu (1878. - 2018.), Odsjek za povijest umjetnosti, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (-, -)

Opis znanstvene djelatnosti
Josipa Alviž surađivala je na znanstvenom projektu pod vodstvom prof. dr. sc. Sanje Cvetnić "Slikarstvo i skulptura XVII. i XVIII. stoljeća u kontinentalnoj Hrvatskoj" (Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, 2008. – 2013.) te projektima u okviru potpore istraživanjima Sveučilišta u Zagrebu pod vodstvom prof. dr. sc. Dragana Damjanovića: "Slikarstvo u Hrvatskoj od 18. do 20. stoljeća u srednjoeuropskom kontekstu" (2014.), "Hrvatska likovna baština od baroka do postmoderne – umjetničke veze, import umjetnina, zbirke 1 – 5" (2015., 2016., 2017., 2018., 2019) i "Hrvatska likovna baština od baroka do suvremenosti – umjetničke veze, provenijencija umjetnina, konteksti 1–2" (2020.,2021.). Suradnica je na projektu pod pokroviteljstvom Hrvatske zaklade za znanost Umjetnost i država u Hrvatskoj od prosvjetiteljstva do danas / Art and the State in Croatia from the Enlightenment to the Present (2018. – 2022.; voditelj projekta prof. dr. sc. Dragan Damjanović). Od 2020. suradnica na projektu "Učenje kroz rad i sustav upravljanja studentskim iskustvom na Filozofskom fakultetu u Zagrebu" (voditelj: prof. dr. sc. Dragan Bagić). U srpnju 2008. godine pohađala je seminar From Holy War to Peaceful Co-Habitation. Diversity of Crusading and the Military Orders na Central European University (CEU; Summer University Program) u Budimpešti. Glavna područja njezina istraživačkoga interesa iz kojih objavljuje radove vezana su za metodiku nastave povijesti umjetnosti te likovne umjetnosti 17. i 18. stoljeća. U Upisniku znanstvenika RH upisana je pod brojem 306645.

Autorska knjiga:
1. Josipa Alviž, Hrvoje Kekez, Luka Šešo, Zoran Turza, Katolička crkva u Hrvatskoj, Zagreb: Mozaik knjiga, 2018.

Znanstveni radovi u časopisu
1. »Prilog istraživanju kapucinskoga hospicija u Zadru«, u: Radovi Instituta za povijest umjetnosti 41 (2017.), str. 171-184
2. »Sudbina kapucina i kapucinskoga hospicija u Herceg Novom u svjetlu novih arhivskih istraživanja«, u: Radovi Instituta za povijest umjetnosti 42 (2018.), str. 37-52
3. »Uloga i mjesto srednjoškolskog predmeta Likovna umjetnost u okviru umjetničkog područja hrvatskog odgojno-obrazovnog sustava«, u: Peristil: zbornik radova za povijest umjetnosti, 62 (2019), str. 203-219

Znanstveni radovi u drugim vrijednim domaćim znanstveno-stručnim publikacijama i zbornicima skupova
1. »Oltar sv. Filipa u kapeli sv. Fabijana i Sebastijana u Varaždinu«, u: 800 godina slobodnog kraljevskog grada Varaždina 1209. – 2009. Zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa održanog 3. i 4. prosinca 2009. godine u Varaždinu, (ur.) Miroslav Šicel, Slobodan Kaštela, Zagreb, Varaždin: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti Zavod za znanstveni rad u Varaždinu, 2009., str. 705-714 [izvorni znanstveni rad, objavljen pod djevojačkim prezimenom Petrinić]
2. »Likovno djelo u srednjoškolskom obrazovanju – novi doprinosi«, u: Umjetničko djelo u likovnom odgoju i obrazovanju. Zbornik umjetničko-znanstvenih skupova 2009. – 2011., (ur.) Antonija Balić-Šimrak. Zagreb: ECNSI; Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2011., str. 183-194 [pregledni rad, u koautorstvu s Jasminom Nestić]
3. »Viri illustri Ordinis fratrum minorum capuccinorum na slikama u kapucinskome samostanu i crkvi Presvetoga Trojstva u Varaždinu«, u: Radovi Zavoda za znanstveni rad HAZU u Varaždinu, br. 24., Varaždin: Zavod za znanstveni rad HAZU u Varaždinu, 2013., str. 229-274 [izvorni znanstveni rad]
4. »Flores seraphici na slikama u kapucinskom samostanu u Karlobagu: prilog istraživanju kapucinske ikonografije«, u: Franjevci kapucini u Karlobagu. Zbornik radova s međunarodnoga znanstvenoga skupa o 300. obljetnici djelovanja franjevaca kapucina u Lici i Krbavi (1713. – 2013.), (ur.) fra Anto Barišić, Zagreb-Karlobag: Hrvatska kapucinska provincija sv. Leopolda Bogdana Mandića, Kršćanska sadašnjost d. o. o., Kapucinski samostan sv. Josipa u Karlobagu, Općina u Karlobagu, 2014., str. 195-218 [izvorni znanstveni rad]
5. »Izidor Kršnjavi i počeci podučavanja povijesti umjetnosti u Hrvatskoj«, u: Zbornik radova znanstvenog skupa Iso Kršnjavi – veliki utemeljitelj, (ur.) Ivana Mance, Zlatko Matijević, Zagreb, Hrvatski institut za povijest, Institut za povijest umjetnosti, 2015., str. 153-168 [izvorni znanstveni rad, u koautorstvu s Jasminom Nestić]
6. »Muzejsko-edukacijski projekti u nastavi likovne umjetnosti«, u: Zbornik radova Partnerstvo: VII. skup muzejskih pedagoga Hrvatske s međunarodnim sudjelovanjem, (ur.) Milica Đilas. Zagreb: Hrvatsko muzejsko društvo, 2015., str. 175-183. [stručni rad, u koautorstvu s Jasminom Nestić]
7. »Artur Schneider i nastava povijesti umjetnosti na Mudroslovnom fakultetu u Zagrebu«, u: Artur Schneider 1879. - 1946. Zbornik radova znanstveno-stručnog skupa Hrvatski povjesničari umjetnosti 1, (ur.) Ljerka Dulibić, Zagreb, Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske, 2016, str. 31-53 [izvorni znanstveni rad, u koautorstvu s Jasminom Nestić]
8. »Visual Art as School Subject in Recent Curricula and Development Documents in Croatia and Bosnia and Herzegovina«, u: Proceedings of 2017 Global Education, Teaching & Learning Conference, (ur.) Zoran Krupka, Jurica Pavičić, Goran Vlašić, Zagreb: Institut za inovacije, 2017., str. 9-18 [stručni rad]
9. »Dramsko izražavanje u srednjoškolskoj nastavi likovne umjetnosti: mogućnosti primjene i prijedlozi metodičko-didaktičkih vježbi«, u: Komunikacija i interakcija umjetnosti i pedagogije. Zbornik radova s 2. međunarodnog znanstvenog i umjetničkog simpozija o pedagogiji u umjetnosti, (ur.) Radočaj-Jerković, Antoaneta, Osijek: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Umjetnička akademija u Osijeku, 2018., str. 11-27 [izvorni znanstveni rad, u koautorstvu s Jelenom Kovačić]
10. »Učenje i poučavanje Likovne umjetnosti u srednjoškolskome odgoju i obrazovanju – kritički osvrt i mogućnosti reforme«, u: Zbornik 4. kongresa hrvatskih povjesničara umjetnosti. Institucije povijesti umjetnosti, (ur.) Ivana Mance, Martina Petrinović, Tanja Trška, Zagreb: Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske, Institut za povijest umjetnosti, Zagreb, 2019., str. 233–237. [u koautorstvu s Jasminom Nestić]

Stručni prikazi i ostalo:
1. Vrhunci talijanskoga baroknoga slikarstva u Hrvatskoj, u: Kvartal: kronika povijesti umjetnosti u Hrvatskoj, XII, 3/4, Zagreb: Radovi Instituta za povijest umjetnosti, 2015., str. 36-39.
2. Ad honorem et in memoriam Jadranka Damjanov, u: Kvartal: kronika povijesti umjetnosti u Hrvatskoj, XIII, 1/2, Zagreb: Radovi Instituta za povijest umjetnosti, 2016., str. 84-93.

Međunarodni znanstveni skupovi:
1. Treći specijalizirani umjetničko-znanstveni skup – Međunarodna konferencija za napredna i sustavna istraživanja ECNSI, Pedagoški fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 10. –12. prosinca 2011., izlaganje »Likovno djelo u srednjoškolskom obrazovanju – novi doprinosi« (u koautorstvu s Jasminom Nestić)
2. VII. skup muzejskih pedagoga Hrvatske s međunarodnim sudjelovanjem: Partnerstvo, Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Odsjek za povijest umjetnosti; Muzej moderne i suvremene umjetnosti, Rijeka, 14. – 16. prosinca 2012., izlaganje »Muzejsko-edukacijski projekti u nastavi likovne umjetnosti« (u koautorstvu s Jasminom Nestić)
3. Interdisciplinarni znanstveni simpozij Pomen barve v vizualni umetnosti, Institutum Studiorum Humanitatis Fakulteta za podiplomski humanistični študij i Umetnostnozgodovinskoga inštituta Franceta Steleta Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti u Ljubljani, Ljubljana, 24 – 25. svibnja 2013., izlaganje »Interdisciplinarnost u istraživanju boje«
4. Međunarodni znanstveni simpozij o 300. obljetnici djelovanja franjevaca kapucina u Lici i Krbavi [1713. – 2013.], Hrvatska kapucinska provincija sv. Leopolda Bogdana Mandića, Karlobag, 12. listopada 2013., izlaganje »Flores seraphici na slikama u kapucinskom samostanu u Karlobagu: prilog istraživanju kapucinske ikonografije«
5. Međunarodni znanstveni skup Traditional & Contemporary in Art and Education, Fakultet umetnosti Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Kosovska Mitrovica, 4. – 6. studeni 2016., izlaganje »Mjesto srednjoškolskoga predmeta Likovna umjetnost u okviru umjetničkoga područja odgojno-obrazovnoga sustava Republike Hrvatske«
6. Global Education, Teaching & Learning Conference, Institut za inovacije, Dubrovnik, 27.–30. rujna 2017., izlaganje »Visual Art as School Subject in Recent Curricula and Development Documents in Croatia and Bosnia and Herzegovina«
7. Međunarodni znanstveni skup The Saints of Rome: Diffusion and Reception from Late Antiquity to the Early Modern Period, Mađarsko udruženje za hagiografske studije, Hrvatsko hagiografsko društvo „Hagiotheca“, pod pokroviteljstvom Papinskoga vijeća za kulturu, Rim: Accademia d˙Ungheria in Roma, 4. – 6. listopada 2017., izlaganje »Saint Felix of Cantalice (c. 1515 – 1587): saint of the Roman streets in the context of Central Europe«
8. Međunarodni znanstveni i umjetnički simpozij o pedagogiji u umjetnosti (Komunikacija i interakcija umjetnosti i pedagogije), Umjetnička akademija u Osijeku, Osijek, 12. – 14. listopada 2017., izlaganje »Dramsko izražavanje u srednjoškolskoj nastavi Likovne umjetnosti: mogućnosti primjene i prijedlozi metodičko-didaktičkih vježbi« (u koautorstvu s Jelenom Kovačić)
9. Međunarodni znanstveni simpozij Franjevci kapucini: 400. godina u Zagrebu (1618. – 2018.), Nadbiskupijski pastoralni institut, Zagreb, 12. – 13. listopada 2018., izlaganje »Titular kapucinske crkve na zagrebačkome Gradecu«
10. Arts and Creativity in Education 2020.: 2. međunarodna umjetničko-znanstvena konferencija, organizator Učiteljski fakultet, Zagreb,18. – 19. listopad 2020., izlaganje »Digital media in high school subject Visual Arts«
11. Međunarodni znanstveni i umjetnički simpozij o pedagogiji u umjetnosti, Inovativne metode poučavanja u umjetničkom području, Osijek, 23. i 24. listopada 2020., izlaganje »Vizualne rekonstrukcije i reinterpretacije umjetničkih djela i ideja u obrazovanju iz područja likovne umjetnosti i povijesti umjetnosti«
12. Art and the State in Modern Central Europe (18th – 21st Century), Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 30. lipnja – 3. srpnja 2021., Zagreb, Croatia, izlaganje
»National Art in the University of Zagreb’s Art History Programme from Its Foundation to the 1970s in the Context of Political, Cultural and Educational Reforms«


Domaći znanstveni skupovi i okrugli stolovi:
1. Znanstveni skup Akademik Andre Mohorovičić: Varaždin i varaždinske teme, Zavod za znanstveni rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Varaždinu, Varaždin, 25. svibnja 2012., izlaganje »Viri illustri Ordinis fratrum minorum capuccinorum na slikama u kapucinskome samostanu i crkvi Presvetoga Trojstva u Varaždinu«
2. Znanstveni skup Iso Kršnjavi - veliki utemeljitelj, Hrvatski institut za povijest; Institut za povijest umjetnosti, Zagreb, 21. – 23. prosinca 2012., izlaganje »Izidor Kršnjavi i počeci podučavanja povijesti umjetnosti u Hrvatskoj« (u koautorstvu s Jasminom Nestić)
3. Znanstveno-stručni skup Klasicizam u Hrvatskoj, Institut za povijest umjetnosti, Muzej za umjetnost i obrt, Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske, Zagreb, 30. – 31. svibnja 2014., izlaganje »Interijeri kapucinskih crkava u razdoblju klasicizma«
4. 4. kongres hrvatskih povjesničara umjetnosti, Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske, Institut za povijest umjetnosti, Zagreb: Muzej suvremene umjetnosti, 24. – 26. studenoga 2016., izlaganje »Učenje i poučavanje likovne umjetnosti u srednjoškolskome odgoju i obrazovanju – kritički osvrt i mogućnosti reforme« (u koautorstvu s Jasminom Nestić)
5. Skup povodom 140 godina podučavanja povijesti umjetnosti na Sveučilištu u Zagrebu (1878. – 2018.), Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 22. studenoga 2018., izlaganje »Učenje i podučavanje povijesti umjetnosti u digitalno doba«
6. Trident u Hrvatskoj: vizualizacije tridentskoga programa u likovnoj baštini, okrugli stol, Filozofski fakultet, Zagreb, 28. veljače 2020., izlaganje »Kapucini i poslijetridentska ikonografija«


Bibliografija dostupna na:
https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=306645